Siirry sisältöön

Ilmanpäästöt

Energiantuotannon polttoprosesseissa syntyy typen, rikin, hiukkasten ja raskasmetallien päästöjä. Meillä tehdään jatkuvaa kehitystyötä sen eteen, että päästöt ilmaan ja niiden aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Päästöjä seurataan tarkoin, ja niistä raportoidaan viranomaisille säännöllisesti. Tärkeää on myös ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy.

Energiantuotantomme päästöt ilmaan ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi. Vuonna 2018 hiukkaspäästöt vähenivät edelleen vuodesta 2017, mutta rikkidioksidipäästöt nousivat hieman vuodesta 2017. Syynä päästöjen nousuun oli varastossa pitkään olleiden hiililaatujen polttaminen Martinlaakson voimalaitoksella. Hiilikenttää tyhjennettiin biopolttoaineiden varaston rakentamista varten.

Energiantuotannon päästöjen merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat:

  • Typen oksidit happamoittavat ja rehevöittävät maaperää ja vesistöjä sekä vaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen.
  • Rikkidioksidi happamoittaa maaperää ja vesistöjä.
  • Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä.

Päästöjen vähentäminen jätevoimalassa

Jätteet palavat kattilan tulipesässä, jonne ruiskutetaan ammoniakkia typen oksidien vähentämiseksi. Kattiloista savukaasut ohjataan sähkösuodattimeen, joka erottaa yli 90 % savukaasujen hiukkasista. Tämän jälkeen savukaasu jäähdytetään jäähdytystornissa. Siellä savukaasujen kosteutta nostetaan ja lämpötilaa lasketaan kalkin parempaa reagointia varten.

Jäähdytystornista savukaasut virtaavat reaktoriin, jossa niiden sekaan syötetään kalkkia ja aktiivihiiltä. Reaktorista savukaasut kulkevat suodattimeen, jossa hiukkaset, happamat kaasut, dioksiinit ja furaanit neutralisoituvat ja imeytyvät suodattimen pinnalla olevaan kalkkikerrokseen.

Jätevoimalan piipusta ulos tulevan savukaasun puhtaus varmistetaan sivukanaviin sijoitetuilla jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Jätteenpoltto ajetaan alas, jos voimalan päästöille asetetut raja-arvot ylittyvät.

Päästöjen vähentäminen Martinlaaksossa ja lämpökeskuksilla

Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilan päästöjä vähennetään rikinpoistoprosessilla, jossa savukaasuista puhdistetaan rikkidioksidi, suolahappo ja pääosa raskasmetalleista. Hiukkaspäästöjä vastaan on mekaanisia ja sähköisiä pölynerottimia. Typenoksidipäästöjä vähennetään palamisilman vaiheistuksella sekä urean ruiskutuksella. Lämpökeskuksilla päästöjä vähennetään syklonierottimin ja Low-Nox -polttimin. Martinlaakson voimalaitoksella päästöjä ilmaan mitataan jatkuvatoimisesti, ja tulokset raportoidaan viranomaisille.

Martinlaakson uuteen biokattilaan on liitetty lämmön talteenotolla varustettu savukaasupesuri. Pesuri on kaksivaiheinen, siinä on savukaasujen pesuvaihe sekä lämmön talteenottovaihe, ja sillä voidaan tuottaa kaukolämpöä 20–25 MW:n teholla. Lisäksi päästöjä vähennetään letkusuodattimella ja urean ruiskutuksella.

Lämpökeskuksilla ei ole jatkuvatoimisia päästöjen mittauslaitteita, mutta ominaispäästöt selvitetään kertaluonteisin mittauksin. Suurilla lämpökeskuksilla mittaukset tehdään vuosittain, pienillä  viiden – seitsemän vuoden välein, ja tulokset raportoidaan viranomaisille. Mittaukset osoittavat, että päästöt ovat pysyneet lupaehtojen sallimissa rajoissa.

Typpidioksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt

Vantaan tuotanto (t) 2018 2017 2016
 SO2 (rikkidioksidi) 468  416 281
 NO2 (typpidioksidi) 821  807 876
 Hiukkaset  3 6 3
 mg/ kWh      
 SO2 (rikkidioksidi) 183  169 111
 NO2 (typpidioksidi) 321  328 346
 Hiukkaset 1  3 1
       
 Osuustuotanto (t)      
 SO2 (rikkidioksidi) 7  8 10
 NO2 (typpidioksidi) 7  6 9
 Hiukkaset 1  10 1
 mg/ kWh      
 SO2 (rikkidioksidi) 9  11 13
NO2 (typpidioksidi) 9 9 11
Hiukkaset 1 0 1