Siirry sisältöön

Vantaan Energian vastuullisuuspolitiikka

Vastuullisuuspolitiikka ohjaa Vantaan Energian kaikkea tekemistä. Vantaan Energialla tarkoitetaan tässä yhteydessä Vantaan Energia Oy:tä ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:tä.

Vantaan Energia pyrkii vastuullisuustyössään lunastamaan henkilöstönsä, asiakkaidensa,
omistajiensa ja muiden sidosryhmiensä odotukset. Vastuullisuus on olennainen osa Vantaan Energian johtamista, ja vastuullisuustavoitteet ohjaavat kannustinjärjestelmiemme kautta toimintaamme.

Vantaan Energialla on paikallisille asukkaille, yrityksille ja organisaatioille merkittävä yhteiskunnallinen rooli, sillä tuotamme ja toimitamme energiaa asiakkaillemme vuoden jokaisena hetkenä. Toiminnallamme on vaikutus paikallisten asukkaiden ja toimijoiden elämisen ja toiminnan kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että vantaalaisille olisi tarjolla kohtuuhintaista, ilmastoystävällistä ja toimitusvarmaa energiaa luonnon monimuotoisuus huomioiden.

Olemme tärkeä toimija yhteiskunnan huoltovarmuudelle. Tiedostamme vastuumme, koska sähkö ja lämpö sekä osuutemme Uudenmaan jätehuollosta ovat välttämättömiä lähes kaikelle toiminnalle. Varaudumme varmistaaksemme toimintamme jatkuvuuden kaikissa tilanteissa, ja häiriötilanteiden jälkeen kykenemme nopeasti palautumaan normaaliin toimintaan. Toimimme energiamarkkinoilla tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Koko henkilöstöä koskevassa vuosittaisessa lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä vastuullisuuden mahdollistajaksi on asetettu taloudellisen menestyksen mittareita ja turvallisuustyötä ohjataan työtapaturmia ja niistä aiheutuneita poissaoloja mittaamalla. Johtoa ja avainhenkilöitä sitoutetaan lisäksi toiminnan pitkäjänteisempään kehittämiseen ja vastuullisuuteen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä, jonka mittareilla tavoitellaan parempaa tuottoa sijoitetulle pääomalle sekä seurataan energiantuotannon ominaispäästöjen kehittymistä. Sähköverkkoliiketoiminnassa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kustannus- ja investointitehokkuuden sekä toimitusvarmuuden mittarit. Myös paikalliselle energiantuotannolle ja -jakelulle on asetettu toimitusvarmuutta mittaavia mittareita.

Vantaan Energian vastuullisuuskehitystä varten on perustettu kestävyysohjelma vuosille
2023–2026, jossa vastuullisuuden eri osa-alueita pyritään systematisoimaan ja tehostamaan yhtiön kaikissa toiminnoissa. Kestävyysohjelman toteutusta seurataan Vantaan Energian johtoryhmässä. Kestävyysohjelman tueksi on tehty kysely, jossa sidosryhmät ovat kertoneet odotuksensa Vantaan Energian olennaisimmiksi vastuullisuustyön alueiksi.

Vastuu ympäristöstä

VE luonto 2019 06 high res 3 muokattu

Tavoitteenamme on vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä lopettamalla ensin fossiilisten polttoaineiden käyttö mahdollisimman nopeasti ja saattamalla sen jälkeen jätteen energiahyödyntäminen hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Vantaan Energian Kaupunkienergia-liiketoiminnolle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti ja pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme aiheuttamia ympäristö- ja luontovaikutuksia. Julkistamme vuonna 2023 tiekartan biodiversiteettityöllemme, joka tähtää toimintamme luontovaikutusten minimointiin. Seuraamme ja raportoimme tämän työn edistymisestä vuosittain. Käytämme energian ja palveluiden tuotannossa parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Pyrimme toiminnassamme resurssiviisauteen ja energiatehokkuuteen kierrättämällä energiavirtoja hyödyntämällä kiertotalouden ja energianjärjestelmän synergioita.

Olemme sitoutuneet valtakunnallisiin energiatehokkuussopimuksen energiantuotannon sekä energiapalveluiden toimenpideohjelmiin. Pyrimme kasvattamaan kiertotalousliiketoimintaamme ja minimoimaan toiminnastamme syntyvän jätteen määrän.

Kehitämme kyvykkyyttämme optimoida koko Vantaan lämmitysjärjestelmää tuoden systeemitason energiatehokkuushyötyjä tulevina vuosina.

Vastuu ihmisistä

Kannamme vastuuta henkilöstömme työhyvinvoinnista ja turvallisesta työympäristöstä sekä yhdessä tekemisen kulttuurista ja yhteisöllisyydestä. Suunnittelemme yhdessä henkilöstön kanssa erilaisia tapoja yhteisöllisyyden ylläpitoon, esimerkiksi kerhotoiminnan ja erilaisten tapahtumien kautta.

Huolehdimme osaamisen ja oppimisen kehittymisestä. Rakennamme osaamisen johtajuuden toimintamallin, joka kattaa strategiset kyvykkyytemme ja työelämätaidot. Etenemistä seurataan vuosittain.

Seuraamme työssäjaksamista aktiivisesti työterveyden kanssa huolehtien henkilöstömme fyysisestä sekä henkisestä hyvinvoinnista.

Työturvallisuudessa tavoitteenamme on, että kaikki työntekijämme ja myös yhteistyökumppanimme palaavat työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Työturvallisuuden toteutumista seurataan tarkasti ja sille asetetaan kannustinjärjestelmissämme vuosittain kunnianhimoiset tavoitteet.

Vuonna 2021 Vantaan Energialle määritettiin työturvallisuusstrategia, jonka tavoitteena
on saavuttaa nolla tapaturmaa vuoteen 2025 mennessä.

Henkilöstömme kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hyvä motivaatio ovat avainasemassa strategiamme toteuttamisessa. Henkilöstötyytyväisyyttä seurataan vuosittaisella mittauksella, jonka perusteella tehdään vuotuinen kehittämisohjelma.

Taloudellinen menestyksemme auttaa meitä sekä maksamaan osinkoa omistajakaupungeillemme että investoimaan hankkeisiin, jotka edistävät tavoitettamme tarjota vantaalaisille edullista, ilmastoystävällistä ja toimitusvarmaa energiaa.

Autamme asiakkaitamme energian järkevässä ja tehokkaassa käytössä. Pyrimme tarjoamaan verokkikaupunkejamme alhaisemman lämmön hinnan. Sähkön siirtohinnoittelumme on vakaata, ennakoitavaa ja kohtuullista.

Vantaan Energia tekee vuosittain vastikkeettomia lahjoituksia yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin. Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain lahjoituksiin käytettävissä olevan summan ja sen kohdentamisesta vastaa yhtiön hallitus yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Järjestämme avointa vierailutoimintaa Jätevoimalallamme. Vierailuilla kerrotaan sekä yhtiön, että laitosten toiminnasta ja niiden suhteesta kiertotalouteen ja energiantuotantoon.

Olemme sitoutuneet aktiiviseen, luotettavaan, avoimeen ja vuorovaikutteiseen viestintään
asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Teemme yhteistyötä kansalaisjärjestö jen ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Hyvä hallinto

Vantaan Energialla on selkeä johtamisjärjestelmä, jossa raportoidaan yhtiön tilasta ja tavoitteiden toteutumisesta hallitukselle säännöllisesti ja riittävästi.

Tiedotamme avoimesti ja rehellisesti yhtiölle merkittävistä asioista ja kerromme niistä selkeästi ja oikea-aikaisesti. Käymme aktiivista vuoropuhelua henkilöstömme sekä erilaisten sidosryhmien kuten omistajan edustajien, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, erilaisten kansalaisjärjestöjen, median ja poliittisten päättäjien kanssa.

Otamme selkeästi ja avoimesti kantaa meille olennaisiin lainsäädäntökehityksiin ja keskustelemme niistä sidosryhmiemme kanssa. Vantaan Energia on poliittisesti sitoutumaton, emmekä osallistu poliittisen toiminnan tukemiseen millään tavalla.
Edellytämme henkilöstöltämme ja toimittajiltamme sitoutumista eettisten ohjeidemme noudattamiseen. Seuraamme aktiivisesti toimitusketjujemme vastuullisuutta ja ryhdymme toimenpiteisiin, mikäli poikkeamia havaitaan.