Siirry sisältöön

Arkisto:

Ilmanpäästöt

Vantaan Energian rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ilmaan kasvoivat hieman vuodesta 2014. Syynä kasvuun oli hiilen ja raskaan polttoöljyn suhteellisen osuuden kasvaminen polttoainevalikoimassa. Typenoksidipäästöt sen sijaan laskivat. Energiantuotannon päästöjen merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat: Typen oksidit happamoittavat ja rehevöittävät maaperää ja vesistöjä sekä vaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen. Rikkidioksidi happamoittaa maaperää ja vesistöjä. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Päästöjen vähentäminen jätevoimalassa […]

Lue lisää

Ilmanpäästöjen vaikutukset

Seuraamme savukaasupäästöjensä vaikutuksia lähialueiden hengitysilman laatuun. Seurannasta ja siihen liittyvistä mittauksista vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. HSY:llä on pääkaupunkiseudulla 11 mittausasemaa. Asemat sijaitsevat erityyppisissä ympäristöissä, ja niiden avulla saadaan monipuolinen kuva kaupunki-ilman laadusta. Ilmasta mitataan kaasumaisten ja hiukkasmaisten saasteiden pitoisuuksia. IImanlaatutilanne päivittyy tunneittain HSY:n verkkosivuille. Energiantuotannon vaikutus ilmanlaatuun vähäinen Pääkaupunkiseudulla hengitysilman laatuun vaikuttaa eniten liikenne. […]

Lue lisää

Paikallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvät vastuullisuustavoitteet

Energiantuotannon polttoprosesseissa syntyy typen, rikin, hiukkasten ja raskasmetallien päästöjä. Meillä tehdään jatkuvaa kehitystyötä sen eteen, että päästöt ilmaan ja niiden aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Päästöjä seurataan tarkoin, ja niistä raportoidaan viranomaisille säännöllisesti. Tärkeää on myös ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy. Vanhoissa lämpökeskuksissa ja Martinlaakson voimalaitoksessa tehdään teollisuuden päästödirektiivin mukaiset muutostyöt vuoteen 2020 mennessä. Sitoudumme vähentämään typenoksidien ominaispäästöjä […]

Lue lisää

”Jätteenpolttoa tarvitaan”

Käyttöpäällikkö Kalle Patomeri Vuosi 2015 jää historiaan Vantaan jätevoimalan ensimmäisenä kokonaisena käyttövuotena. Asiaankuuluvista alkuhankaluuksista huolimatta jätettä poltettiin odotettua enemmän, noin 340 000 tonnia. Ajatuksena on polttaa vain kierrätykseen kelpaamatonta sekajätettä, joka jouduttaisiin muuten viemään kaatopaikalle. Voimalaan tuodusta jätteestä arviolta yli 10 % olisi kuitenkin kierrätettävissä. — Varsinkin metalliromua on ollut yllättävän paljon, yhteensä satojen tuhansien […]

Lue lisää