Siirry sisältöön

Liiketoimintojen kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet

Kerroimme syksyllä 2019 lopettavamme kivihiilen käytön energiantuotannossamme jo vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin on jätevoimalan laajennus, jonka esisuunnittelua veimme eteenpäin vuoden 2019 ajan tavoitteena päätöksentekovalmiuden saavuttaminen alkuvuonna 2020.

Sähkön tuotanto

Vuonna 2019 sähkön tuotantomäärä laski edellisestä vuodesta (1423 GWh vuonna 2018) ja oli yhteensä 1303 gigawattituntia (GWh). Vantaan Energian oman sähkön- ja lämmöntuotannon perustan muodostivat yhteistuotanto Martinlaakson voimalaitoksessa sekä Långmossebergenin jätevoimalassa. Näiden voimalaitosten osuus yhtiön koko sähköntuotannosta oli 38 %. Osakkuussähköntuotannon osuus oli 62 %.

Martinlaakson voimalaitoksen vuosituotanto oli 290 GWh (432 GWh) sähköä ja 903 GWh (920 GWh) kaukolämpöä. Jätevoimalassa tuotetun sähkön määrä oli 201 GWh (194 GWh) ja kaukolämmön 918 GWh (919 GWh).

Jätevoimalan toiminnassa saavutettiin edellisvuoden taso. Jätepolttoainetta käytettiin 376 160 tonnia (374 679 tonnia) ja laitoksen käytettävyys oli 96,6 % (96,1 %). Martinlaakson voimalaitos jäi hieman käytettävyystavoitteestaan: laitoksen kivihiilikattilan käytettävyys oli 97,1 % (97,3 %) ja kaupalliseen käyttöön maaliskuussa 2019 otetun biokattilan käytettävyys ensimmäisenä ajokautenaan 91,6 %.

Teimme useita tuulivoimantuotantonnon kasvattamiseen tähtääviä päätöksiä vuonna 2019. Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana Vantaan Energia päätti osallistua Alajoen ja Karhukankaan tuulivoimapuistojen laajennuksiin ja investointien valmisteluun sekä Polusjärven tuulivoimainvestointiin, jonka on tarkoitus olla tuotannossa kesällä 2021. EPV Energia Oy:n osakkaana osallistumme Teuvan Paskoonharjun tuulivoimainvestointiin, jossa tuulivoimapuiston on arvioitu valmistuvan 2022.

Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeessa olemme mukana Voimaosakeyhtiö SF:n kautta. Vantaan Energian teho-osuus laitoksesta on noin 60 MW. Fennovoima jätti laitoksen rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle kesällä 2015 ja sen tavoitteena on saada rakentamislupa vuonna 2021. Laitoksen sähköntuotannon on tarkoitus käynnistyä vuonna 2028.

Vantaan Energian hallintaoikeus kesällä 2017 myytyyn Lahnasenkosken pienvesivoimalaan päättyi marraskuun 2019 lopussa.

Kaukolämpö

Vantaan kaukolämpöverkon ja -laitosten käyttö- ja kunnossapitotoiminnassa onnistuimme edellisvuoden tapaan hyvin. Kaukolämpöasiakkaiden asiakaskohtainen häiriöaika oli 0,54 h/as. (0,68 h/as.).

Vuosi 2019 toteutui sääolosuhteiltaan lämpimänä, ja lämmitystarve jäi noin 11,4 % pitkäaikaisia keskiarvoja pienemmäksi. Kaukolämpö- ja höyryenergian myynti Vantaan alueelle oli 1707 GWh (1739 GWh). Kasvua tapahtui kaukolämpöliittymien määrässä ja kaukolämmön sopimustehossa 9 MW (18 MW). Kaukolämpöasiakkaiden yhteenlaskettu sopimusteho oli vuoden lopussa noin 1039 MW (1030 MW). Asiakasmäärä kasvoi 47 (97) liittymällä.

Muutimme kaukolämmön hinnoittelua 1.7.2019: perusmaksua nostettiin 9 % ja samalla energiamaksuja laskettiin. Asiakkaiden lämpölaskuun muutoksella ei pääosin ollut kustannusvaikutusta. Kaukolämpö on Vantaalla Suomen edullisimpien joukossa ja pääkaupunkiseudun edullisinta. Kesäajan kaukolämpö on Suomen edullisinta.

Sähkön myynti

Sähköenergian myynti asiakkaille oli yhteensä 2676 GWh (3070). Myyntivolyymin lasku aiheutui yritysmyynnin vähenemisestä. Yritysmyynnin kannattavuus parani volyymin laskusta huolimatta. Yksityisasiakkaiden määrä kasvoi myönteisesti.

Sähkön vähittäismyynnissä vallitseva, kireä kilpailutilanne vauhdittaa alan konsolidoitumista. Vantaan Energia Oy allekirjoitti syyskuussa 2019 yhdessä yhdeksän muun suomalaisen energiayhtiön (Lahti Energia Oy, Pori Energia Oy sekä Oulun Sähkönmyynti Oy osakasyhtiöineen) kanssa perustamissopimukset yhteisestä laskutuksen ja asiakaspalvelun palveluyhtiöstä sekä yhteisestä sähkön vähittäismyyntiyhtiöstä. Uusi palveluyhtiö sekä asiakasmäärältään Suomen kolmanneksi suurimman sähkön myyntiyhtiö aloittivat toimintansa 1.4.2020.

Maakaasun myynti 

Maakaasun vähittäismyynti kahdeksalle asiakkaalle oli yhteensä 18 GWh (32 GWh). Vantaan Energia luopui maakaasuliiketoiminnastaan 1.7.2019 alkaen.

Sähkön siirto

Tytäryhtiömme Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähkön siirtomäärät kasvavat Vantaan kaupungin kasvun myötä. Energiatehokkuuden parantumisen vuoksi sähkön siirtoenergia ei kasva asiakasmäärän tahdissa. Energiatehokkuuden ja lämpimän sään takia vuonna 2019 sähkön siirron volyymi pieneni noin 1 %. Sähkön siirtohintoihin ei vuonna 2019 tehty muutoksia.

Tulevaisuuden näkymät

Ilmastonmuutos on erittäin vakava koko ihmiskuntaa koskeva ympäristöongelma ja energiateollisuus on merkittävässä roolissa haettaessa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi hiilidioksidipäästöjä vähentämällä.

Olemme jo puolittaneet hiilidioksidipäästömme kuluneen vuosikymmenen kuluessa.  Ja tulemme jatkamaan määrätietoisesti fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon vähentämistä investoimalla mm. tuuli-, aurinko-, vesi-, ydin-, bio- ja jätevoimaan.

Lähivuosina meillä tulee edelleen olemaan tarve käyttää maakaasua energiatuotantoon talven kylmimpinä ajanjaksoina. Maakaasun käyttöä yhtiö tulee vähentämään vaiheittain muun muassa hukkalämpöjä hyödyntämällä sekä teknologian kehittyessä esimerkiksi geotermisellä energialla.

Vantaan Energian tuottama ja laajan lämpöverkon kautta asiakkaille toimitettu lämpö kilpailee lämmitysmarkkinalla muiden lämmitysmuotojen kanssa, joten tuotantokustannusten hallinta on kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeää. Jätevoimalan, Martinlaakson uuden biopolttoainekattilan sekä uuden hiilineutraalin energiantuotannon avulla uskomme lämmön hinnoittelun pysyvän erittäin kilpailukykyisenä myös tulevina vuosina.

Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä tulee kasvamaan merkittävästi maailmanlaajuisesti ja tuulivoimatuotannon kasvu on nopeaa myös Suomessa. Vantaan Energia on omistusyhteysyritystensä Suomen Hyötytuuli Oy:n ja EPV Energia Oy:n kautta mukana useissa tuulivoimahankkeissa eri puolilla Suomea.

Sähköverkkotoiminnassa on käynnissä uusi, neljän vuoden mittainen valvontajakso (2020 – 2023), jolle Energiavirasto on vahvistanut valvontaperiaatteet. Valvontaperiaatteilla pyritään varmistamaan sähkömarkkinalain toimitusvarmuustavoitteiden toteutuminen. Tämä tuo vakautta myös Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liiketoimintaan, jonka kannattavuuden odotetaan säilyvän lähivuosina hyvällä tasolla.

Vuonna 2020 Vantaan Energia -konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan noin viidenneksellä sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnan siirtyessä uuteen yhteisyritykseen. Kireässä kilpailutilanteessa toimivan sähkönmyynnin uudelleenjärjestelyllä on positiivinen vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen. Liiketoimintasiirtoina uuteen yhteisyritykseen toteutettavat sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnan ja asiakaspalveluliiketoiminnan irrottautumiset vähentävät henkilöstön määrää konsernissa noin kymmeneksellä.

Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2020 lähellä edellisen vuoden tasoa.