Siirry sisältöön

Ympäristöpoikkeamat

Raportointikaudella ei havaittu ympäristömääräysten tai -säännösten rikkomuksia. Vakavilta ympäristövahingoilta ja merkittäviltä kemikaalivuodoilta vältyttiin vuonna 2015.

Raja-arvojen ylitykset

Jätevoimalalla tapahtui muutamia hetkellisiä päästöraja-arvojen ylityksiä.

Hiilimonoksidin eli häkäkaasun osalta puolen tunnin keskiarvo ylittyi seitsemän kertaa. Vuorokausikeskiarvo ylittyi kerran. Ylitysten syynä oli polttoaineen syötön tukkeutuminen. Sitä voidaan ennaltaehkäistä valvomalla polttoaineen laatua ja tarkkailemalla jätekattilaan syötettävää polttoainetta.

Rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo ylittyi kerran. Syynä oli polttoaineen korkea rikkipitoisuus. Tilanne saatiin hallintaan laskemalla polttoainetehoa, tehostamalla polttoaineen sekoittamista ja syöttämällä polttoainetta kattilaan eri puolilta jätebunkkeria.

Peittauksesta ongelmallista jätevettä

Martinlaakson voimalaitoksella syntyi hiilikattilaa puhdistettaessa jätevesiä, jotka pysäyttivät nitrifikaatioprosessin Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolla.

Kattilan pesussa käytettiin uudentyyppistä kemikaalia. Kyseisen kemikaalin käyttöön ja peittausjätevesien viemäröintiin oli haettu lupa hyvissä ajoin. Jätevesien pumppauksen aikana kemikaali osoittautui kuitenkin haitalliseksi vedenpuhdistamon nitrifikaatioprosessille, ja pumppaus keskeytettiin.

Tapahtuman seurauksena HSY-kuntayhtymä (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) päätti, ettei peittausjätevesien käsittelyä jatkettu puhdistamoilla.

Vantaan Energia toimitti käsittelystä syntyneet raskasmetallipitoiset sakat Ekokemille. Loput suolapitoiset peittausjätevedet (n. 250 m3) hyödynnettiin prosessivetenä Martinlaakson voimalan rikinpoistolaitoksella.

Öljyvuodot ja kaasuvuoto

Jätevoimalalla sattui kolme jätekuljetusauton hydrauliikkaletkun rikkoutumista, joiden takia voimalaitoksen pihalle ja jätteen vastaanottohalliin valui joitakin kymmeniä litroja öljyä. Öljyn leviäminen ympäristöön estettiin, ja öljy siivottiin pois välittömästi.

Pakkalan sähköasemalla tapahtui yksi rikkiheksafluoridi (SF6) -kaasuvuoto. Jännitemuuntajaan tulleen oikosulun seurauksena kojeistohuoneeseen levisi myrkyllistä eristekaasun palamistuotetta. Tila tuuletettiin ja muuntamo siivottiin.