Siirry sisältöön

Eettiset ohjeet toimittajille

Vantaan Energian suhteet asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Vantaan Energian eettiset ohjeet toimittajille tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä. Ne käsittelevät Vantaan Energian yrityskulttuuria, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja sitoutumista lain ja säännösten noudattamiseen. Jokaiselta Vantaan Energian toimittajalta edellytetään eettisten ohjeiden mukaista toimintaa. Jokainen toimittaja on myös velvollinen varmistamaan, että toimittajan alihankkijat ja aliurakoitsijat noudattavat näitä eettisiä ohjeita. Näiden lisäksi hankintasopimuksissa voidaan sopia muista määräyksistä.

Hyväksymällä eettisen ohjeistuksen toimittaja antaa Vantaan Energialle oikeuden tarkastaa ja valvoa, että tätä ohjeistusta noudatetaan.

Toimittajan on ilmoitettava Vantaan Energialle viipymättä, jos hän epäilee tämän toimintaohjeen vastaista toimintaa. Toimittajan on myös välitettävä eettiset ohjeet alihankkijoillensa ja muille yhteistyökumppaneillensa, jotka tekevät työtä Vantaan Energiaa koskevassa tehtävässä tai toimeksiannossa.

Toimittajan on sallittava Vantaan Energian tai Vantaan Energian nimeämän kolmannen osapuolen tarkastaa toimittajan toimintaa tämän läsnä ollessa tämän toimintaohjeen kannalta keskeisten asioiden osalta. Tarkastettavaan toimintaan kuuluu muun muassa toimittajan tilat sekä merkitykselliset otteet kirjanpidosta ja muista asiakirjoista.

Lait ja määräykset

Vantaan Energia on sitoutunut noudattamaan rahanpesun vastaista lainsäädäntöä, estämään veronkiertoa ja harjoittamaan liiketoimintaa vain sellaisten toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka noudattavat soveltuvaa lainsäädäntöä. Toimintamme perustuu Suomen ja EU:n lainsäädäntöjen noudattamiseen. Edellytämme toimittajiemme noudattavan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä niissä maissa, joissa se harjoittaa liiketoimintaa.

Korruptio ja lahjonta

Periaatteena on tehdä kaupalliset päätökset kaupallisin perustein. Toimittaja ei saa antaa henkilöstöllemme merkittäviä lahjoja/tarjoiluja, jos se voidaan katsoa lahjukseksi tietyissä olosuhteissa tai se voi aiheuttaa eturistiriitoja. Toimittajan tulee ottaa käyttöön ja ylläpitää toimintatapoja ja menettelyjä, jotka on suunniteltu lahjonnan ja korruption ehkäisemiseen.

Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Toimittajien tulee olla sitoutuneet noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja periaatteita. Toimittajan tulee kohdella työntekijöitään yhdenvertaisina ja samanarvoisina riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Toimittajan tulee noudattaa oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä, työntekijöiden oikeuksia ja työelämää koskevia lakeja ja sopimuksia.

Toimittajan tulee noudattaa tasavertaisen kohtelun periaatetta, järjestäytymisvapautta, yksityisyyden suojaa ja syrjinnän kieltämistä koskevia lakeja ja sopimuksia. Kaikki laiton häirintä on ehdottomasti kielletty.

Korvaus tehdystä työstä ja työaika

Toimittajayrityksissä maksettavien palkkojen, mukaan lukien ylityöt ja edut, on oltava vähintään sovellettavien lakien ja määräysten edellyttämällä tasolla. Toimittajien on toiminnassaan noudatettava lakien ja toimialan yleisten standardien mukaista työaikaa.

Pakko- tai orjatyövoima

Vantaan Energian toimittajien ei ole sallittua käyttää pakko- tai orjatyötä ja heidän työntekijöillään tulee olla oikeus irtisanoutua kohtuullisella irtisanomisajalla paikallisten lakien ja sopimusten mukaisesti. Työntekijöillä ei ole velvollisuutta antaa rahaa tai henkilöllisyystodistuksia työnantajan säilytettäväksi.

Lapsityövoima ja nuoret työntekijät

Vantaan Energian toimittajien ei missään olosuhteissa tule ottaa työntekijöiksi lapsia, jotka ovat lain mukaan siihen liian nuoria. Nuoria työntekijöitä, jotka ylittävät sallitun ikärajan, ei tule sijoittaa vaaralliseen työhön tai työhön, joka ei sovi nuoren henkilökohtaiseen kehitykseen. Jos toimittajat työllistävät nuoria henkilöitä, jotka ylittävät vähimmäistyöiän, mutta ovat alle 18-vuotiaita, toimittajat eivät saa vaarantaa heidän terveyttään, turvallisuuttaan tai moraaliaan.

Terveys ja työturvallisuus

Toimittaja on velvollinen järjestämään turvallisen ja terveellisen työympäristön onnettomuuksien ja vammojen ehkäisemiseksi. Työturvallisuudessa tulee noudattaa vähintään sovellettavan paikallisen lain vaatimuksia. Toimittajilla on oltava nimetty työterveys- ja työturvallisuusasioista vastaava henkilö. Toimittajilla on oltava riittävän kattavat ja yksiselitteiset riskipohjaiset työturvallisuus- ja työterveysohjelmat. Toimittajien on varmistettava, että työntekijöille, alihankkijoille ja urakoitsijoille annetaan asianmukaiset terveys- ja työturvallisuustiedot sekä riittävä koulutus ja varusteet. Toimittajien tulee lisäksi noudattaa kaikkia sopimuksissa mainittuja turvallisuusvaatimuksia.

Emme hyväksy työyhteisössämme työntekijöihin, urakoitsijoihin, tavaran- ja palveluntoimittajiin, asiakkaisiin tai muihin henkilöihin kohdistuvaa hyväksikäyttöä, häirintää tai kiusaamista.

Alkoholin ja huumeiden käyttö työpaikalla

Vantaan Energian toimittajien työntekijät ja alihankkijat eivät saa työskennellä Vantaan Energian tehtävissä, toimeksiannoissa tai toimipaikoissa alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisina. Toimittajien työntekijöille voidaan tehdä satunnaisia puhallus- ja huumetestejä heidän työskennellessään Vantaan Energian toimipaikoissa, jos kansalliset (tai paikalliset) lait sen sallivat.

Ympäristö

Toimittaja noudattaa toimintaansa liittyviä ympäristömääräyksiä ja -standardeja sekä korostaa ympäristön huomioivia käytäntöjä toiminnassaan. Toimittajan tulee olla sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin.

Tuoteturvallisuus

Kaikkien tuotteiden ja palveluiden on täytettävä sopimuksissa määritellyt laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä kaikki lainsäädännön vaatimukset. Toimitettujen tuotteiden ja palveluiden tulee olla turvallisia ihmisille ja ympäristölle, kun niitä käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tietoturva

Vantaan Energian toimittajien on huolehdittava Vantaan Energian omistaman tiedon asianmukaisesta salassapidosta ja loukkaamattomuudesta. Toimittajien on suojeltava Vantaan Energian omaisuutta asianmukaisesti, mukaan lukien luottamukselliset tiedot ja immateriaalioikeudet. Toimittajien on toimittava huolellisesti ja harkiten luovuttaessaan, hallitessaan, käyttäessään ja jakaessaan tällaista tietoa.