Siirry sisältöön

Riskienhallinta

Tavoitteet

Riskienhallintamme tavoitteena on tukea liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä kielteisten vaikutusten syntymistä. Vantaan Energia Oy:n hallitus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Politiikassa määritellään riskienhallinnan keskeiset periaatteet, vastuut ja prosessit.

talous-09 (1)

Organisointi

Konsernitason riskienhallinnasta vastaa emoyhtiön toimitusjohtaja. Tytäryhtiöiden ja eri toimintojen johtajat vastaavat yhtiönsä tai toimintonsa riskienhallinnasta ja sovitusta raportoinnista emoyhtiön toimitusjohtajalle sekä osallistuvat konsernitason keskeisten riskien hallintaan.

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallintapolitiikan toteuttamisesta sekä riskienhallinnan organisoinnista ja kehittämisestä liiketoiminnan asettamien vaatimusten ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Toimitusjohtaja käyttää asiantuntijoita apuna kehittäessään konsernin riskienhallintaprosesseja ja -menetelmiä.

Konsernin avainriskeillä on nimetyt omistajat. Riskin omistaja vastaa siitä, että riskiin liittyvää hallintaa kehitetään ja tarvittavat toimenpiteet toteutetaan.

Keskeiset riskit ja epävarmuudet on tunnistettu, ja avainriskejä hallitaan systemaattisesti. Avainriskejä ovat muun muassa sähkön markkinahinnan äkillinen vaihtelu, polttoaineiden hinnannousu, vaikeasti ennustettava viranomaissääntely, laajat sähkö- tai lämpöverkon tai energiantuotannon häiriöt sekä tietojärjestelmäongelmat.

Sisäinen tarkastus tukee yhtiön johtoa ja organisaatiota sisäisen valvontajärjestelmän kehittämisessä ja ylläpidossa. Sisäisen tarkastuksen palveluita tuottaa ulkoinen palveluntuottaja.

Raportointi ja seuranta

Hallitukselle raportoidaan vuosittain merkittävistä muutoksista riskienhallinnan periaatteissa, avainriskeissä ja niiden käsittelyssä. Toiminnot raportoivat riskeistään toimitusjohtajalle. Talousriskeistä raportoidaan säännöllisesti emoyhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Riskienhallinnan seuranta on kytketty osaksi strategian seurannan prosessia. Riskienhallinnan avainhenkilöt pitävät vuosittain erillisen riskienhallinnan kehittämisen teemapäivän.

Kehityshankkeet ja katselmoinnit 2015

Vuonna 2015 konsernin keskeisiä riskienhallintaan liittyviä kehityshankkeita ovat olleet tietoturvan ja kyberturvallisuuden parantamiseen liittyneet tehtävät, konsernin varautumisen kehittäminen ja myynnin ja rahoituksen riskialueiden systemaattinen kehittäminen.

Vuoden 2015 aikana hallitus katselmoi riskienhallintapolitiikan, talousriskipolitiikan, yritysturvallisuuspolitiikan, tietoturvapolitiikan sekä yhteiskuntavastuupolitiikan.