Siirry sisältöön

Vastuullista talousjohtamista

Vantaan Energia -konsernissa taloudellinen vastuu merkitsee kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Vastaamme omistajiemme tuotto-odotuksiin, ja edistämme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan hyväksi.

Konsernin taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin, joita ovat muun muassa avoin viestintä, hyvä hallintotapa ja toimiva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ottaen huomioon sosiaalinen ja ympäristövastuu.

Taloudellista vastuuta johdetaan konsernin yleisen johtamiskäytännön mukaisesti. Se perustuu vastuiden määrittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen seurantaan sekä sisäiseen valvontaan.

Riskienhallinnalla on keskeinen rooli Vantaan Energia -konsernin talouden johtamisessa. Talousriskipolitiikka on osa konsernin riskienhallintapolitiikkaa, ja sillä luodaan suuntaviivat taloudellisen vastuun riskien hallintaan. Markkinariskien hallinnalla pyritään huolehtimaan hyödyke-, hinta- ja valuuttariskeistä. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on optimoida konsernin rahavirtoja halliten ulkopuoliseen rahoitukseen ja sijoitustoimintaan liittyviä likviditeetti- ja korkoriskejä. Vastapuoliriskien hallinnan tavoitteena on toimia vain sellaisten vastapuolien kanssa, joilla on hyvä luottokelpoisuus. Lisäksi luottotappiot pyritään minimoimaan.                                                    

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 41,8 milj. euroa (vuonna 2015 38,8 milj. euroa). Tästä summasta emoyhtiön investoinnit voimalaitoksiin  ja lämpökeskuksiin olivat 9,0 milj. euroa. Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 6,1milj. eurolla. Tuotannollisiin osakkeisiin investoitiin 11,7 milj. euroa. Muut emoyhtiön investoinnit olivat 1,1 milj. euroa. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit olivat 13,9 milj. euroa.

Rahoitus

Ainut vuonna 2016 tehty rahoitusjärjestely oli toimitalohankkeen myynti- ja rahoitusleasingsopimus (15,4 miljoonaa euroa). Lyhytaikainen käyttöpääoman tarve hoidetaan edelleen Vantaan kaupungin konsernitililimiitillä (25 miljoonaan euroa) ja emoyhtiön yritystodistus-ohjelmalla (150 miljoonaa euroa). Konsernitililimiittiä oli vuoden lopussa käytössä 6,5 miljoonaa euroa. Yritystodistuksia ei ollut emittoituna.

Konsernin oma pääoma on 218,4 miljoonaa euroa (202,4 miljoonaa euroa) ja vieras pääoma 352,4 miljoonaa euroa (368,8 miljoonaa euroa).

Liikevaihto, liikevoitto ja tulos ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja (milj. €)  

Lisää talouden tunnuslukuja