Siirry sisältöön

Vantaan Energian biodiversiteettitiekartta

Olemme tehneet arvioinnin aihealueista, joissa toiminnallamme on merkittävin vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Syvennämme tulevina vuosina kuvaamme siitä, minkälaisia vaikutuksia näillä alueilla on ja kuinka voisimme torjua haitallisia vaikutuksia ja vahvistaa myönteisiä vaikutuksia. 

Alla on lueteltu vaikutuksia tuottavia aihe-alueita ja alustavia keinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kutsumme tätä tiivistelmää biodiversiteettitiekartaksemme.

Katso tiekartta kuvana

Energia

Energiantuotannon päästöttömyys
• Hiilinegatiivinen 2030 –strategian toteutus päästöjen negatiiviseksi saattamiseksi

Kiertotalousliiketoiminnan kasvattaminen
• Hiilen kierron tehostaminen (esim. muovin kierrätys ja hiilidioksidin
talteenotto, jätteen hyödyntäminen muutoin kuin energiana)

Biomassa
• Biomassan energiantuotantokäytöstä luopuminen (viimeistään 2030-luvulla)

Jätteen energiahyödyntäminen polttamalla
• Energiahyödynnetään jätehierarkian mukaisesti vain kierrätykseen kelpaamattomia jakeita – edistetään määritelmien selventämistä edunvalvonnassa
• Minimoidaan jätteen polton ympäristövaikutukset, selvitetään mm. tuhkan hyötykäyttö

Luontovaikutukset

Biodiversiteetin huomiointi rakentamisessa
• Biodiversiteettinäkökulmat huomioidaan jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa: Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan jo käyttöönotettuja alueita sekä huomioidaan
ekologisten yhteyksien säilyminen.
• Selvitetään biodiversiteettivaikutukset ja niiden minimointi (mm. materiaalien kuten kiviaineksen kierto), tarvittaessa kompensointi
• Laaditaan kriteerit hankkeiden biodiversiteettivaikutusten hallintaan
• Olemassa olevien laitosten osalta biodiversiteettivaikutukset arvioidaan tehtyjen
ympäristöselvitysten perusteella.

Toiminta energiantuotannon osakkuusyhtiöissä
• Selvitetään osuustuotannon biodiversiteettivaikutuksia ja laaditaan kriteeristö myöhemmässä vaiheessa.
• Ohjeiston/kriteeristön laatiminen uusiin hankkeisiin lähtemisen arvioimiseksi
• Nykyinen toiminta: Vaikuttaminen hallitustyön kautta (esim. vaelluskalojen luonnonkierto)

Hankintaketjut 

Biomassan ja puun hankinta
• Hankitaan kestävää metsäbiomassaa sertifioiduilta toimittajilta

Jätteen hankinta
• Määritellään hankintakriteerit ja auditoidaan toimittajat

Logistiikkaketjun vaikutukset
• Selvitetään logistiikkaketjujen optimointimahdollisuudet
• Hankintaohjeistusten päivittäminen
• Merkittävien toimittajien auditointi