Siirry sisältöön

Riskien kuvaukset

Riskienhallinta on riskien tunnistamista, arviointia, käsittelyä ja hallintaa. Vantaan Energiassa riskit luokitellaan riskipolitiikan mukaisesti talousriskeihin, strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin ja tapahtumariskeihin.

Taloudelliset riskit 

Riskienhallinnan painopiste on talousriskeissä. Talousriskit ryhmitellään markkinariskeihin (erilaiset hyödykehintariskit hyödykkeinä polttoaineet, sähkö ja päästökauppa), vastapuoliriskeihin ja rahoitusriskeihin. Näitä riskejä johdetaan talousriskipolitiikan mukaisesti. Politiikassa määritetään taloudellisten riskien hallinta, valvonta ja raportointikäytännöt. Talousriskeistä raportoidaan säännöllisesti emoyhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle. 

Vantaan Energian suojauskäytännöt perustuvat yhtiön hallituksen hyväksymään talousriskipolitiikkaan. Yhtiön omaa, lähivuosien tuotantoennusteen mukaista sähköntuotantoa, sen tarvitsemia polttoaineita, päästöoikeuksia ja sertifikaatteja sekä sähkön myyntiä vastaavia hankintoja sähköpörssistä suojataan johdannaisinstrumenteilla yhtiön talousriskipolitiikan mukaisesti. Sähköjohdannaisten avoinna oleva nettovolyymi on johdannaisten juoksuaikana alempi kuin ennustettu erittäin todennäköinen spot-hintaisten hankintojen määrä. Energiatuotannon hyödykkeiden merkittävät hankintaerät suojataan valuuttariskiltä. Myös yhtiön ottamat lainat suojataan korkoriskiltä talousriskipolitiikassa määritellyin tavoin.

Strategiset riskit

Vantaan Energia tavoittelee toiminnallista ja taloudellista menestystä energia-alalla. Yhtiö pyrkii aktiivisesti kehittämään tuotantokapasiteettiaan vastaamaan Euroopan sähkömarkkinoiden haasteisiin. Energiayhtiön strategisiin riskeihin kuuluu tyypillisesti isoihin energiainvestointeihin liittyvä pitkä aikajänne: esimerkiksi voimalaitoshankkeissa investointien pitoajat saattavat olla 50 vuotta. Sähkön verkko- ja kaukolämpötoimintaa kehitetään aktiivisesti asiakkaiden toiveet huomioiden. Toiminnan perustana ovat paikalliset energiaverkot.

Sähkön vähittäismyynnissä toimitaan vahvasti kilpailluilla kotimaisilla markkinoilla. Vahvistaakseen kilpailukykyään yhtiö julkisti vuonna 2019 aikeensa siirtää sähkön vähittäismyyntiliiketoiminta ja asiakaspalvelu uusiin perustettaviin yhteisyrityksiin.

Strategisia riskejä toiminnassamme ovat toimintaympäristöön, kilpailutilanteeseen ja liiketoimintastrategioihin liittyvät riskit. Myös johtamisjärjestelmään liittyvät riskit tulee hallita. Toimiala on investointi- ja pääomavaltainen. Uusien energiainvestointien on oltava kestäviä ja monipuolisia varmistaen näin riittävän hajautuksen myös teknologia- ja viranomaisriskinäkökulmista.

Strategisia riskejä käsitellään konsernissa strategiaprosessin yhteydessä.

Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskimme liittyvät järjestelmien kuten tuotantolaitosten, energiaverkkojen ja tietojärjestelmien toimintahäiriöihin, prosessien, toimintaohjeistuksen tai osaamisen puutteisiin, inhimillisiin virheisiin ja mahdollisiin sopimusten tai vakuutusten puutteisiin.

Vuonna 2019 operatiivisia riskejä hallittiin mm. yritysturvallisuustyön avulla. Erityishuomio oli tietoturvaa ja fyysistä turvallisuutta kehittävissä toimenpiteissä sekä valmiussuunnittelussa. Lämmönjakelun toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi yhtiö jatkoi lämpöverkon perusparannusohjelmansa toteuttamista. Tuotannollisten kiinteistöjen pelastussuunnitelmat katselmoitiin, ja niiden mukaista toimintaa harjoiteltiin.

Tapaturmien vähentäminen on yksi yhtiön avaintavoitteista. Tätä tuetaan aktiivisesti johdon toimesta.

Tapahtumariskit

Tapahtumariskien osalta keskeisiä riskejämme ja koko energiatoimialan osalta ovat poliittiset ja lainsäädännölliset riskit.

Energia-alalla poliittisiin ja lainsäädännöllisiin aloitteisiin ja muutoksiin liittyy usein vaikea ennustettavuus, ja niillä on merkittävä vaikutus alan toimintaedellytyksiin. Olemme valinneet omaksi toimintamalliksemme tiiviin vuorovaikutuksen päättäjien ja vaikuttajien kanssa muutosten hallitsemiseksi.

Osallistumme aktiivisesti erityisesti toimialajärjestön (Energiateollisuus ry) kautta sellaiseen työhön, jolla pyritään vaikuttamaan ennakolta viranomaisen valvontajärjestelmän tai muun ohjausmekanismin kehitystyöhön. Yhtiö ennakoi omassa toiminnassaan sääntelyn tai ohjeistuksen muuttumista ja pyrkii mahdollisimman joustaviin toimintamalleihin, joiden muuttaminen on mahdollista sääntelyn tai ohjauksen muuttuessa.