Siirry sisältöön

Arkisto:

Jätteet ja jätevedet

Vantaan Energian toiminnasta ei aiheudu puhdistamattomia päästöjä vesistöihin, sillä kaikki jätevedet johdetaan kaupungin viemäriverkkoon. Jäteveden laatu vastasi vuonna 2019 jätevesisopimuksissa sille määriteltyjä vaatimuksia. Jätevesistä tutkitaan muun muassa sulfaatin ja kiintoaineen määrää sekä raskasmetalleja. Molemmilla laitoksilla, Martinlaakson voimalaitoksella ja Vantaan jätevoimalalla, tarkkailutulokset jäivät alle raja-arvojen. Martinlaakson voimalaitoksesta johdettiin jätevettä viemäriin noin 155 000 m3 vuonna 2019 […]

Lue lisää

Veden käyttö

Sähkön ja lämmön tuotantoon sekä lämmön jakeluun kaukolämpöverkossa tarvitaan paljon vettä. Vedenkäytöllä ei ole kuitenkaan merkittäviä vaikutuksia vesilähteisiin. Energiantuotannon ja lämmönjakelun talousvedenkulutus voimalaitoksilla vuonna 2019 oli yhteensä 262 000  m3 (edellisvuonna 219 000 m3 ). Veden kulutusta nosti Martinlaakson biokattilan käyttöönotto. Lisäksi tuotantolaitoksilla hyödynnetään puhdistettua savukaasulauhdetta laitosten prosessivesilähteinä. Kaukolämmön lisäveden kulutus oli 55 300 m3 […]

Lue lisää

Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätökseen on koottu vuosien 2018 ja 2019 ympäristöinvestoinnit ja -vuosikustannukset. Merkittävimmät ympäristöinvestoinnit vuonna 2019 kohdistuivat Martinlaakson voimalaitoksen biokattilan savukaasujen puhdistuslaitteisiin  ja Maarinkunnaan lämpökeskuksen poltinmuutoksiin. Ympäristöinvestoinnit 1 000 euroa 2019 2018  Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 3 013 7 149  Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu 0 0  Maaperän ja pohjaveden suojelu 258 253  Jätevesien käsittely 0 15  Ympäristöinvestoinnit […]

Lue lisää

Ympäristöpoikkeamat

Raportointikaudella ei havaittu ympäristömääräysten tai -säännösten rikkomuksia. Vakavilta ympäristövahingoilta ja merkittäviltä kemikaalivuodoilta vältyttiin vuonna 2019. Raja-arvojen ylitykset Jätevoimalalla tapahtui päästöraja-arvojen ylityksiä rikkidioksidin ja hiukkasten osalta. Rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo ylittyi 16 kertaa ja hiukkasten neljä kertaa. Syynä rikkidioksidin raja-arvojen ylityksiin oli polttoaineen korkea rikki- ja kloridipitoisuus. Tilanne saatiin nopeasti hallintaan tehostamalla polttoaineen sekoittamista ja syöttämällä […]

Lue lisää

Ilmanpäästöjen vähentäminen

Olemme panostaneet viime vuosien aikana lämpökeskusten päästöjen pienentämiseen. Remontteja on tehty eri puolilla Vantaata. Lentokentän lämpökeskuksessa vaihdettiin raskas polttoöljy kevyempään vuonna 2016. Seuraavana vuonna Koivukylän lämpökeskuksessa otettiin käyttöön savukaasun takaisinkierrätys ja keskuksen automaatio uusittiin kokonaan. Myös vähäisellä käytöllä ollut Hakunilan lämpökeskus muutettiin puhtaasti maakaasukäyttöiseksi. Viimeisimpänä saneerattiin maakaasukäyttöinen Maarinkunnaan lämpökeskus kesällä 2019. Poltinten uusinnalla saatiin laitoksen […]

Lue lisää

Ilmanpäästöjen vaikutukset

Seuraamme savukaasupäästöjemme vaikutuksia lähialueiden hengitysilman laatuun. Seurannasta ja siihen liittyvistä mittauksista vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. HSY:llä on pääkaupunkiseudulla 11 mittausasemaa. Asemat sijaitsevat erityyppisissä ympäristöissä, ja niiden avulla saadaan monipuolinen kuva kaupunki-ilman laadusta. Ilmasta mitataan kaasumaisten ja hiukkasmaisten saasteiden pitoisuuksia. IImanlaatutilanne päivittyy tunneittain HSY:n verkkosivuille. HSY:n uusi ilmanlaatu-kartta (hsy.fi/ilmanlaatukartta) näyttää ilmanlaadun entistä tarkemmin koko pääkaupunkiseudulla. Nykytilan […]

Lue lisää

Ilmanpäästöt

Energiantuotannon polttoprosesseissa syntyy typen, rikin, hiukkasten ja raskasmetallien päästöjä. Meillä tehdään jatkuvaa kehitystyötä sen eteen, että päästöt ilmaan ja niiden aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Päästöjä seurataan tarkoin, ja niistä raportoidaan viranomaisille säännöllisesti. Tärkeää on myös ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy. Energiantuotantomme päästöt ilmaan ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi. Vuonna 2019 rikkidioksidipäästöt vähenivät puoleen vuodesta 2018. Hiukkas- […]

Lue lisää

”Aurinkosähköä lämpökeskusten tarpeisiin”

Petri Penttinen ja Eero Pyhäranta Olemme asentaneet yhteensä 180 aurinkosähköpaneelia kahden lämpökeskuksemme katoille. Näin vantaalainen kaukolämpö on taas piirun verran ilmastoystävällisempää. Kaukolämpökeskukset ovat eräänlaisia varavoimaloita, jotka pidetään käynnissä vain talven kylmimpinä pakkaspäivinä ja isojen voimalaitostemme huoltoseisokkien aikana. Näin varmistamme, että asiakkaillamme riittää lämpöä ja lämmintä käyttövettä kaikissa tilanteissa. Polttoaineena lämpökeskuksissa käytetään maakaasua, paitsi lentokentän lämpökeskuksessa […]

Lue lisää

Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätökseen on koottu vuosien 2017 ja 2018 ympäristöinvestoinnit ja -vuosikustannukset. Merkittävimmät ympäristöinvestoinnit vuonna 2018 kohdistuivat Martinlaakson voimalaitoksen biokattilan rakentamiseen ja öljysäiliöiden uusimiseen. 1 000 euroa 2018 2017  Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 7 149 3 211  Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu 0 297  Maaperän ja pohjaveden suojelu 253 101  Jätevesien käsittely 15 0  Ympäristöinvestoinnit yhteensä 7 417 […]

Lue lisää

Ilmanpäästöjen vähentäminen

Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivi (IE-direktiivi) tiukensi voimalaitosten ja lämpökeskusten päästöraja-arvoja merkittävästi. Uudet määräykset tulevat voimaan vuosien 2016 – 2019 aikana.  Vastataksemme tuleviin määräyksiin, olemme laatineet saneeraussuunnitelman, jota on noudatettu jo vuodesta 2015 lähtien. Uudet laitoksemme, vuonna 2014 käyttöön otetut jätevoimala ja Variston lämpökeskus sekä loppuvuodesta 2018 testikäyttöön otettu Martinlaakson biokattila, rakennettiin alusta pitäen uusien määräysten mukaiseksi. […]

Lue lisää

Ympäristöpoikkeamat

Raportointikaudella ei havaittu ympäristömääräysten tai -säännösten rikkomuksia. Vakavilta ympäristövahingoilta ja merkittäviltä kemikaalivuodoilta vältyttiin vuonna 2018. Raja-arvojen ylitykset Jätevoimalalla tapahtui päästöraja-arvojen ylityksiä rikkidioksidin osalta. Rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo ylittyi 27 kertaa ja vuorokausikeskiarvo yhden kerran. Syynä oli polttoaineen korkea rikki- ja kloridipitoisuus. Tilanne saatiin nopeasti hallintaan tehostamalla polttoaineen sekoittamista ja syöttämällä polttoainetta kattilaan eri puolilta jätebunkkeria. Olemme […]

Lue lisää

Ilmanpäästöt

Energiantuotannon polttoprosesseissa syntyy typen, rikin, hiukkasten ja raskasmetallien päästöjä. Meillä tehdään jatkuvaa kehitystyötä sen eteen, että päästöt ilmaan ja niiden aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Päästöjä seurataan tarkoin, ja niistä raportoidaan viranomaisille säännöllisesti. Tärkeää on myös ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy. Energiantuotantomme päästöt ilmaan ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi. Vuonna 2018 hiukkaspäästöt vähenivät edelleen vuodesta 2017, mutta […]

Lue lisää

Ilmanpäästöjen vaikutukset

Seuraamme savukaasupäästöjemme vaikutuksia lähialueiden hengitysilman laatuun. Seurannasta ja siihen liittyvistä mittauksista vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. HSY:llä on pääkaupunkiseudulla 11 mittausasemaa. Asemat sijaitsevat erityyppisissä ympäristöissä, ja niiden avulla saadaan monipuolinen kuva kaupunki-ilman laadusta. Ilmasta mitataan kaasumaisten ja hiukkasmaisten saasteiden pitoisuuksia. IImanlaatutilanne päivittyy tunneittain HSY:n verkkosivuille. HSY:n uusi ilmanlaatu-kartta (hsy.fi/ilmanlaatukartta) näyttää ilmanlaadun entistä tarkemmin koko pääkaupunkiseudulla. Nykytilan […]

Lue lisää

”Biokattila täytti odotukset”

Marko Lommi Uusi biovoimala valmistui aikataulussa, vaikka muutama yllätyskin koettiin. Martinlaakson biopolttoainekattila vähentää merkittävästi kivihiilen käyttöä ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Pääosin vuonna 2018 toteutetussa suurprojektissa käytöstä poistettu vanha öljy- ja kaasukattila muunnettiin puupohjaisia polttoaineita hyödyntäväksi biokattilaksi. Sen polttoaineteho on 120 megawattia ja vuositasolla se tuottaa kolmasosan vantaalaisten tarvitsemasta kaukolämmöstä. Lämmön ohella syntyy sähköä. Kattilamuunnoksen ansiosta […]

Lue lisää

Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätökseen on koottu vuosien 2016 ja 2017 ympäristöinvestoinnit ja -vuosikustannukset. Merkittävimmät ympäristöinvestoinnit vuonna 2017 kohdistuivat Martinlaakson voimalaitoksen biokattilan rakentamiseen, Koivukylän lämpökeskuksen ilmanpäästöjen vähentämiseen mm. poltinmuutosten avulla, öljysäiliöiden uusimiseen Martinlaakson voimalaitoksella ja Maarikunnaan lämpökeskuksella sekä tuulivoimayhtiöiden osakkuuksien hankintaan. Ympäristöinvestoinnit 1 000 euroa 2017 2016  Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 3 211 10 448  Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu […]

Lue lisää

Ympäristöpoikkeamat

Raportointikaudella ei havaittu ympäristömääräysten tai -säännösten rikkomuksia. Vakavilta ympäristövahingoilta ja merkittäviltä kemikaalivuodoilta vältyttiin vuonna 2017. Raja-arvojen ylitykset Jätevoimalalla tapahtui muutamia päästöraja-arvojen ylityksiä. Hiilimonoksidin eli häkäkaasun osalta puolen tunnin keskiarvo ylittyi kerran. Ylityksen syy liittyy kattilan jätteenpolton ylösajon aikaiseen, ei niin täydelliseen, palamiseen. Rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo ylittyi viisi kertaa. Syynä oli polttoaineen korkea rikki- ja […]

Lue lisää

Ilmanpäästöjen vähentäminen

Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivi (IE-direktiivi) tiukensi voimalaitosten ja lämpökeskusten päästöraja-arvoja merkittävästi. Uudet määräykset tulevat voimaan vuosien 2016 – 2019 aikana.  Vastataksemme IE-direktiivin vaatimuksiin liityimme kansalliseen päästöjenvähennyssuunnitelmaan (TNP). TNP-laitokset sitoutuvat vähentämään rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöjään nykytasoltaan lineaarisesti vuosien 2016 – 2019 aikana IE-direktiivin vaatimusten mukaiseksi. Tätä varten olemme laatineet laitoksille saneeraussuunnitelman, jota on toteutettu vuodesta 2015 lähtien. […]

Lue lisää

Ilmanpäästöjen vaikutukset

Seuraamme savukaasupäästöjemme vaikutuksia lähialueiden hengitysilman laatuun. Seurannasta ja siihen liittyvistä mittauksista vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. HSY:llä on pääkaupunkiseudulla 11 mittausasemaa. Asemat sijaitsevat erityyppisissä ympäristöissä, ja niiden avulla saadaan monipuolinen kuva kaupunki-ilman laadusta. Ilmasta mitataan kaasumaisten ja hiukkasmaisten saasteiden pitoisuuksia. IImanlaatutilanne päivittyy tunneittain HSY:n verkkosivuille. Energiantuotannon vaikutus ilman laatuun on todettu mittauksissa vähäiseksi.  Energiantuotannon vaikutus […]

Lue lisää

Ilmanpäästöt

Vantaan Energian päästöt ilmaan ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi. Vuonna 2017 typenoksidipäästöt vähenivät edelleen vuodesta 2016, mutta rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt nousivat vuodesta 2016. Syynä päästöjen nousuun oli varastossa pitkään olleiden hiililaatujen polttaminen Martinlaakson voimalaitoksella. Hiilikenttää tyhjennettiin biopolttoaineiden varaston rakentamista varten. Energiantuotannon päästöjen merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat: Typen oksidit happamoittavat ja rehevöittävät maaperää ja vesistöjä sekä vaikuttavat […]

Lue lisää

Paikallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvät vastuullisuustavoitteet

Energiantuotannon polttoprosesseissa syntyy typen, rikin, hiukkasten ja raskasmetallien päästöjä. Meillä tehdään jatkuvaa kehitystyötä sen eteen, että päästöt ilmaan ja niiden aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Päästöjä seurataan tarkoin, ja niistä raportoidaan viranomaisille säännöllisesti. Tärkeää on myös ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy. Vanhoissa lämpökeskuksissa ja Martinlaakson voimalaitoksessa tehdään teollisuuden päästödirektiivin mukaiset muutostyöt vuoteen 2020 mennessä. Sitoudumme vähentämään typenoksidien ominaispäästöjä […]

Lue lisää

”Hiilivoimala vihertyy vauhdilla”

Marko Lommi Vantaan Energian seuraava harppaus kohti uusiutuvaa ja vähäpäästöisempää energiantuotantoa otetaan Martinlaakson voimalaitoksella. Voimalan vanhin polttoainekattila uudistetaan perusteellisesti, ja siinä ryhdytään polttamaan biomassaa. Martinlaakson ykköskattilalla ryhdyttiin tuottamaan kaukolämpöä ja sähköä vantaalaisille vuonna 1975. Pitkään siinä poltettiin öljyä, kunnes v. 1989 se muunnettiin maakaasukäyttöiseksi. Vuoteen 2016 tultaessa yksikkö alkoi olla tarpeeton – jätevoimala oli otettu […]

Lue lisää

Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätökseen on koottu vuosien 2015 ja 2016 ympäristöinvestoinnit ja -vuosikustannukset. Merkittävimmät ympäristöinvestoinnit vuonna 2016 kohdistuivat tuulivoiman hankintaan sekä Martinlaakson voimalaitoksen typenoksidipäästöjen vähentämiseen.  Ympäristöinvestoinnit 1 000 euroa 2016 2015  Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 10 448 3 751  Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu 234  159  Maaperän ja pohjaveden suojelu 373  282  Jätehuolto 0  2  Jätevesien käsittely 17  667 […]

Lue lisää

Ympäristöpoikkeamat

Raportointikaudella ei havaittu ympäristömääräysten tai -säännösten rikkomuksia. Vakavilta ympäristövahingoilta ja merkittäviltä kemikaalivuodoilta vältyttiin vuonna 2016. Raja-arvojen ylitykset Jätevoimalalla tapahtui muutamia hetkellisiä päästöraja-arvojen ylityksiä. Hiilimonoksidin eli häkäkaasun osalta puolen tunnin keskiarvo ylittyi viisi kertaa. Ylitysten syynä oli märkä polttoaine, joka paloi huonosti sekä polttoaineen syötön tukkeutuminen. Näitä tilanteita voidaan ennaltaehkäistä valvomalla polttoaineen laatua ja tarkkailemalla jätekattilaan […]

Lue lisää

Ilmanpäästöjen vähentäminen

Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivi (IE-direktiivi) tiukensi voimalaitosten ja lämpökeskusten päästöraja-arvoja merkittävästi. Uudet määräykset tulevat voimaan vuosien 2016 – 2019 aikana.  Vastataksemme IE-direktiivin vaatimuksiin liityimme kansalliseen päästöjenvähennyssuunnitelmaan (TNP). TNP-laitokset sitoutuvat vähentämään rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöjään nykytasoltaan lineaarisesti vuosien 2016 – 2019 aikana IE-direktiivin vaatimusten mukaiseksi. Tätä varten olemme laatineet laitoksille saneeraussuunnitelman, jota on toteutettu vuodesta 2015 lähtien. […]

Lue lisää

Ilmanpäästöjen vaikutukset

Seuraamme savukaasupäästöjemme vaikutuksia lähialueiden hengitysilman laatuun. Seurannasta ja siihen liittyvistä mittauksista vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. HSY:llä on pääkaupunkiseudulla 11 mittausasemaa. Asemat sijaitsevat erityyppisissä ympäristöissä, ja niiden avulla saadaan monipuolinen kuva kaupunki-ilman laadusta. Ilmasta mitataan kaasumaisten ja hiukkasmaisten saasteiden pitoisuuksia. IImanlaatutilanne päivittyy tunneittain HSY:n verkkosivuille. Energiantuotannon vaikutus ilman laatuun on todettu mittauksissa vähäiseksi.  Mallinnuksen mukaan […]

Lue lisää

Ilmanpäästöt

Vantaan Energian typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ilmaan vähenivät merkittävästi vuodesta 2015. Merkittävin ilmanpäästöjen laskuun vaikuttanut tekijä oli vuonna 2016 toteutettu hiilikattilan polttotekniikan muutos Martinlaakson voimalaitoksella.  Energiantuotannon päästöjen merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat: Typen oksidit happamoittavat ja rehevöittävät maaperää ja vesistöjä sekä vaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen. Rikkidioksidi happamoittaa maaperää ja vesistöjä. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Päästöjen vähentäminen jätevoimalassa Jätteet […]

Lue lisää

Paikallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvät vastuullisuustavoitteet

Energiantuotannon polttoprosesseissa syntyy typen, rikin, hiukkasten ja raskasmetallien päästöjä. Meillä tehdään jatkuvaa kehitystyötä sen eteen, että päästöt ilmaan ja niiden aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Päästöjä seurataan tarkoin, ja niistä raportoidaan viranomaisille säännöllisesti. Tärkeää on myös ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy. Vanhoissa lämpökeskuksissa ja Martinlaakson voimalaitoksessa tehdään teollisuuden päästödirektiivin mukaiset muutostyöt vuoteen 2020 mennessä. Sitoudumme vähentämään typenoksidien ominaispäästöjä […]

Lue lisää

”Jätevoimala on ilmastoteko”

Käyttöinsinööri Josi Laulajainen Käyttöinsinööri Josi Laulajaisella on aihetta hymyyn. Vuosi 2016 oli jätevoimalan toinen täysi kokonainen käyttövuosi. Vuosi oli menestyksekäs. Lastentaudeista on päästy eroon ja käytettävyys oli huipussaan. Millainen jätevoimalan toinen vuosi oli? – Viime vuodessa oli paljon hyvää. Jätevoimalan käytettävyys parani, poltettu jätemäärä nousi ja teknisistä vioista johtuvat alasajot vähenivät merkittävästi johtuen tehdyistä parannuksista […]

Lue lisää

Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätökseen on koottu vuosien 2014 ja 2015 ympäristöinvestoinnit ja -vuosikustannukset. Merkittävimmät ympäristöinvestoinnit vuonna 2015 kohdistuivat jätevoimalalle sekä lentokentän lämpökeskuksen saneeraukseen ja sähköautojen latauspisteiden investointeihin.  Ympäristöinvestoinnit 1 000 euroa 2015 2014  Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 3 751 20 161  Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu  159  244  Maaperän ja pohjaveden suojelu  282  582  Jätehuolto  2  13  Jätevesien käsittely […]

Lue lisää

Ilmanpäästöjen vähentäminen

Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivi tiukentaa Martinlaakson voimalaitoksen ja vanhojen lämpökeskusten päästöraja-arvoja merkittävästi. Jätevoimala ja Variston lämpökeskus, jotka otettiin käyttöön vuonna 2014, rakennettiin alusta pitäen uusien määräysten mukaisiksi. Niillä ei saneeraustoimia tarvita. Olemme sitoutuneet kansalliseen päästöjenvähennyssuunnitelmaan. Siihen otetuilla laitoksilla vähennetään rikin, typen ja pienhiukkasten päästöjä EU-direktiivin mukaisesti vuosina 2016 –2020. Vanhojen tuotantolaitosten tulee vastata direktiivin vaatimuksiin vuodesta […]

Lue lisää