Siirry sisältöön

Ympäristöpoikkeamat

Raportointikaudella ei havaittu ympäristömääräysten tai -säännösten rikkomuksia. Vakavilta ympäristövahingoilta ja merkittäviltä kemikaalivuodoilta vältyttiin vuonna 2019.

Raja-arvojen ylitykset

Jätevoimalalla tapahtui päästöraja-arvojen ylityksiä rikkidioksidin ja hiukkasten osalta. Rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo ylittyi 16 kertaa ja hiukkasten neljä kertaa. Syynä rikkidioksidin raja-arvojen ylityksiin oli polttoaineen korkea rikki- ja kloridipitoisuus. Tilanne saatiin nopeasti hallintaan tehostamalla polttoaineen sekoittamista ja syöttämällä polttoainetta kattilaan eri puolilta jätebunkkeria. Hiukkaspäästörajojen ylityksiin oli syynä pussisuodattimen rikkoutunut suodatinsukka.

Martinlaakson biokattila ylitti typpidioksidin vuorokausikeskiarvon kolme kertaa. Ylitykset johtuivat puutteellisesta tiedonkulusta kattilan palamisprosessin viritystilanteesta kattilan käyttöönottovaiheessa.

Muut poikkeamat

Vuonna 2019 tapahtui yksi öljyvuoto Martinlaakson voimalaitoksella. Öljyvuodosta ei aiheutunut vahinkoa ympäristölle. Voimalaitoksen sekajätelavalta huomattiin valuneen raskasta polttoöljyä maahan ja kohti sadevesikaivoa. Sadevesikaivo imettiin tyhjäksi ja maa siivottiin. Sekajätelavalla ollut astia, josta vuoto tapahtui, vietiin vaarallisen jätteen konttiin.

Aktiivista keskustelua jätevoimalan laajentamisesta

Jätevoimalan laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestettiin toukokuussa 2019 yleisötilaisuus, jossa oli viranomaisen ja Vantaan Energian edustajien lisäksi noin 15 osanottajaa. Tilaisuuden aikana keskusteltiin mm. laitoksessa poltettavan jätteen laadusta ja ilmapäästöistä, vaikutuksista lähialueen elintarviketuotantolaitosten toimintaan, mahdollisesta hajuhaitasta, ilmanlaadun pysyvämmän seurantapisteen perustamisesta läheiselle asuinalueelle ja toiminnan yhteisvaikutuksista lähialueen muiden toimintojen kanssa.

Hankkeen vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen selvitettiin kirjekyselyllä maalis-huhtikuussa 2019. Arviointiselostuksen mukaan toiminnan laajennukseen suhtauduttiin vastauksissa pääosin myönteisesti, ja vaihtoehtoa, jossa jätevoimalan kapasiteettia kasvatetaan, pidettiin parhaana mm. laitoksen aluetalouteen kohdistuvan myönteisen vaikutuksen vuoksi. Eniten huolta kohdistui hankkeen ilmanlaatu- ja asumisviihtyvyysvaikutuksiin.