Siirry sisältöön

Vastuullista talousjohtamista

Vastuullista talousjohtamista

Vantaan Energia -konsernissa taloudellinen vastuu merkitsee kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Vastaamme omistajiemme tuotto-odotuksiin, ja edistämme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan hyväksi.

Konsernin taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin, joita ovat muun muassa avoin viestintä, hyvä hallintotapa ja toimiva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ottaen huomioon sosiaalinen ja ympäristövastuu.

Taloudellista vastuuta johdetaan konsernin yleisen johtamiskäytännön mukaisesti. Se perustuu vastuiden määrittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen seurantaan sekä sisäiseen valvontaan.

Riskienhallinnalla on keskeinen rooli Vantaan Energia -konsernin talouden johtamisessa. Talousriskipolitiikka on osa konsernin riskienhallintapolitiikkaa, ja sillä luodaan suuntaviivat taloudellisen vastuun riskien hallintaan. Markkinariskien hallinnalla pyritään huolehtimaan hyödyke-, hinta- ja valuuttariskeistä. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on optimoida konsernin rahavirtoja halliten ulkopuoliseen rahoitukseen ja sijoitustoimintaan liittyviä likviditeetti- ja korkoriskejä. Vastapuoliriskien hallinnan tavoitteena on toimia vain sellaisten vastapuolien kanssa, joilla on hyvä luottokelpoisuus. Lisäksi luottotappiot pyritään minimoimaan.           

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 42,3 milj. euroa (110,3 milj. euroa). Tästä summasta emoyhtiön investoinnit voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin olivat 17,7 milj. euroa. Suurin yksittäinen investointi kohdistui Martinlaakson biokattilan rakentamiseen 13,1 milj. euroa. Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 8,3 milj. eurolla. Tuotannollisiin osakkeisiin investoitiin 2,4 milj. euroa. Muut emoyhtiön investoinnit olivat 2,4 milj. euroa. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit olivat 11,4 milj. euroa.

Rahoitus

Pitkäaikaista lainaa nostettiin 28 miljoonaa euroa liittyen Martinlaakson biokattilan rakentamiseen. Lyhytaikainen käyttöpääoman tarve hoidetaan edelleen Vantaan kaupungin konsernitililimiitillä (25 milj. euroa) ja emoyhtiön yritystodistusohjelmalla (150 milj. euroa). Konsernitililimiittiä oli käytössä 8,7 milj. euroa. Yritystodistuksia oli emittoituna vuoden lopussa 10 milj. euroa.

Konsernin oma pääoma on 281,6 miljoonaa euroa (257,0 miljoonaa euroa) ja vieras pääoma 409,9 miljoonaa euroa (409,5 miljoonaa euroa).

Avainluvut (milj. euroa)

Konserni 2019 2018 2017
Liikevaihto 295,1 303,0 285,3
Liikevoitto 58,9 47,1 54,8
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 53,3 42,1 53,7
Sijoitetun pääoman tuotto* 12,8 % 11,9 % 14,9 %
Taseen loppusumma 692,1 667,2 581,7
Investoinnit 42,3 110,3 44,4
Sähkön myynti 2666 GWh 3070 GWh 3210 GWh
Sähkön siirto 1942 GWh   1959 GWh   1895 GWh 
Lämmön ja höyryn myynti 1707 GWh 1739 GWh 1708 GWh

* velat sisältävät liittymismaksut

Maksoimme palkkoja, osinkoja, veroja ja muita maksuja vuonna 2019

Asiakkaat
Liikevaihto ja liittymismaksut 

296,7 milj. euroa
Rahoituslähteet
Saadut osingot, korko- ja muut rahoitustuotot 
0,5 milj. euroa
Saadut avustukset ja tuet 0,2 milj. euroa
Tavaroiden ja palveluiden toimittajat
Ostot
162, 9 milj. euroa
Tavaroiden ja palveluiden toimittajat
Investoinnit
39, 3 milj. euroa
Omistajat 
Vuonna 2019 maksetut osingot 
20, 0 milj. euroa
Henkilöstö
Palkat ja muut henkilöstökulut
27,9 milj. euroa
Julkinen sektori
Maksetut tuloverot
6,3 milj. euroa
Ulkopuoliset rahoittajat
Korko- ja muut rahoituskulut
5,4 milj. euroa
Lahjoitukset 0,04 milj. euroa
Polttoaineverot 10,7 milj. euroa