Siirry sisältöön

Vastuullista talousjohtamista

Vantaan Energia -konsernissa taloudellinen vastuu merkitsee kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Vastaamme omistajiemme tuotto-odotuksiin, ja edistämme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan hyväksi.

Konsernin taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin, joita ovat muun muassa avoin viestintä, hyvä hallintotapa ja toimiva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ottaen huomioon sosiaalinen ja ympäristövastuu.

Taloudellista vastuuta johdetaan konsernin yleisen johtamiskäytännön mukaisesti. Se perustuu vastuiden määrittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen seurantaan sekä sisäiseen valvontaan.

Riskienhallinnalla on keskeinen rooli Vantaan Energia -konsernin talouden johtamisessa. Talousriskipolitiikka on osa konsernin riskienhallintapolitiikkaa, ja sillä luodaan suuntaviivat taloudellisen vastuun riskien hallintaan. Markkinariskien hallinnalla pyritään huolehtimaan hyödyke-, hinta- ja valuuttariskeistä. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on optimoida konsernin rahavirtoja halliten ulkopuoliseen rahoitukseen ja sijoitustoimintaan liittyviä likviditeetti- ja korkoriskejä. Vastapuoliriskien hallinnan tavoitteena on toimia vain sellaisten vastapuolien kanssa, joilla on hyvä luottokelpoisuus. Lisäksi luottotappiot pyritään minimoimaan.                                                

Liikevaihto, liikevoitto ja tulos ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja (milj. €)      

talouden graafit 01 1

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 38,8 miljoonaa euroa (edellisvuonna 74,1 miljoonaa euroa). Tästä summasta emoyhtiön investoinnit jätevoimalaan, Martinlaakson voimalaitokseen ja lämpökeskuksiin olivat 7,9 miljoonaa euroa. Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 6,2 miljoonalla eurolla. Tuotannollisiin osakkeisiin investoitiin 9,1 miljoonaa euroa. Muut emoyhtiön investoinnit olivat 2,4 miljoonaa euroa. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit olivat 13,2 miljoonaa euroa.

Rahoitus

Konsernin rahoitustilanne oli vakaa. Jätevoimalan pitkäaikainen 300 miljoonan euron lopullinen rahoitus järjestettiin alkuvuodesta 2015. Leasingrahoituksen osuus rahoituksesta oli 170 miljoonaa euroa ja muiden pitkäaikaisten lainasopimusten osuus 130 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen käyttöpääoman tarve hoidetaan edelleen Vantaan kaupungin konsernitililimiitillä (25 miljoonaa euroa) ja emoyhtiön yritystodistusohjelmalla (150 miljoonaa euroa). Konsernitililimiittiä oli vuoden lopussa käytössä 7,8 miljoonaa euroa. Yritystodistuksia ei ollut emittoituna.

Konsernin oma pääoma on 200,4 miljoonaa euroa (212,5 miljoonaa euroa) ja vieras pääoma 368,8 miljoonaa euroa (394,9 miljoonaa euroa).

Kaikki talouden tiedot löytyvät vuoden 2015 yhteiskuntavastuuraportista