Siirry sisältöön

Vastuullista talousjohtamista

Vantaan Energia -konsernissa taloudellinen vastuu merkitsee kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Vastaamme omistajiemme tuotto-odotuksiin, ja edistämme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan hyväksi.

Konsernin taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin, joita ovat muun muassa avoin viestintä, hyvä hallintotapa ja toimiva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ottaen huomioon sosiaalinen ja ympäristövastuu.

Taloudellista vastuuta johdetaan konsernin yleisen johtamiskäytännön mukaisesti. Se perustuu vastuiden määrittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen seurantaan sekä sisäiseen valvontaan.

Riskienhallinnalla on keskeinen rooli Vantaan Energia -konsernin talouden johtamisessa. Talousriskipolitiikka on osa konsernin riskienhallintapolitiikkaa, ja sillä luodaan suuntaviivat taloudellisen vastuun riskien hallintaan. Markkinariskien hallinnalla pyritään huolehtimaan hyödyke-, hinta- ja valuuttariskeistä. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on optimoida konsernin rahavirtoja halliten ulkopuoliseen rahoitukseen ja sijoitustoimintaan liittyviä likviditeetti- ja korkoriskejä. Vastapuoliriskien hallinnan tavoitteena on toimia vain sellaisten vastapuolien kanssa, joilla on hyvä luottokelpoisuus. Lisäksi luottotappiot pyritään minimoimaan.           

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 44,4 milj. euroa (vuonna 2016 41,8 milj. euroa). Tästä summasta emoyhtiön investoinnit voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin olivat 7,7 milj. euroa. Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 7,1 milj. eurolla. Tuotannollisiin osakkeisiin investoitiin 7,8 milj. euroa ja päästöoikeuksiin 2,2 milj. euroa. Muut emoyhtiön investoinnit olivat 6,2 milj. euroa. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit olivat 13,4 milj. euroa.

Kesällä 2017 yhtiö myi toimitaloa ympäröivät tonttinsa asuntorakentamiskäyttöön. Yhtiön tulokseen sisältyy nettotulosvaikutusta 8,0 milj. euroa Peltolantien maa-alueiden myynnistä.

Rahoitus

Vuoden 2017 aikana ei tehty uusia rahoitusjärjestelyitä. Tehdyt investoinnit hoidettiin tulorahoituksella. Lyhytaikainen käyttöpääoman tarve hoidetaan edelleen Vantaan kaupungin konsernitililimiitillä (25 miljoonaan euroa) ja emoyhtiön yritystodistus-ohjelmalla (150 miljoonaa euroa). Konsernitililimiittiä ei ollut käytössä, eikä yritystodistuksia emittoituna vuoden lopussa.

Konsernin oma pääoma on 242,4 miljoonaa euroa (215,9 miljoonaa euroa) ja vieras pääoma 338,7 miljoonaa euroa (352,4 miljoonaa euroa).

Taloudellinen kehitys

Liikevaihto, liikevoitto ja tulos ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja (milj. €)  

Lisää talouden tunnuslukuja

Tiedot perustuvat yhtiön tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen. Virallinen tilintarkastus pidetään toukokuussa 2018.