Siirry sisältöön

Ympäristöpoikkeamat

Raportointikaudella ei havaittu ympäristömääräysten tai -säännösten rikkomuksia. Vakavilta ympäristövahingoilta ja merkittäviltä kemikaalivuodoilta vältyttiin vuonna 2016.

Raja-arvojen ylitykset

Jätevoimalalla tapahtui muutamia hetkellisiä päästöraja-arvojen ylityksiä. Hiilimonoksidin eli häkäkaasun osalta puolen tunnin keskiarvo ylittyi viisi kertaa. Ylitysten syynä oli märkä polttoaine, joka paloi huonosti sekä polttoaineen syötön tukkeutuminen. Näitä tilanteita voidaan ennaltaehkäistä valvomalla polttoaineen laatua ja tarkkailemalla jätekattilaan syötettävää polttoainetta.

Rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo ylittyi kerran. Syynä oli polttoaineen korkea rikki- ja kloridipitoisuus. Tilanne saatiin hallintaan tehostamalla polttoaineen sekoittamista ja syöttämällä polttoainetta kattilaan eri puolilta jätebunkkeria.

Typpidioksidin puolen tunnin keskiarvo ylittyi kerran. Syynä oli häiriö ammoniakin syötössä.

Martinlaakson voimalaitoksella sulfaatin vuosikeskiarvo, 727 mg SO4/l, ylitti jätevesisopimuksen raja-arvon 400 mg/l. Sulfaattirajan ylitykseen johtivat ongelmat ioninvaihtosarjoilla, joita jouduttiin elvyttämään useammin ja suuremmilla kemikaalimäärillä kuin aikaisempina vuosina. Lisäksi jäteveden määrä väheni edellisvuodesta.

Lähiasukkailta kaksi palautetta

Vuoden aikana tuli kaksi voimalaitosten lähiasukkaiden yhteydenottoa. Toinen yhteydenotto koski öljyn hajua Martinlaaksossa ja toinen poikkeuksellista melua jätevoimalan läheisyydessä. Martinlaaksossa öljyn hajun aiheuttajaa ei paikannettu voimalaitokselle eikä Variston lämpökeskukselle. Jätevoimalalla melu aiheutui mahdollisesti turbiinin ylösajosta.

Kaasuvuotoja keskijänniteverkossa

Kesällä 2016 muuntamon 20 KV:n  rikkiheksafluoridi (SF6 ) -kojeisto tuhoutui oikosulussa. Vian aiheutti todennäköisesti kaasun häviäminen kojeistosta, jossa ei ollut paineenvalvontaa. Kojeisto poistettiin käytöstä ja samassa yhteydessä vaihdettiin kaksi muutakin kojeistoa. Kolmesta kojeistosta todettiin vapautuneen ilmaan 4,1 kiloa rikkiheksafluoridia, joka on voimakas kasvihuonekaasu. 

Marraskuussa tapahtui vielä toinen SF6-kaasuvuoto keskijänniteverkon kojeistosta. Kojeisto vaihdettiin ja vanha kojeisto lähettiin valmistajalle tutkittavaksi. SF6 -kojeistot, joissa ei ole kaasunpaineen valvontaa, pyritään vaihtamaan uuteen.