Siirry sisältöön

Liiketoimintojen kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet

Kaukolämpö

Vantaan Energia Oy siirtyi kaukolämmössä 1.1.2016 alkaen kuukausihinnoitteluun ja laski tammi- ja helmikuun energiahintoja niin, että asiakkaiden keskimääräinen vuosikustannus aleni 2,1 %. Viime vuosina (2014-2016) tehtyjen hinnanalennusten jälkeen vantaalainen kaukolämpö on Suomen edullisimpien joukossa ja kesäajan lämpö on Suomen edullisinta.

Kaukolämpöasiakkaiden asiakaskohtaisessa häiriöajassa tavoite oli 0,8 h/as. Vuonna 2016 asiakaskohtainen häiriöaika oli 0,97 h/as (1,1 h/as).

Lämmitystarpeen osalta vuosi 2016 oli noin 6,8 % pitkäaikaisia keskiarvoja lämpimämpi. Kaukolämpö- ja höyryenergian myynti Vantaan alueelle lisääntyi ja oli 1723 GWh (1536 GWh). Kasvua tapahtui myös liittymien määrässä ja sopimustehossa. Kaukolämpöasiakkaiden yhteenlaskettu sopimusteho oli vuoden lopussa noin 975 megawattia (MW) (960 MW). Maakaasun vähittäismyynti asiakkaille oli 27 GWh (25 GWh).

Vallinojalta rakennettiin uusi kaukolämpöyhteys Fortum Oyj:n Tuusulan kaukolämpöverkkoon.

Sähkön myynti

Sähkön markkinahintojen lasku jatkui ja kilpailu kuluttaja-asiakkaista oli edelleen erittäin kovaa. Sähkön myynnistämme reilu 70 % tulee Vantaan ulkopuolelta. Sähköenergian myynti asiakkaille oli yhteensä 3210 GWh (3184 GWh). Myynnin kannattavuus saatiin pidettyä hyvänä.

Yhtiön tavoitteen mukaisesti asiakkaiden sähköinen asiointi ja itsepalvelu kehittyivät myönteisesti. Asiointi online-sivuilla lisääntyi ja sähköinen laskutus kasvoi niin kotitalouksien kuin yritysasiakkaidenkin keskuudessa.

Yksityisasiakaskontaktien ensiaste ja contact center siirtyivät 2016 kokonaan ulkoisen palvelutarjoajan tehtäväksi. Loppuvuodesta myös puhelinvaihteen hoito siirrettiin samalle palvelutarjoajalle.

Sähkön siirto

Tytäryhtiömme Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähkön siirron hintataso nousi 1.1.2016 alkaen noin 7 % (verollinen hinta). Samassa yhteydessä luovuttiin lentokenttäalueen erillishinnoittelusta ja toteutettiin monia toimintaympäristön muutoksen edellyttämiä uudistuksia hinnoittelussa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2017 Vantaan Energian -konsernin liikevaihdon odotetaan hieman kasvavan edellisestä vuodesta. Konsernin liikevoiton odotetaan supistuvan edellisen vuoden tasolta. Merkittävin syy kannattavuuden laskuun on pitkään jatkunut sähkön alhainen markkinahinta suhteessa tuotantokustannuksiin.

Sähköverkkotoiminnassa alkoi uusi valvontajakso vuoden 2016 alussa. Energiavirasto on määritellyt uudet valvontaperiaatteet seuraavalle kahdelle neljän vuoden mittaiselle valvontajaksolle. Uusilla valvontaperiaatteilla pyritään varmistamaan sähkömarkkinalain toimi-tusvarmuustavoitteiden toteutuminen. Sähköverkkotoiminnassa sallitun kohtuullisen tuoton taso nousee selkeästi ja valvonnan ennustettavuus paranee, kun periaatteet tiedetään kahdeksan vuoden jaksolle. Uudistuksen myötä Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liiketoiminnan kannattavuus paranee.

Yli 80 % Vantaan lämmityksestä hoidetaan kaukolämmöllä, jossa suurin osa lämmöstä tuotetaan ympäristöystävällisillä ja tehokkailla yhteistuotantovoimalaitoksilla. Kaukolämpö kilpailee markkinoilla muiden lämmitysmuotojen kanssa, joten tuotantokustannusten hallinta on kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeää. Jätevoimalan myötä yhtiö uskoo pitävänsä Vantaan kaukolämmön hinnoittelun erittäin kilpailukykyistä ja kaukolämpötoiminnan säilyvän siten alueella markkinajohtajana ja kannattavana liiketoimintana koko menossa olevan kymmenluvun.

Sähkömarkkinoiden odotetaan lähivuosina yhdentyvän Pohjoismaissa myös yksityisasiakasmyynnin osalta, mikä osaltaan lisää yhtiön tarvetta nopeuttaa asiakaspalvelun siirtymistä sähköiseksi nettipalveluksi. Asiakaspalvelun tehostamiseksi yhtiössä kehitetään sähköisiä myynti- ja palvelukanavia (mm. kotisivuja ja online-palveluita).

EU:n ja muiden kansainvälisten sopimusten asettamat haasteelliset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi tulevat edelleen vaatimaan yhtiöltä panostuksia sekä päästökaupan ulkopuolisen tuotannon että uusiutuvaan energiaan perustuvan tuotannon lisäämiseen. Myös Suomen hallituksen uusi energia- ja ilmastostrategia tukee näitä tavoitteita. Vantaan Energia on jo vastannut tähän haasteeseen investoimalla mm. tuuli-, vesi-, ydin- ja jätevoimaan. Yhtiö jatkaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon vähentämistä. Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilen käyttö tullaan lopettamaan 2020-luvulla ja korvaamaan biopohjaisia polttoaineita käyttävällä tuotantolaitteistolla.

Vantaalla sijaitseviin energiaverkkoihin liittyvät palvelut, sähkön siirto ja kaukolämmitys tuovat tulevaisuudessakin konsernin talouteen vakautta. Vantaan kaupungin väestön ja työpaikkojen kasvunäkymät antavat kasvupohjaa näille palveluille.