Siirry sisältöön

Riskien kuvaukset

Riskienhallinta on riskien tunnistamista, arviointia, käsittelyä ja hallintaa. Meillä riskit luokitellaan riskipolitiikan mukaisesti talousriskeihin, strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin ja tapahtumariskeihin.

Taloudelliset riskit

Riskienhallinnan painopiste on talousriskeissä. Talousriskit ryhmitellään markkinariskeihin (erilaiset hyödykehintariskit hyödykkeinä polttoaineet, sähkö ja päästökauppa), vastapuoliriskeihin ja rahoitusriskeihin. Näitä riskejä johdetaan talousriskipolitiikan mukaisesti. Politiikassa määritetään taloudellisten riskien hallinta, valvonta ja raportointikäytännöt. Talousriskeistä raportoidaan säännöllisesti emoyhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Talousriskipolitiikkaan ja johdon raportointiin taloudellisten riskien osalta tehtiin 2016 pieniä täydennyksiä.

Vantaan Energian suojauskäytännöt perustuvat yhtiön hallituksen hyväksymään talousriskipolitiikkaan. Yhtiön omaa, lähivuosien tuotantoennusteen mukaista sähköntuotantoa, sen tarvitsemia polttoaineita, päästöoikeuksia ja sertifikaatteja sekä sähkön myyntiä vastaavia hankintoja sähköpörssistä suojataan johdannaisinstrumenteilla yhtiön talousriskipolitiikan mukaisesti. Energiatuotannon hyödykkeiden merkittävät hankintaerät suojataan valuuttariskiltä. Myös yhtiön ottamat lainat suojataan korkoriskiltä talousriskipolitiikassa määritellyin tavoin.

Strategiset riskit

Vantaan Energia tavoittelee toiminnallista ja taloudellista menestystä energia-alalla. Yhtiö pyrkii aktiivisesti kehittämään tuotantokapasiteettiaan vastaamaan Euroopan sähkömarkkinoiden haasteisiin. Sähkön vähittäismyynnissä toimitaan vahvasti kilpailluilla kotimaisilla markkinoilla. Sähkön verkko- ja kaukolämpötoimintaa kehitetään aktiivisesti asiakkaiden toiveet huomioiden. Toiminnan perustana ovat paikalliset energiaverkot.

Energiayhtiön strategisia riskejä ovat tyypillisesti isoihin energiainvestointeihin liittyvä pitkä aikajänne: investointien pitoajat esimerkiksi voimalaitoshankkeissa saattavat olla 50 vuotta.

Strategisia riskejä käsitellään konsernissa strategiaprosessin yhteydessä.

Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskit Vantaan Energiassa liittyvät järjestelmien kuten tuotantolaitosten, energiaverkkojen ja tietojärjestelmien toimintahäiriöihin, prosessien, toimintaohjeistuksen tai osaamisen puutteisiin, inhimillisiin virheisiin ja mahdollisiin sopimusten tai vakuutusten puutteisiin.

Vuonna 2016 operatiivisia riskejä lähestyttiin yritysturvallisuustyön kautta. Konsernin valmius- ja varautumissuunnitelmat saatiin valmiiksi. Edelleen huomio oli tietoturvaa ja kyberturvallisuutta kehittävissä toimenpiteissä. Kaukolämpöverkon perusparannukseen kiinnitettiin erityishuomiota. Ympäristöriskejä tarkastellaan osana yhtiön ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. Tuotanto sai valmiiksi oman toimintajärjestelmänsä, joka noudattaa ISO 9001 standardia. Tapaturmien vähentäminen on yksi yhtiön keskeisistä avaintavoitteista. Tätä tuetaan aktiivisin turvallisuushavainnoin ja turvallisuuskeskusteluin.

Tapahtumariskit

Tapahtumariskien osalta keskeisiä riskejä Vantaan Energian ja koko energiatoimialan osalta ovat poliittiset ja lainsäädännölliset riskit.

Energia-alalla poliittisiin ja lainsäädännöllisiin aloitteisiin ja muutoksiin liittyy usein vaikea ennustettavuus, ja niillä on merkittävä vaikutus alan toimintaedellytyksiin. Vantaan Energia on valinnut omaksi toimintamallikseen tiiviin vuorovaikutuksen päättäjien ja vaikuttajien kanssa muutosten hallitsemiseksi.

Vantaan Energia osallistuu aktiivisesti erityisesti toimialajärjestön (Energiateollisuus ry) kautta sellaiseen työhön, jolla pyritään vaikuttamaan ennakolta viranomaisen valvontajärjestelmän tai muun ohjausmekanismin kehitystyöhön. Yhtiö ennakoi omassa toiminnassaan sääntelyn tai ohjeistuksen muuttumista ja pyrkii mahdollisimman joustaviin toiminta­malleihin, joiden muuttaminen on mahdollista sääntelyn tai ohjauksen muuttuessa.