Siirry sisältöön

Ilmanpäästöjen vähentäminen

Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivi (IE-direktiivi) tiukensi voimalaitosten ja lämpökeskusten päästöraja-arvoja merkittävästi. Uudet määräykset tulevat voimaan vuosien 2016 – 2019 aikana. 

Vastataksemme tuleviin määräyksiin, olemme laatineet saneeraussuunnitelman, jota on noudatettu jo vuodesta 2015 lähtien. Uudet laitoksemme, vuonna 2014 käyttöön otetut jätevoimala ja Variston lämpökeskus sekä loppuvuodesta 2018 testikäyttöön otettu Martinlaakson biokattila, rakennettiin alusta pitäen uusien määräysten mukaiseksi. Niillä ei saneeraustoimia tarvita.

Uusia polttimia ja ruiskutusratkaisuja

Martinlaakson hiilikattila on varustettu palamisilman vaiheistuksella ja kattilan typenpoistoa on tehostettu urearuiskutuksella.

Lämpökeskuksienkin osalta muutokset tarkoittavat kiristyneitä rikin, typenoksidien ja hiukkaspäästöjen raja-arvoja. Jotta uusiin raja-arvoihin päästään, pitää polttimille tehdä muutoksia ja luopua raskaasta polttoöljystä varapolttoaineena.

Lentokentän lämpökeskuksen muutokset tehtiin vuonna 2015. Koivukylän lämpökeskus saneerattiin kesällä 2017. Saneeraus toteutettiin savukaasujen takaisinkierrätyksellä. Viimeisenä lämpökeskuksista uudistetaan Maarinkunnaan lämpökeskus kesällä 2019. Laitoksen polttimet uusitaan ja varapolttoaine vaihdetaan raskaasta öljystä kevytöljyyn.

Suurten polttolaitosten paras käytettävissä oleva tekniikka BAT

EU:n syksyllä 2017 julkaisemat suurten polttolaitosten BAT (Best Available Techniques) -päätelmät velvoittivat tarkastamaan vuonna 2018 kaikkien päätelmien soveltamisalaan kuuluvien laitosten osalta ympäristölupaehtojen ajantasaisuuden ja tarvittaessa hakemaan laitoksille uudet ympäristöluvat. Lisäksi päätelmien mukaisia päästötasoja on noudatettava loppukesästä 2021 alkaen.

Lämpökeskuksilla saavutetaan päätelmien mukaiset päästöraja-arvot. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilan osalta haemme ympäristölupaan määräaikaista BAT-poikkeamaa typenoksidi- ja rikkidioksipäästöjen osalta, koska kattilan toiminta päättyy tai se modifioidaan toiselle polttoaineelle 2020-luvun loppuun mennessä. Tavoitteenamme on luopua kivihiilen käytöstä jo vuoteen 2025 mennessä. Kattilan päästöjen vähentämisellä ei näin ollen enää saavuteta merkittäviä ympäristöhyötyjä. Muiden voimalaitosyksiköiden osalta kiristyneisiin raja-arvoihin päästään ilman uusia investointeja päästöjen vähentämiseen.