Siirry sisältöön

Jätteet ja jätevedet

Vantaan Energian toiminnasta ei aiheudu puhdistamattomia päästöjä vesistöihin, sillä kaikki jätevedet johdetaan kaupungin viemäriverkkoon.

Jäteveden laatu vastasi vuonna 2019 jätevesisopimuksissa sille määriteltyjä vaatimuksia. Jätevesistä tutkitaan muun muassa sulfaatin ja kiintoaineen määrää sekä raskasmetalleja. Molemmilla laitoksilla, Martinlaakson voimalaitoksella ja Vantaan jätevoimalalla, tarkkailutulokset jäivät alle raja-arvojen.

Martinlaakson voimalaitoksesta johdettiin jätevettä viemäriin noin 155 000 m3 vuonna 2019 (15 000 vuonna 2018). Biokattilan käyttöönotto on lisännyt jäteveden määrää edellisvuodesta.

Jätevoimalalla jätevesiä syntyi yhteensä 176 000 m3 (140 000 vuonna 2018). Jäteveden samoin kuin prosessissa tarvittavan kaupunkiveden määrää pyritään yhä vähentämään parantamalla vesien sisäistä kiertoa ja hyötykäyttöä.

Jätevesiviemäriin lasketun jäteveden sulfaattipitoisuus (mg/l)

Sulfaatti, SO4 (mg/l) 2019 2018 2017
jätevoimala 196 465 213
Martinlaakson voimalaitos 195 220 507

Tuotantotoiminnassa syntyvät jätteet

Suurin osa lentotuhkasta, jota syntyy Martinlaakson voimalaitoksella hiilikattilassa energiantuotannon sivutuotteena, toimitetaan Rudus Oy:lle. Rudus hyödyntää lentotuhkaa betonin ja asfaltin raaka-aineena. Kaikki hiilikattilan pohjatuhka käytetään maarakennusmateriaalina kaatopaikkojen sulkemisessa ja maisemoinnissa. Biokattilan tuhkat toimitetaan Lassila & Tikanojalle ja niitä käytetään maanrakennusmateriaaleina sekä stabilointiaineina kaatopaikalla.

Toiminnassa syntyneet jätteet (t)

  2019 2018 2017
Tavanomaiset jätteet yhteensä 91 191 134 464 95 718
Yllä esitetyt tavanomaiset jätteet käsittelytavan* mukaan jaoteltuna:      
Hyötykäyttö materiaalina 88 894 104 167 88 890
Kompostointi 27 26 8
Poltto 161 206 82
Kaatopaikka 166 22 014*** 71
Säilytys ja läjitys     6 666
Välivarastointi 251 1 919**  
Kaivostäyttö 1 692 6 132  
Vaaralliset jätteet yhteensä 13 289 11 898 13 584
Yllä esitetyt vaaralliset jätteet käsittelytavan* mukaan jaoteltuna:      
Höytykäyttö materiaalina 185 9 7
Poltto 19 39 37
Kaatopaikka 13 085 11 851 13 541

*) Käsittelytapa on saatu jätehuoltoyhtiöiltä.

**) Suurin osa välivarastoidusta tuhkasta toimitetaan myöhemmin hyötykäyttöön.

***) Tämä on suurimmaksi osaksi rakentamisen vuoksi maankaatopaikalle vietyjä puhtaita maita.

Osa hiilikattilan lentotuhkasta ja rikinpoiston lopputuotteesta toimitetaan Nordkalk Oy:n Tytyrin kaivokselle, jossa niitä käytetään kaivoksen täytteeksi. 99 % Martinlaakson voimalaitoksen jätteistä hyötykäytettiin tai sijoitettiin muualle kuin kaatopaikalle vuonna 2019. Biokattilaprojektin vuoksi voimalaitokselta toimitettiin suuri määrä puhtaita maita Pitkäsuon maanläjitysalueelle vuonna 2018. Tämä näkyy yllä olevassa taulukossa vuonna 2018 kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden suurena määränä.

Jätevoimalalla syntyneistä jätteistä hyödynnettiin 85 % vuonna 2019. Loppuosa sijoitettiin vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Jätevoimalan energiantuotannossa syntyvä pohjakuona ja lentotuhka toimitetaan HSY:lle. Kuonaa hyödynnetään muun muassa kaatopaikka- ja kenttärakenteissa sekä tuhkan stabiloinnissa. Lentotuhka sijoitetaan vaarallisen jätteen kaatopaikalle Ämmässuolle. Savukaasun puhdistusjäte toimitetaan Fortum Oyj:n vaarallisen jätteen kaatopaikalle Kouvolaan.