Siirry sisältöön

Ympäristöpoikkeamat

Raportointikaudella ei havaittu ympäristömääräysten tai -säännösten rikkomuksia. Vakavilta ympäristövahingoilta ja merkittäviltä kemikaalivuodoilta vältyttiin vuonna 2017.

Raja-arvojen ylitykset

Jätevoimalalla tapahtui muutamia päästöraja-arvojen ylityksiä. Hiilimonoksidin eli häkäkaasun osalta puolen tunnin keskiarvo ylittyi kerran. Ylityksen syy liittyy kattilan jätteenpolton ylösajon aikaiseen, ei niin täydelliseen, palamiseen.

Rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo ylittyi viisi kertaa. Syynä oli polttoaineen korkea rikki- ja kloridipitoisuus. Tilanne saatiin hallintaan tehostamalla polttoaineen sekoittamista ja syöttämällä polttoainetta kattilaan eri puolilta jätebunkkeria. 

Martinlaakson voimalaitoksella sulfaatin vuosikeskiarvo, 507 mg SO4/l, ylitti jätevesisopimuksen raja-arvon 400 mg/l. Sulfaattirajan ylitys johtui jäteveden vähäisestä määrästä. 

Muut poikkeamat

Jätevoimalalla sattui jätekuljetusauton hydrauliikkaletkun rikkoutuminen, jonka takia voimalaitoksen pihalle valui joitakin kymmeniä litroja öljyä. Öljyn leviäminen ympäristöön estettiin, ja öljy siivottiin pois välittömästi.

Maarinkunnaan lämpökeskuksella tapahtui pieni öljyvuoto säiliön tyhjennyksen yhteydessä, kun säiliöauton letku rikkoutui. Raskasta polttoöljyä lensi pisaroina säiliön päälle ja säiliön vuotoaltaaseen. Öljy siivottiin pois heti.

Jätevoimalalla tapahtui kaksi hetkittäistä viemäriverkkoon johdettavien vesien poikkeustilannetta. Poikkeamista ilmoitettiin HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä) jätevedenpuhdistamolle ja ryhdyttiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Lähiasukkailta kaksi palautetta

Vuoden aikana saimme kaksi yhteydenottoa lähiasukkailta. Toinen yhteydenotto koski kemikaalin hajua Martinlaaksossa ja toinen meluhaittaa kaukolämpöpumppaamon läheisyydessä. Martinlaaksossa hajun aiheuttajaa ei paikannettu voimalaitokselle eikä Variston lämpökeskukselle. Kaukolämpöpumppaamolle asennettiin meluverho, jonka ansiosta pumppaamon melun kulkeutuminen ulos rakennuksesta estyi.