Posts Tagged ‘Vastuullisuus Vantaan Energiassa’

Hyvä hallintotapa

Vantaan Energia Oy ja tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy noudattavat hallinnossaan voimassa olevia lakeja, yhtiöjärjestystä ja hyvän hallinnon periaatteita. Eturistiriitatilanteet käsitellään lain vaatimusten mukaisesti. Eturistiriitatilanteessa hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä kyseisen asian käsittelystä. Vastuu jäävätä on henkilökohtainen. Vantaan Energian yhteiskuntavastuupolitiikassa linjataan keskeiset taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun näkökulmat. Yhteistoiminta Vantaan Energian ja henkilöstön yhteistoiminta […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistajat, Vantaan kaupunki (omistusosuus yhtiöstä 60 %) ja Helsingin kaupunki (40 %), käyttävät päätösvaltaansa. Vuonna 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa Vantaalla 19.6.2018 ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei vuonna 2018 ollut.   Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 7–11 jäsentä. […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistaja, Vantaan Energia Oy, käyttää päätösvaltaansa. Vuonna 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.5.2018. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Hallitukseen valittiin kolme jäsentä: Vesa Hynninen (pj), Mervi Suorsa ja Maija Siikilä. Hallitus Yhtiökokous valitsee hallituksen, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, […]

Lue lisää

Talouden tunnuslukuja

Teija Maksoimme palkkoja, osinkoja, veroja ja muita maksuja vuonna 2017 seuraavasti: Sijoitetun pääoman tuotto (%) Taseen loppusumma  Investointien kehitys (milj. €)  Sähkön myynti, sähkön siirto sekä lämmön ja höyryn myynti (GWh) Tiedot perustuvat yhtiön tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen. Virallinen tilintarkastus pidetään toukokuussa 2018.

Lue lisää

Tukea yhdistyksille

Vantaan Energia osallistuu ympäröivän yhteiskunnan tukemiseen lahjoituksin. Vuonna 2018 vastikkeettomia lahjoituksia myönnettiin useille oppilaitoksille ja yleishyödyllistä työtä tekeville yhdistyksille ja järjestöille. Lahjoitusten arvo oli 66.000 euroa (edellisvuonna 34.000). Vuonna 2018 lahjoituksia saivat: Metropolia Ammattikorkeakoulu Suomen Ilmailumuseosäätiö Tekniikan museon säätiö Vantaan ammattiopisto VARIA Vantaan musiikkiopisto Vantaan taidemuseo Artsi Sponsoroimme monia Vantaan kulttuuriyhteisöjä ja urheiluseuroja; vuonna 2018 […]

Lue lisää

Mukana alan järjestöissä

Vantaan Energian edustajat ovat mukana monissa alan järjestöissä, yhteisöissä ja yhteistyöelimissä. Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen on hallituksen puheenjohtajana norjalaista vesivoimaa omistavassa Svartisen Holding A/S:ssä. Hallituksen jäsenenä hän toimii tuulivoimayhtiö Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, aurinkosähköyhtiö Solar Power Holding Oy:ssä, kotimaisessa vesivoimayhtiö Kolsin Voima Oy:ssä sekä Fennovoima Oy:n suomalaisomistusta edustavassa Voimaosakeyhtiö SF:ssä. Toimitusjohtaja Jukka Toivonen kuuluu […]

Lue lisää

Sidosryhmät

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on luonnollinen osa jokapäiväistä työtämme. Asiakkaat pitävät yhteyttä asiakaspalveluumme sekä sähköpostitse että verkkosivustojemme sähköisten palvelujen kautta. Vantaan Energian edustajat osallistuvat alan järjestöjen toimintaan jakaakseen näkemyksiä energia-alan keskeisistä kysymyksistä. Järjestämme jätevoimalan esittelykierroksia ja edustajamme ovat kysyttyjä vierailijoita eri kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten tilaisuuksissa. Yksityisasiakkaat Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia  Mittareita Varma, huoleton ja taloudellinen energian […]

Lue lisää

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuustyön tavoitteena on turvata ihmiset, omaisuus, ympäristö, tieto ja maine onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikoksilta. Lisäksi varmistetaan yrityksen häiriötön toiminta poikkeustilanteissa sekä toiminnan jatkuvuus. Yritysturvallisuustyöllä vaikutetaan myös palveluntuottajiemme toimintaan. Vantaan Energia -konsernin yritysturvallisuuspolitiikka katselmoitiin viimeksi syksyllä 2018. Yritysturvallisuuspolitiikka määrittää yritysturvallisuuden tarkoituksen ja tavoitteet, osa-alueet, vastuut ja roolit sekä toteutuskeinot. Keskeisimmät kehitystavoitteet yritysturvallisuustyössä keskittyivät tietoturvallisuuden parannustoimiin, varautumis- ja valmiustoiminnan harjoitteluun […]

Lue lisää

Vastuullista talousjohtamista

Vastuullista talousjohtamista Vantaan Energia -konsernissa taloudellinen vastuu merkitsee kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Vastaamme omistajiemme tuotto-odotuksiin, ja edistämme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan hyväksi. Konsernin taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin, joita ovat muun muassa avoin viestintä, hyvä hallintotapa ja toimiva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ottaen huomioon sosiaalinen ja ympäristövastuu. Taloudellista vastuuta johdetaan konsernin yleisen johtamiskäytännön […]

Lue lisää

Eettiset periaatteet

Vantaan Energian eettiset ohjeet tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä. Ne käsittelevät yrityskulttuuriamme, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja sitoutumista lain ja säännösten noudattamiseen. Jokaiselta työntekijältämme edellytetään eettisten ohjeiden mukaista toimintaa. Liiketoiminnassamme täytämme kaikki lainsäädännön, liiketoimintaperiaatteiden ja kulloinkin sovellettavien ohjeiden vaatimukset. Ympäristö Ympäristötyömme perustuu lainsäädännön ja ympäristön vaatimuksiin. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja niiden mukaiseen yhteiskuntavastuuseen. […]

Lue lisää

Vastuullista hankintaa

Kierrätykseen kelpaamattoman sekajätteen toimittamisesta jätevoimalaamme vastaavat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Länsi-Uudellamaalla toimiva jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll sekä Itä-Uudenmaan jätehuolto. Tuotannossa tarvitsemamme kivihiilen ja maakaasun hankimme vuonna 2018 Venäjältä. Hiilen toimittaja oli SUEK AG. Kaasun ostimme Gasumilta, jolle kaasun toimittaa Gazprom. Edellytämme vastuullista toimintaa paitsi itseltämme myös yhteistyökumppaneiltamme. Toimimme hankinnoissamme lakien ja määräysten mukaisesti. Kuulumme toimialamme […]

Lue lisää

Riskien kuvaukset

Riskienhallinta on riskien tunnistamista, arviointia, käsittelyä ja hallintaa. Vantaan Energiassa riskit luokitellaan riskipolitiikan mukaisesti talousriskeihin, strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin ja tapahtumariskeihin. Taloudelliset riskit  Riskienhallinnan painopiste on talousriskeissä. Talousriskit ryhmitellään markkinariskeihin (erilaiset hyödykehintariskit hyödykkeinä polttoaineet, sähkö ja päästökauppa), vastapuoliriskeihin ja rahoitusriskeihin. Näitä riskejä johdetaan talousriskipolitiikan mukaisesti. Politiikassa määritetään taloudellisten riskien hallinta, valvonta ja raportointikäytännöt. Talousriskeistä raportoidaan […]

Lue lisää

Riskienhallinta

Tavoitteet Riskienhallintamme tavoitteena on tukea liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä kielteisten vaikutusten syntymistä. Vantaan Energia Oy:n hallitus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Politiikassa määritellään riskienhallinnan keskeiset periaatteet, vastuut ja prosessit. Organisointi Konsernitason riskienhallinnasta vastaa emoyhtiön toimitusjohtaja. Tytäryhtiön ja eri toimintojen johtajat vastaavat yhtiönsä tai toimintonsa riskienhallinnasta ja sovitusta raportoinnista emoyhtiön toimitusjohtajalle sekä osallistuvat konsernitason keskeisten riskien […]

Lue lisää

Liiketoimintojen kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet

Sähkön tuotanto Vantaan Energian sähkön- ja lämmöntuotannon perustan muodostivat yhteistuotanto Martinlaakson voimalaitoksessa sekä Långmossebergenin jätevoimalassa. Vuonna 2018 näiden voimalaitosten osuus yhtiön koko sähköntuotannosta oli 44 %. Erilaisten osakkuussähköjen osuus oli 56 %. Oman ja osakkuussähkön tuotantomäärät nousivat edellisestä vuodesta ollen yhteensä 1423 gigawattituntia (GWh) (1277 GWh vuonna 2017). Oman sähköntuotannomme määrä kasvoi edellisvuodesta sähkön markkinahintatason […]

Lue lisää

Merkittävät päätökset 2018

Vantaan Energia Oy Strategialinjaustemme mukaisesti jatkamme uusiutuvan energian ja muun hiilineutraalin tuotannon osuuden kasvattamista energiantuotannossamme ja tavoittelemme kivihiilen käytöstä luopumista 2020-luvun puoliväliin mennessä. Kasvatamme myös rooliamme kiertotaloudessa, joka on liiketoimintamme nouseva kulmakivi.                Martinlaakson voimalaitoksen vanhan, käytöstä poistetun öljy-/kaasukattilan muuttaminen biokattilaksi eteni ripeällä aikataululla. Päätökset päälaitteiden toimittajista oli tehty jo edellisvuonna, ja projektiin kuuluvien maanrakennus-, […]

Lue lisää

Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2025

Sitoudumme noudattamaan lakeja ja toimintaamme liittyviä ympäristömääräyksiä ja sitoumuksia. Kannamme vastuumme ottamalla huomioon päätöksenteossamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.  Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin. Vuonna 2018 päivitimme vision ja strategian vuoteen 2025. Jatkumona strategiatyölle samana syksynä päivitettiin myös vastuullisuustavoitteet ulottumaan […]

Lue lisää

Vantaan Energia lyhyesti

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme ja myymme sähköä sekä kaukolämpöä. Myymme sähköä kotitalouksille ja yritysasiakkaille valtakunnallisesti. Kaukolämpöliiketoiminnassa päämarkkina-alueena on Vantaa.  Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstämme 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vuosi 2018 oli yhtiömme 109. toimintavuosi. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy, tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy (omistusosuus 100 %) sekä […]

Lue lisää

”Luomme uutta asiakkaidemme kanssa”

Toimitusjohtaja Jukka Toivonen Vantaan Energia hakee kasvua kiertotaloudesta uuden toimitusjohtajansa Jukka Toivosen johdolla. Palvelujen kehittämiseen pyydetään apua yhtiön omilta asiakkailta. Toivonen otti vetovastuun vuoden 2019 alussa Pertti Laukkasen siirryttyä eläkkeelle. Uuden toimitusjohtajan mielestä yhtiössä on tehty onnistuneita strategisia ratkaisuja. ”Jätevoimala on ollut tärkeä seudullinen investointi niin ympäristön, jätehuollon kuin taloudenkin kannalta. Kierrätyksen jälkeisen jätteen hyödyntäminen […]

Lue lisää

Sidosryhmien odotuksia

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat           Odotuksia yhtiölle Pitkäaikainen kumppanuus Kehittyvät yhteistyömuodot Hyvä maksuvalmius Vastuullinen toiminta Meidän vastauksia Toiminnan läpinäkyvyys ja tasapuolisuus Reilu kilpailuttaminen Turvallisuusyhteistyö Mittareita Ostojen kehitys Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden määrän ja laadun seuranta Laskujen maksuaika Viranomaiset, kunnat, valtio, alan järjestöt, EU          Odotuksia yhtiölle Lainsäädännön ja alan […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa

Vantaan Energia Oy ja tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy noudattavat hallinnossaan voimassa olevia lakeja, yhtiöjärjestystä ja hyvän hallinnon periaatteita. Eturistiriitatilanteet käsitellään lain vaatimusten mukaisesti. Eturistiriitatilanteessa hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä kyseisen asian käsittelystä. Vastuu jäävätä on henkilökohtainen. Vantaan Energian yhteiskuntavastuupolitiikassa linjataan keskeiset taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun näkökulmat. Yhteistoiminta Vantaan Energian ja henkilöstön yhteistoiminta […]

Lue lisää

Talouden tunnuslukuja

Maksoimme palkkoja, osinkoja, veroja ja muita maksuja vuonna 2017 seuraavasti: Sijoitetun pääoman tuotto (%) Taseen loppusumma  Investointien kehitys (milj. €)  Sähkön myynti, sähkön siirto sekä lämmön ja höyryn myynti (GWh) Tiedot perustuvat yhtiön tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen. Virallinen tilintarkastus pidetään toukokuussa 2018.

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistaja, Vantaan Energia Oy, käyttää päätösvaltaansa. Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2017. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Hallitukseen valittiin kolme jäsentä: Vesa Hynninen (pj), Mervi Suorsa ja Maija Siikilä. Hallitus Yhtiökokous valitsee hallituksen, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, […]

Lue lisää

Älykäs sähköverkko ja sähköinen liikenne

Älykkään sähköverkon visioissa asiakas on aktiivinen toimija, joka seuraa ja säätää omaa kulutustaan ja tuottaa jopa itse sähköä. Jo nyt hänelle on tarjolla älyverkkopalveluja. Tuntimittaukseen ja todelliseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen on siirrytty käytännössä koko maassa. Uudet paremmat kulutusraportit auttavat asiakkaita vertaamaan kulutustaan aikaisempaan kulutukseensa sekä muihin vastaaviin kotitalouksiin. Vantaan Energian ja erityisesti sen tytäryhtiön Vantaan […]

Lue lisää

Kehityshankkeet

Vantaan Energia on energiapalvelujen tuottamiseen keskittyvä konserni, jonka oma tutkimus- ja kehityspanostus on pienehkö. Pääasiallinen tapa osallistua kehityshankkeisiin on kiinnostavien T&K-hankkeiden rahoittaminen ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen projektien käyttöön. Tutkimuksessa luotetaan alan kumppanuusverkostoihin ja hyvään yhteistyöhön johtavien energiatutkimuslaitosten kanssa. Vantaan Energia Oy on osakkaana cleantech- ja biotalousalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Clic Innovation Oy:ssä. Vantaan Energia on […]

Lue lisää

Sidosryhmät

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on luonnollinen osa jokapäiväistä työtämme. Asiakkaat pitävät yhteyttä asiakaspalveluumme sekä sähköpostitse että verkkosivustojemme sähköisten palvelujen kautta. Vantaan Energian edustajat osallistuvat alan järjestöjen toimintaan jakaakseen näkemyksiä energia-alan keskeisistä kysymyksistä. Järjestämme jätevoimalan esittelykierroksia ja edustajamme ovat kysyttyjä vierailijoita eri kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten tilaisuuksissa. Vuosittaisten asiakastyytyväisyyskyselyjen lisäksi toteutimme syksyllä 2013 kyselyn sidosryhmilleen vastuullisuudesta, ja sen […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistajat, Vantaan kaupunki (omistusosuus yhtiöstä 60 %) ja Helsingin kaupunki (40 %), käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Vuonna 2015 varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa Tikkurilassa 21.5.2015, ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Vuonna 2015 ei ollut […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistajat, Vantaan kaupunki (omistusosuus yhtiöstä 60 %) ja Helsingin kaupunki (40 %), käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön jätevoimalakiinteistössä Vantaalla 12.4.2017 ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat, lukuun ottamatta […]

Lue lisää

Yritysturvallisuus

Vantaan Energia -konsernin yritysturvallisuuspolitiikka katselmoitiin syksyllä 2017. Samalla kertaa katselmoitiin myös muut riskienhallintaan liittyvät politiikat. Yritysturvallisuuspolitiikka määrittää yritysturvallisuuden tarkoituksen ja tavoitteet, osa-alueet, vastuut ja roolit sekä toteutuskeinot. Yritysturvallisuustyön tavoitteena on turvata ihmiset, omaisuus, ympäristö, tieto ja maine onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikoksilta. Lisäksi varmistetaan yrityksen häiriötön toiminta poikkeustilanteissa sekä toiminnan jatkuvuus. Yritysturvallisuustyöllä vaikutetaan myös palveluntuottajiemme toimintaan. Henkilökunnan ja osin […]

Lue lisää

Riskien kuvaukset

Riskienhallinta on riskien tunnistamista, arviointia, käsittelyä ja hallintaa. Meillä riskit luokitellaan riskipolitiikan mukaisesti talousriskeihin, strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin ja tapahtumariskeihin. Taloudelliset riskit Riskienhallinnan painopiste on talousriskeissä. Talousriskit ryhmitellään markkinariskeihin (erilaiset hyödykehintariskit hyödykkeinä polttoaineet, sähkö ja päästökauppa), vastapuoliriskeihin ja rahoitusriskeihin. Näitä riskejä johdetaan talousriskipolitiikan mukaisesti. Politiikassa määritetään taloudellisten riskien hallinta, valvonta ja raportointikäytännöt. Talousriskeistä raportoidaan säännöllisesti […]

Lue lisää

Riskienhallinta

Tavoitteet Riskienhallintamme tavoitteena on tukea liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä kielteisten vaikutusten syntymistä. Vantaan Energia Oy:n hallitus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Politiikassa määritellään riskienhallinnan keskeiset periaatteet, vastuut ja prosessit. Organisointi Konsernitason riskienhallinnasta vastaa emoyhtiön toimitusjohtaja. Tytäryhtiön ja eri toimintojen johtajat vastaavat yhtiönsä tai toimintonsa riskienhallinnasta ja sovitusta raportoinnista emoyhtiön toimitusjohtajalle sekä osallistuvat konsernitason keskeisten riskien […]

Lue lisää