Siirry sisältöön

Riskien kuvaukset

Riskienhallinta on riskien tunnistamista, arviointia, käsittelyä ja hallintaa. Meillä riskit luokitellaan riskipolitiikan mukaisesti talousriskeihin, strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin ja tapahtumariskeihin.

talous-07 (1)

Taloudelliset riskit

Riskienhallinnan painopiste on talousriskeissä. Talousriskit ryhmitellään markkinariskeihin, vastapuoliriskeihin ja rahoitusriskeihin. Näitä riskejä johdetaan talousriskipolitiikan mukaisesti. Politiikassa määritetään taloudellisten riskien hallinta, valvonta ja raportointikäytännöt.

Liiketoiminnassa voidaan ottaa rajoitetusti markkinariskiä talousriskipolitiikan määrittämin limiitein ja siihen kiinteästi liittyvin valvontamenettelyin. Talousriskeistä raportoidaan säännöllisesti emoyhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Talousriskipolitiikka ja johdon raportointi taloudellisten riskien osalta päivitettiin vuonna 2015 erityisesti huomioiden myynnin ja rahoituksen kokonaisuudet.

Strategiset riskit

Tavoittelemme toiminnallista ja taloudellista menestystä energia-alalla. Pyrimme aktiivisesti kehittämään tuotantokapasiteettiamme vastaamaan Euroopan sähkömarkkinoiden haasteisiin. Sähkön myynnissä toimitaan vahvasti kilpailluilla kotimaisilla markkinoilla. Sähkön verkko- ja kaukolämpötoimintaa kehitetään aktiivisesti asiakkaiden toiveet huomioiden. Toiminnan perustana ovat paikalliset energiaverkot.

Energiayhtiön strategisia riskejä ovat tyypillisesti isoihin energiainvestointeihin liittyvä pitkä aikajänne. Investointien pitoajat esimerkiksi voimalaitoshankkeissa saattavat olla 50 vuotta.

Strategisia riskejä käsitellään konsernissa strategiaprosessin yhteydessä.

Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskit Vantaan Energiassa liittyvät järjestelmien kuten tuotantolaitosten, energiaverkkojen ja tietojärjestelmien toimintahäiriöihin, prosessien, toimintaohjeistuksen tai osaamisen puutteisiin, inhimillisiin virheisiin ja mahdollisiin sopimusten tai vakuutusten puutteisiin.

Vuonna 2015 yhtenä painopistealueena operatiivisten riskien osalta oli yritysturvallisuus. Tähän liittyen kehitimme jatkuvuussuunnittelua sekä panostimme valmius- ja varautumissuunnitelmiin. Edelleen huomio oli tietoturvaa ja kyberturvallisuutta kehittävissä  toimenpiteissä. Kiinteistöjen kunnon kartoitukseen ja kaukolämpöverkon perusparannukseen kiinnitettiin erityishuomiota. Ympäristöriskejä tarkastellaan osana yhtiön ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää.

Tapahtumariskit

Tapahtumariskien osalta keskeisiä Vantaan Energian ja koko energiatoimialan osalta ovat poliittiset ja lainsäädännölliset riskit.

Energia-alalla poliittisiin ja lainsäädännöllisiin aloitteisiin ja muutoksiin liittyy usein vaikea ennustettavuus, ja niillä on merkittävä vaikutus alan toimintaedellytyksiin. Olemme valinneet omaksi toimintamalliksemme tiiviin vuorovaikutuksen päättäjien ja vaikuttajien kanssa muutosten hallitsemiseksi.

Osallistumme aktiivisesti erityisesti Energiateollisuus ry:n kautta työhön, jolla pyritään vaikuttamaan ennakolta viranomaisen valvontajärjestelmän tai muun ohjausmekanismin kehitystyöhön. Ennakoimme omassa toiminnassa sääntelyn tai ohjeistuksen muuttumista ja pyrimme mahdollisimman joustaviin toimintamalleihin, joiden muuttaminen on mahdollista sääntelyn tai ohjauksen muuttuessa.