Ilmanpäästöjen vähentäminen

Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivi (IE-direktiivi) tiukensi voimalaitosten ja lämpökeskusten päästöraja-arvoja merkittävästi. Uudet määräykset tulevat voimaan vuosien 2016 – 2019 aikana. 

Vastataksemme IE-direktiivin vaatimuksiin liityimme kansalliseen päästöjenvähennyssuunnitelmaan (TNP). TNP-laitokset sitoutuvat vähentämään rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöjään nykytasoltaan lineaarisesti vuosien 2016 – 2019 aikana IE-direktiivin vaatimusten mukaiseksi. Tätä varten olemme laatineet laitoksille saneeraussuunnitelman, jota on toteutettu vuodesta 2015 lähtien.

Jätevoimala ja Variston lämpökeskus, jotka otettiin käyttöön vuonna 2014, rakennettiin alusta pitäen uusien määräysten mukaisiksi. Niillä ei saneeraustoimia tarvita.

Uusia polttimia ja ruiskutusratkaisuja

Martinlaakson voimalan hiilikattila varustettiin kesällä 2016 palamisilman vaiheistuksella. Lisäksi typenpoistoa tehostettiin urearuiskutuksella. Projekti oli onnistunut, sillä Martinlaakson voimalaitos alittaa jo nyt myöhemmin voimaan tulevan 200 mg/Nm3 enimmäispäästörajan.

Lämpökeskuksienkin osalta muutokset tarkoittavat kiristyneitä rikin, typenoksidien ja hiukkaspäästöjen raja-arvoja. Jotta uusiin raja-arvoihin päästään, pitää polttimille tehdä muutoksia ja luopua raskaasta polttoöljystä varapolttoaineena.

Poltinmuutoksissa on kaksi mahdollista tapaa saavuttaa uudet raja-arvot. Polttimen voi joko vaihtaa kokonaan Low-Nox -tyyppiseksi polttimeksi tai toteuttaa savukaasujen takaisinkierrätys olemassa olevaan polttimeen. Käytettävissä olevat rakenteet ja tilat määrittelevät, kumpaa tapaa kannattaa käyttää.

Raskas polttoöljy voidaan varapolttoaineena korvata kevyellä rikittömällä polttoöljyllä, mutta se vaatii jonkin verran muutoksia öljyn esilämmitykseen, polttimiin ja öljysäiliöiden vallitilaan. 

Lentokentän lämpökeskuksen muutokset tehtiin vuonna 2015. Raskaspolttoöljy vaihdettiin kevyeen vähärikkiseen polttoöljyyn. Lisäksi muutettiin öljyn esilämmityksiä, säädettiin polttimet uudelleen, puhdistettiin ja tarkastettiin öljysäiliöt sekä saneerattiin öljysäiliöiden vallitila.

Seuraavaksi saneerataan Koivukylän lämpökeskus kesällä 2017. Koivukylän lämpökeskuksen pääpolttoaineena on maakaasu. Saneeraus toteutetaan savukaasujen takaisinkierrätyksellä.