Siirry sisältöön

Vastuullista hankintaa

Kierrätykseen kelpaamattoman sekajätteen toimittamisesta jätevoimalaamme vastaavat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Länsi-Uudellamaalla toimiva jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll sekä Itä-Uudenmaan jätehuolto.

Tuotannossa tarvitsemamme kivihiilen ja maakaasun hankimme vuonna 2016 Venäjältä. Hiilen toimittaja oli SUEK AG. Kaasun ostimme Gasumilta, jolle kaasun toimittaa Gazprom. Edellytämme vastuullista toimintaa paitsi itseltämme myös yhteistyökumppaneiltamme.

Vantaan Energia toimii hankinnoissaan lakien ja määräysten mukaisesti. Kuulumme toimialamme perusteella ns. erityisalojen hankintalain (1398/2016) soveltamisalan piiriin, minkä otamme huomioon jokaista hankintaamme suunniteltaessa. Meitä sitovat hankinnoissa niin taloudellinen kuin sosiaalinenkin vastuu. Vantaan Energiassa ei ole esiintynyt lahjonta- tai korruptiotapauksia. Hankintojen kilpailutuksessa on vuonna 2016 otettu käyttöön kilpailutusjärjestelmä, joka tukee kilpailutusprosessin läpinäkyvyyttä sekä tasavertaisuutta ehdokkaiden kesken.

 Vantaan Energia Oy:n ja tytäryhtiön hallitusten jäseniltä, toimitusjohtajilta sekä johtoryhmän jäseniltä on kerätty lähipiiritiedot, joiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti. Tietojen avulla pyritään varmistamaan, ettei konsernin hankintoihin liity lähipiiriesteellisyyksiä.

Vantaan Energia pyrkii mahdollisuuksien mukaan pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön tavaran- ja palveluntoimittajiensa kanssa. Pyrimme toiminnallamme torjumaan harmaata taloutta ja edistämään korruption vastaista taistelua. Toimittajayhteistyö perustuu läpinäkyvyyteen ja avoimeen keskusteluun osapuolten kesken, tavoitteena molempien toimijoiden säilyminen markkinoilla. Vuonna 2016 loimme eettiset ohjeet toimittajille. Jokaiselta Vantaan Energian toimittajalta edellytetään eettisten ohjeiden mukaista toimintaa.

Kelpoisuusehtona vastuullisuus

Tavaroita ja palveluja kilpailutettaessa olemme sisällyttäneet yhteiskuntavastuuvelvoitteiden täyttämisen toimittajien kelpoisuusvaatimuksiin. Edellytämme, että toimittajat tästä todisteena toimittavat meille tilaajavastuulain(1233/2006) edellyttämät asiakirjat sekä omasta, että mahdollisten alihankkijoidensa toiminnasta. Mikäli asiakirjoja ei määräaikaan mennessä toimiteta tai ne ovat vanhentuneita, suljetaan toimittaja tarjouskilpailusta. Lisäksi edellytämme, että toimittaja pystyy esittämään selvityksen ympäristönhallintansa tasosta; etusijalla ovat ne, joiden ympäristöjärjestelmä on sertifioitu.

Vantaan Energia teki hankintoja vuonna 2016 noin 1 500 toimittajalta, joilta tehdyt ostot käyttö- ja investointikohteisiin olivat yhteensä 233 miljoonaa euroa (228,0). Vähentääksemme paperin kulutusta, otamme vastaan ainoastaan verkkolaskuja.

Global Compact -periaatteet

Hiilentoimittajien tulee hyväksyä YK:n Global Compact -periaatteet ja noudattaa niitä kaikessa liiketoiminnassaan. Global Compact -aloitteeseen sisältyy kymmenen periaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruptioon. Periaatteet velvoittavat yrityksiä kunnioittamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja luopumaan lapsityövoiman käytöstä. Yrityksiä kannustetaan ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämiseen ja  korruption kitkentään.

Toimittajat osoittavat sitoutumisensa periaatteiden noudattamiseen luovuttamalla tietoja ja sallimalla Vantaan Energian tarkastukset toimipaikoissa. Tarkastajana voi toimia myös valtuutettu tarkastusyhtiö.

Vuonna 2016 teimme tarkastuskäynnit SUEK:n Kuzbassin Taldinskaya-Zapadnayan ja Zarechniin kivihiilikaivoksille. Tarkastuksessa ei tullut esille seikkoja, jotka olisivat estäneet kaupallisen yhteistyön jatkamisen yrityksen kanssa.

Yhteistyökumppaneidemme odotetaan luonnollisesti noudattavan kaikkia lakeja ja määräyksiä niissä maissa, joissa ne toimivat.