Siirry sisältöön

Liiketoimintojen kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet

Sähkön tuotanto

Vantaan Energian sähkön- ja lämmöntuotannon perustan muodostivat yhteistuotanto Martinlaakson voimalaitoksessa sekä Långmossebergenin jätevoimalassa. Vuonna 2018 näiden voimalaitosten osuus yhtiön koko sähköntuotannosta oli 44 %. Erilaisten osakkuussähköjen osuus oli 56 %. Oman ja osakkuussähkön tuotantomäärät nousivat edellisestä vuodesta ollen yhteensä 1423 gigawattituntia (GWh) (1277 GWh vuonna 2017).

Oman sähköntuotannomme määrä kasvoi edellisvuodesta sähkön markkinahintatason nousun johdosta. Osakkuusyhtiöiden sähköntuotannon kasvun taustalla oli lisääntynyt tuulisähköntuotanto sekä yhtiön Norjan vesivoimaosuuksien edellisvuotta suurempi tuotantomäärä.

Martinlaakson voimalaitoksen vuosituotanto oli 432 GWh (395 GWh) sähköä ja 920 GWh (897 GWh) kaukolämpöä. Jätevoimalassa tuotetun sähkön määrä nousi 194 GWh:iin (164 GWh) ja kaukolämmöntuotanto laski hieman ollen 919 GWh (933 GWh).

Jätevoimalan toiminnassa saavutettiin lähes edellisvuoden taso. Jätepolttoainetta käytettiin 374 679 tonnia (375 871 tonnia) ja laitoksen käytettävyys oli 96,1% (95,3 %). Martinlaakson voimalaitos jäi hieman tavoitteestaan laitoksen kivihiilikattilan käytettävyyden oltua 97,3 % (99,1 %).

Kaukolämpö

Kaukolämmön energiamaksua korotettiin veromuutoksesta johtuen 1.1.2018 alkaen ja perusmaksua nostettiin 1.6.2018. Loppuvuodesta 1.11.2018 tehtiin osin energiaverojen korotuksesta johtuen energia- ja perusmaksun pieni korotus. Kaukolämpö on Vantaalla Suomen edullisimpien joukossa ja pääkaupunkiseudun edullisinta. Kesäajan kaukolämpö on Suomen edullisinta.

Vuosi 2018 toteutui sääolosuhteiltaan lämpimänä, mistä syystä lämmitystarve jäi noin 7,5 % pitkäaikaisia keskiarvoja pienemmäksi. Kaukolämpö- ja höyryenergian myynti Vantaan alueelle oli 1739 GWh (1708 GWh). Kasvua tapahtui kaukolämpöliittymien määrässä ja kaukolämmön sopimustehossa 31 MW. Kaukolämpöasiakkaiden yhteenlaskettu sopimusteho oli vuoden lopussa noin 1030 megawattia (999 MW). Asiakasmäärä kasvoi 97 (87) uudella liittymällä. Maakaasun vähittäismyynti kahdeksalle asiakkaalle oli 32 GWh (29 GWh).

Vantaan kaukolämpöverkon ja kaukolämpölaitosten käyttö- ja kunnossapitotoiminnassa onnistuttiin edellisvuoden tapaan hyvin. Kaukolämpöasiakkaiden asiakaskohtainen häiriöaika oli 0,68 h/as. (0,60 h/as.).

Sähkön myynti

Sähköenergian myynti asiakkaille oli yhteensä 3070 GWh (3177 GWh).  Kilpailu yritys- ja yksityisasiakkaista oli edelleen erittäin kovaa ja voimakkaasta sähkön markkinahinnan noususta johtuen kannattavuus oli huonoa. Yksityisasiakkaiden myynti on osin ulkoistettu ja asiakasmäärä kehittyi myönteisesti.

Tavoitteemme mukaisesti myös asiakkaiden sähköinen asiointi ja itsepalvelu kehittyivät myönteisesti. Asiakaspalvelu, puhelinvaihde ja chat-palvelu tuotettiin ulkoistetun kumppanin kanssa.

Uutena tuotteena aloimme tarjota kotitalouksille ja yrityksille aurinkosähköjärjestelmien toimituksia.

Sähkön siirto

Tytäryhtiömme Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähkön siirtomäärät kasvavat Vantaan kaupungin kasvun myötä. Vuonna 2018 siirron volyymi kasvoi noin 3 %. Sähkön siirron hintoja korotettiin 1.4.2018 alkaen keskimäärin noin 5 % (verolliset hinnat). Korotukset painottuivat suurilla asiakkailla tehomaksuihin. Pienillä asiakkailla korotus kohdistui yhtä lailla perus- ja energiamaksuihin.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2019 Vantaan Energian -konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Myös konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan lähellä edellisen vuoden tasoa.

Sähköverkkotoiminnassa on menossa vuoden 2016 alusta alkanut neljäs valvontajakso. Energiavirasto on vahvistanut valvontaperiaatteet meneillään olevalle sekä seuraavalle neljän vuoden mittaiselle valvontajaksolle. Pitkälle ajanjaksolle vahvistetuilla valvontaperiaatteilla pyritään varmistamaan sähkömarkkinalain toimitusvarmuustavoitteiden toteutuminen. Tämä tuo vakautta myös Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liiketoimintaan, jonka kannattavuuden odotetaan säilyvän lähivuosina vuoden 2018 toteutunutta vastaavalla tasolla.

Yli 80 % Vantaan lämmityksestä hoidetaan kaukolämmöllä, jossa suurin osa lämmöstä tuotetaan tehokkailla yhteistuotantovoimalaitoksilla. Kaukolämpö kilpailee markkinoilla muiden lämmitysmuotojen kanssa, joten tuotantokustannusten hallinta on kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeää. Nykyisen jätevoimalan, Martinlaakson uuden biopolttoainekattilan sekä uuden hiilineutraalin energiantuotannon myötä uskomme pitävämme Vantaan kaukolämmön hinnoittelun erittäin kilpailukykyisenä ja kaukolämpötoiminnan säilyvän siten alueella markkinajohtajana myös tulevina vuosina.

Sähkömarkkinoiden odotetaan lähivuosina yhdentyvän Pohjoismaissa myös yksityisasiakasmyynnin osalta. Vantaan Energia valmistautuu tiukentuvaan kilpailuun mm. automatisoimalla markkinointi-, asiakaspalvelu- ja sopimusprosesseja sekä panostamalla asiakaslähtöiseen tuote- ja palvelukehitykseen.

EU:n, muiden kansainvälisten sopimusten sekä Suomen hallituksen asettamat haasteelliset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi tulevat edelleen vaatimaan meiltä panostuksia sekä päästökaupan ulkopuolisen tuotannon että uusiutuvaan energiaan perustuvan tuotannon lisäämiseen.

Olemme jo vastannut tähän haasteeseen investoimalla muun muassa tuuli-, vesi-, ydin-, bio- ja jätevoimaan sekä tarjoamalla aurinkosähköpalveluja. Jatkamme fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon vähentämistä. Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilen käyttö tullaan lopettamaan 2020-luvulla ja korvaamaan hiilineutraalilla energiantuotannolla.

Vantaalla sijaitseviin energiaverkkoihin liittyvät palvelut, sähkön siirto ja kaukolämmitys tuovat tulevaisuudessakin konsernin talouteen vakautta. Vantaan kaupungin väestön ja työpaikkojen kasvunäkymät antavat suotuisaa kasvupohjaa näille palveluille.