Siirry sisältöön

Arkisto:

Hyvä hallintotapa

Vantaan Energia Oy ja tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy noudattavat hallinnossaan voimassa olevia lakeja, yhtiöjärjestystä ja hyvän hallinnon periaatteita. Eturistiriitatilanteet käsitellään lain vaatimusten mukaisesti. Eturistiriitatilanteessa hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä kyseisen asian käsittelystä. Vastuu jäävätä on henkilökohtainen. Vantaan Energian yhteiskuntavastuupolitiikassa linjataan keskeiset näkökulmat taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osalta. Yhteistoiminta Vantaan Energian ja henkilöstön […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistaja, Vantaan Energia Oy, käyttää päätösvaltaansa. Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2019. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Hallitukseen valittiin kolme jäsentä: Vesa Hynninen (pj), Mervi Suorsa ja Maija Siikilä. Hallitus Yhtiökokous valitsee hallituksen, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, […]

Lue lisää

Vastuullista hankintaa

Kierrätykseen kelpaamattoman sekajätteen toimittamisesta jätevoimalaamme vastaavat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Länsi-Uudellamaalla toimiva jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll sekä Itä-Uudenmaan jätehuolto. Tuotannossa tarvitsemamme kivihiilen ja maakaasun hankimme vuonna 2019 Venäjältä. Hiilen toimittaja oli SUEK AG. Kaasun ostimme Gasumilta, jolle kaasun toimittaa Gazprom. Edellytämme vastuullista toimintaa paitsi itseltämme myös yhteistyökumppaneiltamme. Toimimme hankinnoissamme lakien ja määräysten mukaisesti. Kuulumme toimialamme […]

Lue lisää

Vastuullista talousjohtamista

Vastuullista talousjohtamista Vantaan Energia -konsernissa taloudellinen vastuu merkitsee kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Vastaamme omistajiemme tuotto-odotuksiin, ja edistämme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan hyväksi. Konsernin taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin, joita ovat muun muassa avoin viestintä, hyvä hallintotapa ja toimiva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ottaen huomioon sosiaalinen ja ympäristövastuu. Taloudellista vastuuta johdetaan konsernin yleisen johtamiskäytännön […]

Lue lisää

Mukana alan järjestöissä

Vantaan Energian edustajat ovat mukana monissa alan järjestöissä, yhteisöissä ja yhteistyöelimissä. Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen on hallituksen puheenjohtajana norjalaista vesivoimaa omistavassa Svartisen Holding A/S:ssä sekä uudessa sähkönmyyntiyhtiö Oomi Oy:ssä. Hallituksen jäsenenä hän toimii tuulivoimayhtiö Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, kotimaisessa vesivoimayhtiö Kolsin Voima Oy:ssä, Fennovoima Oy:n suomalaisomistusta edustavassa Voimaosakeyhtiö SF:ssä sekä uudessa valtakunnallisesti toimivassa palveluyhtiö Ensin […]

Lue lisää

Liiketoimintojen kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet

Kerroimme syksyllä 2019 lopettavamme kivihiilen käytön energiantuotannossamme jo vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin on jätevoimalan laajennus, jonka esisuunnittelua veimme eteenpäin vuoden 2019 ajan tavoitteena päätöksentekovalmiuden saavuttaminen alkuvuonna 2020. Sähkön tuotanto Vuonna 2019 sähkön tuotantomäärä laski edellisestä vuodesta (1423 GWh vuonna 2018) […]

Lue lisää

Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2025

Sitoudumme noudattamaan lakeja ja toimintaamme liittyviä ympäristömääräyksiä ja sitoumuksia. Kannamme vastuumme ottamalla huomioon päätöksenteossamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.  Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön, että yhteiskuntaan. Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin. Vuonna 2018 päivitimme vision ja strategian vuoteen 2025. Jatkumona strategiatyölle samana syksynä päivitettiin myös vastuullisuustavoitteet ulottumaan […]

Lue lisää

Riskien kuvaukset

Riskienhallinta on riskien tunnistamista, arviointia, käsittelyä ja hallintaa. Vantaan Energiassa riskit luokitellaan riskipolitiikan mukaisesti talousriskeihin, strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin ja tapahtumariskeihin. Taloudelliset riskit  Riskienhallinnan painopiste on talousriskeissä. Talousriskit ryhmitellään markkinariskeihin (erilaiset hyödykehintariskit hyödykkeinä polttoaineet, sähkö ja päästökauppa), vastapuoliriskeihin ja rahoitusriskeihin. Näitä riskejä johdetaan talousriskipolitiikan mukaisesti. Politiikassa määritetään taloudellisten riskien hallinta, valvonta ja raportointikäytännöt. Talousriskeistä raportoidaan […]

Lue lisää

Riskienhallinta

Tavoitteet Riskienhallintamme tavoitteena on tukea liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä kielteisten vaikutusten syntymistä. Vantaan Energia Oy:n hallitus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Politiikassa määritellään riskienhallinnan keskeiset periaatteet, vastuut ja prosessit. Organisointi Konsernitason riskienhallinnasta vastaa emoyhtiön toimitusjohtaja. Tytäryhtiön ja eri toimintojen johtajat vastaavat yhtiönsä tai toimintonsa riskienhallinnasta ja sovitusta raportoinnista emoyhtiön toimitusjohtajalle sekä osallistuvat konsernitason keskeisten riskien […]

Lue lisää

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuustyön tavoitteena on turvata ihmiset, omaisuus, ympäristö, tieto ja maine onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikoksilta. Lisäksi varmistetaan yrityksen häiriötön toiminta poikkeustilanteissa sekä toiminnan jatkuvuus. Yritysturvallisuustyöllä vaikutetaan myös palveluntuottajiemme toimintaan. Vantaan Energia -konsernin yritysturvallisuuspolitiikka katselmoitiin viimeksi syksyllä 2019. Yritysturvallisuuspolitiikka määrittää yritysturvallisuuden tarkoituksen ja tavoitteet, osa-alueet, vastuut ja roolit sekä toteutuskeinot. Keskeisimmät kehitystavoitteet yritysturvallisuustyössä keskittyivät tietoturvallisuuden parannustoimiin, varautumis- ja valmiustoiminnan […]

Lue lisää

Sidosryhmät

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on luonnollinen osa jokapäiväistä työtämme. Asiakkaat pitävät yhteyttä asiakaspalveluumme sekä sähköpostitse että verkkosivustojemme sähköisten palvelujen kautta. Vantaan Energian edustajat osallistuvat alan järjestöjen toimintaan jakaakseen näkemyksiä energia-alan keskeisistä kysymyksistä. Järjestämme jätevoimalan esittelykierroksia ja edustajamme ovat kysyttyjä vierailijoita eri kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten tilaisuuksissa. Yksityisasiakkaat Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia  Mittareita Varma, huoleton ja taloudellinen energian […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistajat, Vantaan kaupunki (omistusosuus yhtiöstä 60 %) ja Helsingin kaupunki (40 %), käyttävät päätösvaltaansa. Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa Vantaalla 3.4.2019 ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei vuonna 2019 ollut.   Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 7–11 jäsentä. […]

Lue lisää

Vantaan Energia lyhyesti

Me tuotamme sähköä ja kaukolämpöä. Kruununjalokivemme on vuonna 2014 valmistunut jätevoimala, joka muuttaa käyttökelvottoman roskan hyödyksi. Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Haluamme olla osa ratkaisua. Olemme kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstämme 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vuosi 2019 oli yhtiömme 110. toimintavuosi. Vantaan Energia -konsernin muodostavat […]

Lue lisää

”Työturvallisuutemme nousi uudelle tasolle”

Toimitusjohtaja Jukka Toivonen Otimme vuonna 2019 suuria edistysaskeleita niin työturvallisuudessa, fossiilisista polttoaineista irtaantumisessa kuin liiketoiminnan kehittämisessäkin. Toimitusjohtaja Jukka Toivosen mukaan mahdollisuutemme valtakunnalliseen kasvuun ja asiakaspalvelun kehittämiseen vahvistuvat uusien yritysjärjestelyjen myötä. Jos yritysvastuun näkökulmasta pitäisi viime vuodelta nostaa yksi saavutus ylitse muiden, Toivonen valitsisi työturvallisuuden paranemisen. Menetettyjä työtunteja kuvaava suhdeluku puolittui 2017-18, ja sama tapahtui jälleen […]

Lue lisää

Merkittävät päätökset 2019

Vantaan Energia Oy Martinlaakson voimalaitoksen vanhan, käytöstä poistetun öljy-/maakaasukäyttöisen kattilan uudistamishanke saatiin valmiiksi ja biopolttoaineita käyttäväksi muutettu kattilalaitos otettiin kaupalliseen käyttöön 21.3.2019. Biokattilan käyttöönotto vähensi hiilidioksidipäästöjämme vuonna 2019 noin 210 000 tonnilla. Teimme useita tuulivoimantuotannon kasvattamiseen tähtääviä päätöksiä: Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana päätimme osallistua Alajoen ja Karhukankaan tuulivoimapuistojen laajennuksiin ja investointien valmisteluun sekä Polusjärven tuulivoimainvestointiin, […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa

Vantaan Energia Oy ja tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy noudattavat hallinnossaan voimassa olevia lakeja, yhtiöjärjestystä ja hyvän hallinnon periaatteita. Eturistiriitatilanteet käsitellään lain vaatimusten mukaisesti. Eturistiriitatilanteessa hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä kyseisen asian käsittelystä. Vastuu jäävätä on henkilökohtainen. Vantaan Energian yhteiskuntavastuupolitiikassa linjataan keskeiset taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun näkökulmat. Yhteistoiminta Vantaan Energian ja henkilöstön yhteistoiminta […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistajat, Vantaan kaupunki (omistusosuus yhtiöstä 60 %) ja Helsingin kaupunki (40 %), käyttävät päätösvaltaansa. Vuonna 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa Vantaalla 19.6.2018 ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei vuonna 2018 ollut.   Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 7–11 jäsentä. […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistaja, Vantaan Energia Oy, käyttää päätösvaltaansa. Vuonna 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.5.2018. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Hallitukseen valittiin kolme jäsentä: Vesa Hynninen (pj), Mervi Suorsa ja Maija Siikilä. Hallitus Yhtiökokous valitsee hallituksen, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, […]

Lue lisää

Talouden tunnuslukuja

Teija Maksoimme palkkoja, osinkoja, veroja ja muita maksuja vuonna 2017 seuraavasti: Sijoitetun pääoman tuotto (%) Taseen loppusumma  Investointien kehitys (milj. €)  Sähkön myynti, sähkön siirto sekä lämmön ja höyryn myynti (GWh) Tiedot perustuvat yhtiön tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen. Virallinen tilintarkastus pidetään toukokuussa 2018.

Lue lisää

Tukea yhdistyksille

Vantaan Energia osallistuu ympäröivän yhteiskunnan tukemiseen lahjoituksin. Vuonna 2018 vastikkeettomia lahjoituksia myönnettiin useille oppilaitoksille ja yleishyödyllistä työtä tekeville yhdistyksille ja järjestöille. Lahjoitusten arvo oli 66.000 euroa (edellisvuonna 34.000). Vuonna 2018 lahjoituksia saivat: Metropolia Ammattikorkeakoulu Suomen Ilmailumuseosäätiö Tekniikan museon säätiö Vantaan ammattiopisto VARIA Vantaan musiikkiopisto Vantaan taidemuseo Artsi Sponsoroimme monia Vantaan kulttuuriyhteisöjä ja urheiluseuroja; vuonna 2018 […]

Lue lisää

Mukana alan järjestöissä

Vantaan Energian edustajat ovat mukana monissa alan järjestöissä, yhteisöissä ja yhteistyöelimissä. Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen on hallituksen puheenjohtajana norjalaista vesivoimaa omistavassa Svartisen Holding A/S:ssä. Hallituksen jäsenenä hän toimii tuulivoimayhtiö Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, aurinkosähköyhtiö Solar Power Holding Oy:ssä, kotimaisessa vesivoimayhtiö Kolsin Voima Oy:ssä sekä Fennovoima Oy:n suomalaisomistusta edustavassa Voimaosakeyhtiö SF:ssä. Toimitusjohtaja Jukka Toivonen kuuluu […]

Lue lisää

Sidosryhmät

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on luonnollinen osa jokapäiväistä työtämme. Asiakkaat pitävät yhteyttä asiakaspalveluumme sekä sähköpostitse että verkkosivustojemme sähköisten palvelujen kautta. Vantaan Energian edustajat osallistuvat alan järjestöjen toimintaan jakaakseen näkemyksiä energia-alan keskeisistä kysymyksistä. Järjestämme jätevoimalan esittelykierroksia ja edustajamme ovat kysyttyjä vierailijoita eri kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten tilaisuuksissa. Yksityisasiakkaat Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia  Mittareita Varma, huoleton ja taloudellinen energian […]

Lue lisää

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuustyön tavoitteena on turvata ihmiset, omaisuus, ympäristö, tieto ja maine onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikoksilta. Lisäksi varmistetaan yrityksen häiriötön toiminta poikkeustilanteissa sekä toiminnan jatkuvuus. Yritysturvallisuustyöllä vaikutetaan myös palveluntuottajiemme toimintaan. Vantaan Energia -konsernin yritysturvallisuuspolitiikka katselmoitiin viimeksi syksyllä 2018. Yritysturvallisuuspolitiikka määrittää yritysturvallisuuden tarkoituksen ja tavoitteet, osa-alueet, vastuut ja roolit sekä toteutuskeinot. Keskeisimmät kehitystavoitteet yritysturvallisuustyössä keskittyivät tietoturvallisuuden parannustoimiin, varautumis- ja valmiustoiminnan harjoitteluun […]

Lue lisää

Vastuullista talousjohtamista

Vastuullista talousjohtamista Vantaan Energia -konsernissa taloudellinen vastuu merkitsee kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Vastaamme omistajiemme tuotto-odotuksiin, ja edistämme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan hyväksi. Konsernin taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin, joita ovat muun muassa avoin viestintä, hyvä hallintotapa ja toimiva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ottaen huomioon sosiaalinen ja ympäristövastuu. Taloudellista vastuuta johdetaan konsernin yleisen johtamiskäytännön […]

Lue lisää

Eettiset periaatteet

Vantaan Energian eettiset ohjeet tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä. Ne käsittelevät yrityskulttuuriamme, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja sitoutumista lain ja säännösten noudattamiseen. Jokaiselta työntekijältämme edellytetään eettisten ohjeiden mukaista toimintaa. Liiketoiminnassamme täytämme kaikki lainsäädännön, liiketoimintaperiaatteiden ja kulloinkin sovellettavien ohjeiden vaatimukset. Ympäristö Ympäristötyömme perustuu lainsäädännön ja ympäristön vaatimuksiin. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja niiden mukaiseen yhteiskuntavastuuseen. […]

Lue lisää

Vastuullista hankintaa

Kierrätykseen kelpaamattoman sekajätteen toimittamisesta jätevoimalaamme vastaavat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Länsi-Uudellamaalla toimiva jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll sekä Itä-Uudenmaan jätehuolto. Tuotannossa tarvitsemamme kivihiilen ja maakaasun hankimme vuonna 2018 Venäjältä. Hiilen toimittaja oli SUEK AG. Kaasun ostimme Gasumilta, jolle kaasun toimittaa Gazprom. Edellytämme vastuullista toimintaa paitsi itseltämme myös yhteistyökumppaneiltamme. Toimimme hankinnoissamme lakien ja määräysten mukaisesti. Kuulumme toimialamme […]

Lue lisää

Riskien kuvaukset

Riskienhallinta on riskien tunnistamista, arviointia, käsittelyä ja hallintaa. Vantaan Energiassa riskit luokitellaan riskipolitiikan mukaisesti talousriskeihin, strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin ja tapahtumariskeihin. Taloudelliset riskit  Riskienhallinnan painopiste on talousriskeissä. Talousriskit ryhmitellään markkinariskeihin (erilaiset hyödykehintariskit hyödykkeinä polttoaineet, sähkö ja päästökauppa), vastapuoliriskeihin ja rahoitusriskeihin. Näitä riskejä johdetaan talousriskipolitiikan mukaisesti. Politiikassa määritetään taloudellisten riskien hallinta, valvonta ja raportointikäytännöt. Talousriskeistä raportoidaan […]

Lue lisää

Riskienhallinta

Tavoitteet Riskienhallintamme tavoitteena on tukea liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä kielteisten vaikutusten syntymistä. Vantaan Energia Oy:n hallitus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Politiikassa määritellään riskienhallinnan keskeiset periaatteet, vastuut ja prosessit. Organisointi Konsernitason riskienhallinnasta vastaa emoyhtiön toimitusjohtaja. Tytäryhtiön ja eri toimintojen johtajat vastaavat yhtiönsä tai toimintonsa riskienhallinnasta ja sovitusta raportoinnista emoyhtiön toimitusjohtajalle sekä osallistuvat konsernitason keskeisten riskien […]

Lue lisää

Liiketoimintojen kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet

Sähkön tuotanto Vantaan Energian sähkön- ja lämmöntuotannon perustan muodostivat yhteistuotanto Martinlaakson voimalaitoksessa sekä Långmossebergenin jätevoimalassa. Vuonna 2018 näiden voimalaitosten osuus yhtiön koko sähköntuotannosta oli 44 %. Erilaisten osakkuussähköjen osuus oli 56 %. Oman ja osakkuussähkön tuotantomäärät nousivat edellisestä vuodesta ollen yhteensä 1423 gigawattituntia (GWh) (1277 GWh vuonna 2017). Oman sähköntuotannomme määrä kasvoi edellisvuodesta sähkön markkinahintatason […]

Lue lisää

Merkittävät päätökset 2018

Vantaan Energia Oy Strategialinjaustemme mukaisesti jatkamme uusiutuvan energian ja muun hiilineutraalin tuotannon osuuden kasvattamista energiantuotannossamme ja tavoittelemme kivihiilen käytöstä luopumista 2020-luvun puoliväliin mennessä. Kasvatamme myös rooliamme kiertotaloudessa, joka on liiketoimintamme nouseva kulmakivi.                Martinlaakson voimalaitoksen vanhan, käytöstä poistetun öljy-/kaasukattilan muuttaminen biokattilaksi eteni ripeällä aikataululla. Päätökset päälaitteiden toimittajista oli tehty jo edellisvuonna, ja projektiin kuuluvien maanrakennus-, […]

Lue lisää