Siirry sisältöön

Jätteet ja jätevedet

Jätevedet

Vantaan Energian toiminnasta ei aiheudu puhdistamattomia päästöjä vesistöihin, sillä kaikki jätevedet johdetaan kaupungin viemäriverkkoon.

Jäteveden laatu vastasi vuonna 2018 jätevesisopimuksissa sille määriteltyjä vaatimuksia. Jätevesistä tutkitaan muun muassa sulfaatin ja kiintoaineen määrää sekä raskasmetalleja. Molemmilla laitoksilla, Martinlaakson voimalaitoksella ja Vantaan jätevoimalalla, tarkkailutulokset jäivät alle raja-arvojen.

Martinlaakson voimalaitoksesta johdettiin jätevettä viemäriin noin 15 000 m3 vuonna 2018 (9 000 vuonna 2017). Jätevesimäärän lisääntyminen edellisvuoteen verrattuna johtui biokattilan testiajoista.

Jätevoimalalla jätevesiä syntyi yhteensä 140 000 m3 (175 000 vuonna 2017). Jäteveden samoin kuin prosessissa tarvittavan kaupunkiveden määrää pyritään yhä vähentämään parantamalla vesien sisäistä kiertoa ja hyötykäyttöä.

Jätevesiviemäriin lasketun jäteveden sulfaattipitoisuus (mg/l)

Sulfaatti, SO4 (mg/l) 2018 2017 2016
jätevoimala 465 213 102
Martinlaakson voimalaitos 220 507 727

Tuotantotoiminnassa syntyvät jätteet

Suurin osa lentotuhkasta, jota syntyy Martinlaakson voimalaitoksella hiilikattilassa energiantuotannon sivutuotteena, toimitetaan Rudus Oy:lle. Rudus hyödyntää lentotuhkaa betonin ja asfaltin raaka-aineena. Kaikki hiilikattilan pohjatuhka käytetään maarakennusmateriaalina kaatopaikkojen sulkemisessa ja maisemoinnissa. Biokattilan tuhkien ominaisuuksia testataan keväällä 2019 ja tulosten perusteella päätetään niiden höytykäyttökohteista.

Toiminnassa syntyneet jätteet (t)

  2018 2017 2016
Tavanomaiset jätteet yhteensä 134 464 95 718 88 726
Käsittelytavan* mukaan jaoteltuna:      
Hyötykäyttö materiaalina 104 167 88 890 86 507
Kompostointi 26 8 9
Poltto 206 82 45
Kaatopaikka 22 014*** 71 73
Säilytys ja läjitys   6 666 2 099
Välivarastointi 1 919**    
Kaivostäyttö 6 132    
Vaaralliset jätteet yhteensä 11 898 13 584 12 381
Käsittelytavan* mukaan jaoteltuna:      
Höytykäyttö materiaalina 9 7 15
Poltto 39 37 25
Kaatopaikka 11 851 13 541 12 341

*) Käsittelytapa on saatu jätehuoltoyhtiöiltä.

**) Suurin osa välivarastoidusta tuhkasta toimitetaan myöhemmin hyötykäyttöön.

***) Tämä on suurimmaksi osaksi rakentamisen vuoksi maankaatopaikalle vietyjä puhtaita maita.

Osa hiilikattilan lentotuhkasta ja rikinpoiston lopputuotteesta toimitetaan Nordkalk Oy:n Tytyrin kaivokselle, jossa niitä käytetään kaivoksen täytteeksi. 100 % Martinlaakson voimalaitoksen muussa kuin biokattilaprojektissa syntyneistä jätteistä hyötykäytettiin tai sijoitettiin muualle kuin kaatopaikalle vuonna 2018. Biokattilaprojektin vuoksi voimalaitokselta toimitettiin suuri määrä puhtaita maita Pitkäsuon maanläjitysalueelle. Martinlaakson voimalaitoksella vuonna 2018 syntyneistä jätteistä noin puolet hyötykäytettiin ja 63 % sijoitettiin muualle kuin kaatopaikalle. 

Jätevoimalalla syntyneistä jätteistä hyödynnettiin 86 % vuonna 2018. Loppuosa sijoitettiin vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Jätevoimalan energiantuotannossa syntyvä pohjakuona ja lentotuhka toimitetaan HSY:lle. Kuonaa hyödynnetään muun muassa kaatopaikka- ja kenttärakenteissa sekä tuhkan stabiloinnissa. Lentotuhka sijoitetaan vaarallisen jätteen kaatopaikalle Ämmässuolle. Savukaasun puhdistusjäte toimitetaan Fortum Oyj:n vaarallisen jätteen kaatopaikoille Kouvolaan ja Poriin. Loppuvuonna myös lentotuhkaa toimitettiin Fortum Oyj:lle Ämmässuon tuhkankäsittelylaitteiston uusimisen vuoksi.