Siirry sisältöön

Laajuus ja periaatteet

Sovellamme yhteiskuntavastuun raportoinnissa GRI-standardin G4 (Global Reporting Initiative) -ohjeita. Raportoinnissa on huomioitu myös energia-alan toimialakohtainen ohje. Olemme julkaisseet yhteiskuntavastuun raportin vuodesta 2002 lähtien. Raportin vastaavuutta GRI-ohjeistoon kuvataan GRI-sisältö- vertailussa. Raportointikausi on 1.1.–31.12.2016, sama kuin Vantaan Energian tilikausi.

Oman arviointimme mukaan yritysvastuuraportointimme noudattaa GRI G4-raportointiohjeiston suppeaa sovellustasoa (core). Tasoarvion on tarkistanut riippumaton, ulkopuolinen todentaja Inspecta Sertifiointi Oy core-tason mukaisesti. Raportin toteutuksessa on otettu huomioon Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohje toimintakertomuksen laadinnasta. Omien tunnuslukujen laskennassa on noudatettu pääosin samoja periaatteita kuin vuoden 2016 raportissa. GRI:n mukaiset tunnusluvut on laskettu G4-ohjeiston mukaan. Mittarit perustuvat talous- ja henkilöstöhallinnon laskentajärjestelmiin sekä sertifioituun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään. Talouden tunnusluvut perustuvat tarkastettuun kirjanpitoon ja vahvistamattomaan tilinpäätökseen.

Suurin osa ympäristötiedoista pohjautuu viranomaisille raportoitaviin tietoihin ja ulkoisiin tutkimustuloksiin. Ulkopuolinen päästökauppatodentaja on tarkastanut polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöt. Ympäristökustannukset määritellään Kirjanpitolautakunnan (KILA) ympäristöyleisohjeen mukaisesti. Raportointi kattaa Vantaan Energia Oy:n ja sen tytäryhtiön Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n vastuullisuuteen kohdistuvat vaikutukset vuonna 2017. Osakkuusyhtiöiden toiminnasta raportoidaan vain pääkohdat.

Yhteiskuntavastuun yhteyshenkilöt

Yhteiskuntavastuun johtaminen
toimitusjohtaja Pertti Laukkanen
kehitysjohtaja Vesa Hynninen

Taloudellinen vastuu
talous- ja hallintojohtaja Maija Siikilä
Talouspäällikkö Stefan Forsström 

Henkilöstövastuu
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Mervi Suorsa
työsuhdeasiantuntija Milla Rajalin

Ympäristövastuu
ympäristöpäällikkö Hannu Laine
ympäristöinsinööri Laura Ikäheimo

Raportin koordinointi, toimitusvastuu
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Mervi Suorsa 
viestinnän asiantuntija Teija Korpela

Luettelossa on yhteystiedot henkilöistä, joilta ensisijaisesti saa lisätietoja raportin sisältämiltä osa-alueilta. Luettelo ei kata kaikkia raporttityöhön osallistuneita vantaanenergialaisia.

Vantaan Energian puhelinnumero on 09 829 01 (vaihde). Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@vantaanenergia.fi.

Varmennettu raportti

Raportti on julkaistu suomeksi yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi konsernin internetsivuilla ovat Vantaan Energia -konsernin, emoyhtiö Vantaan Energia Oy:n ja tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n tilinpäätöstiedot liitetietoineen. Raportin tekstejä ei varmennuksen jälkeen päivitetä.

Riippumaton ja puolueeton Inspecta Sertifiointi Oy on todentanut raportin huhtikuussa 2018.

Vuoden 2018 yhteiskuntavastuusta raportoimme keväällä 2019.

Varmennuslausunto

Vantaan Energia on antanut Inspecta Sertifiointi Oy:lle toimeksi varmentaa vuoden 2017 yhteiskuntavastuuraportointia koskevat tiedot.

Konsernin johto vastaa yhteiskuntavastuuraportin laatimisesta sekä sen sisältämien tietojen keräämisestä ja esittämisestä. Tätä riippumatonta varmennusraporttia ei voida käyttää pohjana arvioitaessa Vantaan Energian suoritustasoa sen määrittelemissä ei-taloudellisissa periaatteissa.

Toimeksianto käsitti yhteiskuntavastuuraportin ympäristö- ja sosiaalisen vastuun tietosisällön varmentamisen. Taloudellisen vastuun tietojen osalta varmennus perustuu tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen. Toimeksianto käsitti myös Vantaan Energian vuonna 2017 myymän tuuli- ja vesisähkön sekä uusiolämmön varmentamisen.

Varmennuksen kriteereinä on käytetty Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4-ohjeistoa.

Varmennusprosessi sisälsi seuraavat päävaiheet:

  • arvioinnin raportoinnin menettelytavoista ja tiedon keräämisestä
  • yksityiskohtaiset tarkastustoimenpiteet
  • raportin eri osa-alueiden yhteyshenkilöiden haastattelut
  • arvioinnin esitetyn tiedon kattavuudesta, oikeellisuudesta ja vertailukelpoisuudesta.

Lisäksi olen arvioinut Vantaan Energian toimintoja ja toimintatapoja ISO 14001 –ympäristöjärjestelmän seuranta-arviointien yhteydessä. Päästökauppalain mukaisissa todennuksissa olen tarkastanut Vantaan Energian tuotantotiedot ja tarkkailusuunnitelman mukaisen toiminnan.

Johtopäätös

Tehtyjen varmennustoimenpiteiden perusteella tietooni ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei Vantaan Energian vuotta 2017 koskeva yhteiskuntavastuuraportti olennaisilta osin anna edellä esitettyjen varmennuskriteerien tarkoittamalla tavalla tasapainoista ja asianmukaista selvitystä Vantaan Energian yhteiskuntavastuun tuloksista. Tietooni ei myöskään ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, etteivät aikaisempina vuosina raportoidut tiedot ole vertailukelpoisia vuoden 2017 raportin tietojen kanssa. Vakuutan myös, että en havainnut poikkeamia ympäristöä koskevien lakivaatimuksien noudattamisessa. Vantaan Energian vuotta 2017 koskeva yhteiskuntavastuuraportointi vastaa GRI G4 -ohjeiston peruslaajuutta (Core).

Vantaan Energian tuuli- ja vesisähkön varmentamisesta totean, että yhtiön vuonna 2017 asiakkailleen myymä Ekotuuli-, tuuli- ja vesisähkö ei ylitä hankittua Ekotuuli-, tuuli- ja vesisähkön määrää.

Vantaan Energia Oy:n Uusiolämpö100-tuoteena myydään sitä osuutta kaukolämmöstä, joka on tuotettu 100%:sesti uusituvalla osuudella jätepolttoaineesta ja Uusiolämpö 50-tuotteena sitä osuutta, joka on tuotettu 50%:sesti uusiutuvalla osuudella jätepolttoaineesta. Vuonna 2017 Vantaan Energia Oy on tuottanut kaukolämpöä uusituvalla osuudella jätepolttoaineesta enemmän kuin on myynyt sitä Uusiolämpö100:na ja Uusiolämpö50:na

Helsingissä 16. huhtikuuta 2018

Inspecta Sertifiointi Oy

Helena Kunttu

laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmien pääarvioija, EMAS-todentaja, päästökaupan, sähkön tuotantotuen ja alkuperän todentaja