Siirry sisältöön

Riskien kuvaukset

Riskienhallinta on riskien tunnistamista, arviointia, käsittelyä ja hallintaa. Vantaan Energiassa riskit luokitellaan riskipolitiikan mukaisesti talousriskeihin, strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin ja tapahtumariskeihin.

Taloudelliset riskit 

Riskienhallinnan painopiste on talousriskeissä. Talousriskit ryhmitellään markkinariskeihin (erilaiset hyödykehintariskit hyödykkeinä polttoaineet, sähkö ja päästökauppa), vastapuoliriskeihin ja rahoitusriskeihin. Näitä riskejä johdetaan talousriskipolitiikan mukaisesti. Politiikassa määritetään taloudellisten riskien hallinta, valvonta ja raportointikäytännöt. Talousriskeistä raportoidaan säännöllisesti emoyhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Talousriskipolitiikkaan ja johdon raportointiin taloudellisten riskien osalta tehtiin 2018 parannuksia erityisesti myynnin puolivuotistuotteen ja tarjouskampanjoiden suojauksien osalta.

Vantaan Energian suojauskäytännöt perustuvat yhtiön hallituksen hyväksymään talousriskipolitiikkaan. Yhtiön omaa, lähivuosien tuotantoennusteen mukaista sähköntuotantoa, sen tarvitsemia polttoaineita, päästöoikeuksia ja sertifikaatteja sekä sähkön myyntiä vastaavia hankintoja sähköpörssistä suojataan johdannaisinstrumenteilla yhtiön talousriskipolitiikan mukaisesti. Sähköjohdannaisten avoinna oleva nettovolyymi on johdannaisten juoksuaikana alempi kuin ennustettu erittäin todennäköinen spot-hintaisten hankintojen määrä. Energiatuotannon hyödykkeiden merkittävät hankintaerät suojataan valuuttariskiltä. Myös yhtiön ottamat lainat suojataan korkoriskiltä talousriskipolitiikassa määritellyin tavoin.

Strategiset riskit

Vantaan Energia tavoittelee toiminnallista ja taloudellista menestystä energia-alalla. Pyrimme aktiivisesti kehittämään tuotantokapasiteettiaan vastaamaan sähkömarkkinoiden haasteisiin ja ilmastonmuutoksen hillintään. Sähkön vähittäismyynnissä tavoitellaan voimakasta kasvua ja toimitaan vahvasti kilpailluilla kotimaisilla markkinoilla. Sähkön verkko- ja kaukolämpötoimintaa kehitetään aktiivisesti asiakkaiden toiveet huomioiden. Toiminnan perustana ovat paikalliset energiaverkot.

Strategisia riskejä toiminnassamme ovat toimintaympäristöön, kilpailutilanteeseen ja liiketoimintastrategioihin liittyvät riskit. Myös johtamisjärjestelmään liittyvät riskit tulee hallita.

Energia-alan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yhtiön on kyettävä varmistamaan sähkö- ja lämpötuotteidensa kilpailukykyisyys ja osaamisensa tuotteiden täydentämiseen asiakkaiden toivomilla lisätuotteilla ja palveluilla. Sähköisen asioinnin kehittämisessä tulee onnistua. Toimialalla on lähivuosina odotettavissa jo nähtyjen halpatoimijoiden lisäksi uudenlaisilla palvelukonsepteilla tulevia kilpailijoita.

Toimiala on investointi- ja pääomavaltainen. Uusien energiainvestointien on oltava kestäviä ja monipuolisia varmistaen näin riittävän hajautuksen myös teknologia- ja viranomaisriskinäkökulmista.

Vantaan Energian strategiassa oleellista on myös kannattava kasvu valituilla alueilla sekä yhteistyöratkaisujen ja kumppanuuksien luonti.

Strategisia riskejä käsitellään konsernissa strategiaprosessin yhteydessä.

Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskimme liittyvät järjestelmien kuten tuotantolaitosten, energiaverkkojen ja tietojärjestelmien toimintahäiriöihin, prosessien, toimintaohjeistuksen tai osaamisen puutteisiin, inhimillisiin virheisiin ja mahdollisiin sopimusten tai vakuutusten puut-teisiin.

Vuonna 2018 operatiivisia riskejä hallittiin mm. yritysturvallisuustyön kautta. Erityishuomio oli tietoturvaa ja kyberturvallisuutta kehittävissä toimenpiteissä. Huomio oli erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Kaukolämpöverkon perusparannusohjelmaa jatkettiin. Tuotanto käyttää omaa toimintajärjestelmäänsä, joka noudattaa ISO 9001 -standardia. Lisäksi tuotannossa noudatetaan ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. Tapaturmien vähentäminen on yksi yhtiön avaintavoitteista. Tätä tuetaan aktiivisin turvallisuushavainnoin vuoden aikana uusitulla mobiilisovelluksella.

Tapahtumariskit

Tapahtumariskien osalta keskeisiä riskejämme ja koko energiatoimialan osalta ovat poliittiset ja lainsäädännölliset riskit.

Energia-alalla poliittisiin ja lainsäädännöllisiin aloitteisiin ja muutoksiin liittyy usein vaikea ennustettavuus, ja niillä on merkittävä vaikutus alan toimintaedellytyksiin. Olemme valinneet omaksi toimintamalliksemme tiiviin vuorovaikutuksen päättäjien ja vaikuttajien kanssa muutosten hallitsemiseksi.

Osallistumme aktiivisesti erityisesti toimialajärjestön (Energiateollisuus ry) kautta sellaiseen työhön, jolla pyritään vaikuttamaan ennakolta viranomaisen valvontajärjestelmän tai muun ohjausmekanismin kehitystyöhön. Yhtiö ennakoi omassa toiminnassaan sääntelyn tai ohjeistuksen muuttumista ja pyrkii mahdollisimman joustaviin toimintamalleihin, joiden muuttaminen on mahdollista sääntelyn tai ohjauksen muuttuessa.