Siirry sisältöön

Arkisto:

Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2025

Sitoudumme noudattamaan lakeja ja toimintaamme liittyviä ympäristömääräyksiä ja sitoumuksia. Kannamme vastuumme ottamalla huomioon päätöksenteossamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.  Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin. Vuonna 2018 päivitimme vision ja strategian vuoteen 2025. Jatkumona strategiatyölle samana syksynä päivitettiin myös vastuullisuustavoitteet ulottumaan […]

Lue lisää

Vantaan Energia lyhyesti

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme ja myymme sähköä sekä kaukolämpöä. Myymme sähköä kotitalouksille ja yritysasiakkaille valtakunnallisesti. Kaukolämpöliiketoiminnassa päämarkkina-alueena on Vantaa.  Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstämme 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vuosi 2018 oli yhtiömme 109. toimintavuosi. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy, tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy (omistusosuus 100 %) sekä […]

Lue lisää

”Luomme uutta asiakkaidemme kanssa”

Toimitusjohtaja Jukka Toivonen Vantaan Energia hakee kasvua kiertotaloudesta uuden toimitusjohtajansa Jukka Toivosen johdolla. Palvelujen kehittämiseen pyydetään apua yhtiön omilta asiakkailta. Toivonen otti vetovastuun vuoden 2019 alussa Pertti Laukkasen siirryttyä eläkkeelle. Uuden toimitusjohtajan mielestä yhtiössä on tehty onnistuneita strategisia ratkaisuja. ”Jätevoimala on ollut tärkeä seudullinen investointi niin ympäristön, jätehuollon kuin taloudenkin kannalta. Kierrätyksen jälkeisen jätteen hyödyntäminen […]

Lue lisää

Sidosryhmien odotuksia

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat           Odotuksia yhtiölle Pitkäaikainen kumppanuus Kehittyvät yhteistyömuodot Hyvä maksuvalmius Vastuullinen toiminta Meidän vastauksia Toiminnan läpinäkyvyys ja tasapuolisuus Reilu kilpailuttaminen Turvallisuusyhteistyö Mittareita Ostojen kehitys Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden määrän ja laadun seuranta Laskujen maksuaika Viranomaiset, kunnat, valtio, alan järjestöt, EU          Odotuksia yhtiölle Lainsäädännön ja alan […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa

Vantaan Energia Oy ja tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy noudattavat hallinnossaan voimassa olevia lakeja, yhtiöjärjestystä ja hyvän hallinnon periaatteita. Eturistiriitatilanteet käsitellään lain vaatimusten mukaisesti. Eturistiriitatilanteessa hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä kyseisen asian käsittelystä. Vastuu jäävätä on henkilökohtainen. Vantaan Energian yhteiskuntavastuupolitiikassa linjataan keskeiset taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun näkökulmat. Yhteistoiminta Vantaan Energian ja henkilöstön yhteistoiminta […]

Lue lisää

Talouden tunnuslukuja

Maksoimme palkkoja, osinkoja, veroja ja muita maksuja vuonna 2017 seuraavasti: Sijoitetun pääoman tuotto (%) Taseen loppusumma  Investointien kehitys (milj. €)  Sähkön myynti, sähkön siirto sekä lämmön ja höyryn myynti (GWh) Tiedot perustuvat yhtiön tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen. Virallinen tilintarkastus pidetään toukokuussa 2018.

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistaja, Vantaan Energia Oy, käyttää päätösvaltaansa. Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2017. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Hallitukseen valittiin kolme jäsentä: Vesa Hynninen (pj), Mervi Suorsa ja Maija Siikilä. Hallitus Yhtiökokous valitsee hallituksen, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, […]

Lue lisää

Älykäs sähköverkko ja sähköinen liikenne

Älykkään sähköverkon visioissa asiakas on aktiivinen toimija, joka seuraa ja säätää omaa kulutustaan ja tuottaa jopa itse sähköä. Jo nyt hänelle on tarjolla älyverkkopalveluja. Tuntimittaukseen ja todelliseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen on siirrytty käytännössä koko maassa. Uudet paremmat kulutusraportit auttavat asiakkaita vertaamaan kulutustaan aikaisempaan kulutukseensa sekä muihin vastaaviin kotitalouksiin. Vantaan Energian ja erityisesti sen tytäryhtiön Vantaan […]

Lue lisää

Kehityshankkeet

Vantaan Energia on energiapalvelujen tuottamiseen keskittyvä konserni, jonka oma tutkimus- ja kehityspanostus on pienehkö. Pääasiallinen tapa osallistua kehityshankkeisiin on kiinnostavien T&K-hankkeiden rahoittaminen ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen projektien käyttöön. Tutkimuksessa luotetaan alan kumppanuusverkostoihin ja hyvään yhteistyöhön johtavien energiatutkimuslaitosten kanssa. Vantaan Energia Oy on osakkaana cleantech- ja biotalousalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Clic Innovation Oy:ssä. Vantaan Energia on […]

Lue lisää

Sidosryhmät

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on luonnollinen osa jokapäiväistä työtämme. Asiakkaat pitävät yhteyttä asiakaspalveluumme sekä sähköpostitse että verkkosivustojemme sähköisten palvelujen kautta. Vantaan Energian edustajat osallistuvat alan järjestöjen toimintaan jakaakseen näkemyksiä energia-alan keskeisistä kysymyksistä. Järjestämme jätevoimalan esittelykierroksia ja edustajamme ovat kysyttyjä vierailijoita eri kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten tilaisuuksissa. Vuosittaisten asiakastyytyväisyyskyselyjen lisäksi toteutimme syksyllä 2013 kyselyn sidosryhmilleen vastuullisuudesta, ja sen […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistajat, Vantaan kaupunki (omistusosuus yhtiöstä 60 %) ja Helsingin kaupunki (40 %), käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Vuonna 2015 varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa Tikkurilassa 21.5.2015, ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Vuonna 2015 ei ollut […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistajat, Vantaan kaupunki (omistusosuus yhtiöstä 60 %) ja Helsingin kaupunki (40 %), käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön jätevoimalakiinteistössä Vantaalla 12.4.2017 ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat, lukuun ottamatta […]

Lue lisää

Yritysturvallisuus

Vantaan Energia -konsernin yritysturvallisuuspolitiikka katselmoitiin syksyllä 2017. Samalla kertaa katselmoitiin myös muut riskienhallintaan liittyvät politiikat. Yritysturvallisuuspolitiikka määrittää yritysturvallisuuden tarkoituksen ja tavoitteet, osa-alueet, vastuut ja roolit sekä toteutuskeinot. Yritysturvallisuustyön tavoitteena on turvata ihmiset, omaisuus, ympäristö, tieto ja maine onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikoksilta. Lisäksi varmistetaan yrityksen häiriötön toiminta poikkeustilanteissa sekä toiminnan jatkuvuus. Yritysturvallisuustyöllä vaikutetaan myös palveluntuottajiemme toimintaan. Henkilökunnan ja osin […]

Lue lisää

Riskien kuvaukset

Riskienhallinta on riskien tunnistamista, arviointia, käsittelyä ja hallintaa. Meillä riskit luokitellaan riskipolitiikan mukaisesti talousriskeihin, strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin ja tapahtumariskeihin. Taloudelliset riskit Riskienhallinnan painopiste on talousriskeissä. Talousriskit ryhmitellään markkinariskeihin (erilaiset hyödykehintariskit hyödykkeinä polttoaineet, sähkö ja päästökauppa), vastapuoliriskeihin ja rahoitusriskeihin. Näitä riskejä johdetaan talousriskipolitiikan mukaisesti. Politiikassa määritetään taloudellisten riskien hallinta, valvonta ja raportointikäytännöt. Talousriskeistä raportoidaan säännöllisesti […]

Lue lisää

Riskienhallinta

Tavoitteet Riskienhallintamme tavoitteena on tukea liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä kielteisten vaikutusten syntymistä. Vantaan Energia Oy:n hallitus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Politiikassa määritellään riskienhallinnan keskeiset periaatteet, vastuut ja prosessit. Organisointi Konsernitason riskienhallinnasta vastaa emoyhtiön toimitusjohtaja. Tytäryhtiön ja eri toimintojen johtajat vastaavat yhtiönsä tai toimintonsa riskienhallinnasta ja sovitusta raportoinnista emoyhtiön toimitusjohtajalle sekä osallistuvat konsernitason keskeisten riskien […]

Lue lisää

Eettiset periaatteet

Vantaan Energian eettiset ohjeet tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä. Ne käsittelevät yrityskulttuuriamme, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja sitoutumista lain ja säännösten noudattamiseen. Jokaiselta työntekijältämme edellytetään eettisten ohjeiden mukaista toimintaa. Liiketoiminnassamme täytämme kaikki lainsäädännön, liiketoimintaperiaatteiden ja kulloinkin sovellettavien ohjeiden vaatimukset. Ympäristö Ympäristötyömme perustuu lainsäädännön ja ympäristön vaatimuksiin. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja niiden mukaiseen yhteiskuntavastuuseen. […]

Lue lisää

Vastuullista hankintaa

Kierrätykseen kelpaamattoman sekajätteen toimittamisesta jätevoimalaamme vastaavat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Länsi-Uudellamaalla toimiva jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll sekä Itä-Uudenmaan jätehuolto. Tuotannossa tarvitsemamme kivihiilen ja maakaasun hankimme vuonna 2017 Venäjältä. Hiilen toimittaja oli SUEK AG. Kaasun ostimme Gasumilta, jolle kaasun toimittaa Gazprom. Edellytämme vastuullista toimintaa paitsi itseltämme myös yhteistyökumppaneiltamme. Toimimme hankinnoissamme lakien ja määräysten mukaisesti. Kuulumme toimialamme […]

Lue lisää

Vastuullista talousjohtamista

Vantaan Energia -konsernissa taloudellinen vastuu merkitsee kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Vastaamme omistajiemme tuotto-odotuksiin, ja edistämme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan hyväksi. Konsernin taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin, joita ovat muun muassa avoin viestintä, hyvä hallintotapa ja toimiva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ottaen huomioon sosiaalinen ja ympäristövastuu. Taloudellista vastuuta johdetaan konsernin yleisen johtamiskäytännön mukaisesti. Se […]

Lue lisää

Merkittävät päätökset 2017

Vantaan Energia Oy Strategialinjaustemme mukaisesti pyrimme kasvattamaan osuuttamme uusiutuvan ja päästökaupan ulkopuolisen energian tuotannossa. Toukokuussa 2017 päätimme muuttaa Martinlaakson voimalaitoksen käytöstä poistetun kaasu-/öljykäyttöisen höyrykattilan biopolttoaineita käyttäväksi. Tavoitteenamme on lopettaa kivihiilen käyttö Martinlaakson voimalaitoksessa 2020-luvulla. Saimme kattilan muutostyölle ympäristöluvan elokuussa 2017 ja suunnittelemme aloittavamme biolaitoksen koekäytön vuoden 2018 lopulla.   Päätökset Martinlaakson biokattilalaitoksen päälaitteiden toimittajista teimme alkukesällä […]

Lue lisää

Liiketoimintojen kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet

Kaukolämpö Kaukolämmön hintoihin ei tehty muutoksia vuonna 2017. Viime vuosina (2014-2016) tehtyjen hinnanalennusten jälkeen vantaalainen kaukolämpö on Suomen edullisimpien joukossa ja kesäajan lämpö on Suomen edullisinta. Lämmitystarpeen osalta vuosi 2017 oli noin 7,2 % pitkäaikaisia keskiarvoja lämpimämpi. Kaukolämpö- ja höyryenergian myynti Vantaan alueelle väheni hieman ja oli 1708 GWh (1723 GWh). Kasvua tapahtui kaukolämpöliittymien määrässä ja […]

Lue lisää

Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2020

Sitoudumme noudattamaan lakeja ja toimintaamme liittyviä ympäristömääräyksiä ja sitoumuksia. Kannamme vastuumme ottamalla huomioon päätöksenteossamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.  Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin. Vuonna 2014 päivitimme vision ja strategian vuoteen 2020. Jatkumona strategiatyölle samana syksynä päivitettiin  myös vastuullisuuslupaukset ulottumaan vuoteen […]

Lue lisää

Vantaan Energia lyhyesti

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme ja myymme sähköä sekä kaukolämpöä. Myymme sähköä kotitalouksille ja yritysasiakkaille valtakunnallisesti. Kaukolämpöliiketoiminnassa päämarkkina-alueena on Vantaa. Teollisuudelle tarjoamme lisäksi maakaasua.  Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstämme 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vuosi 2017 oli yhtiömme 108. toimintavuosi. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy, tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy (omistusosuus […]

Lue lisää

”Vastuullisuus on tekoja”

Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen Uusiutuvan energian rooli vahvistui Vantaan Energiassa monin tavoin vuonna 2017. Martinlaakson biovoimalahanke käynnistyi, ja tuulivoiman tuotanto kasvoi. ”Lähdimme mukaan myös aurinkosähkö-liiketoimintaan oppiaksemme uutta”, toimitusjohtaja Pertti Laukkanen valottaa. Yhtiön hallitus teki investointipäätöksen biovoimalasta keväällä 2017, ja elokuussa hanke sai ympäristöluvan. Laitetilaukset lähtivät eteenpäin, ja vanhan polttoainekattilan purkutöihin päästiin loppuvuodesta. Tavoitteena on, että vuoden […]

Lue lisää

Sidosryhmien odotuksia

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat           Odotuksia yhtiölle Pitkäaikainen kumppanuus Kehittyvät yhteistyömuodot Hyvä maksuvalmius Vastuullinen toiminta Meidän vastauksia Toiminnan läpinäkyvyys ja tasapuolisuus Reilu kilpailuttaminen Turvallisuusyhteistyö Mittareita Ostojen kehitys Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden määrän ja laadun seuranta Laskujen maksuaika Viranomaiset, kunnat, valtio, alan järjestöt, EU          Odotuksia yhtiölle Lainsäädännön ja alan […]

Lue lisää

Talouden tunnuslukuja

Maksoimme palkkoja, osinkoja, veroja ja muita maksuja vuonna 2016 seuraavasti: Sijoitetun pääoman tuotto (%) Taseen loppusumma  Investointien kehitys (milj. €)  Sähkön myynti, sähkön siirto sekä lämmön ja höyryn myynti (GWh)

Lue lisää

Kehityshankkeet

Vantaan Energia on energiapalvelujen tuottamiseen keskittyvä konserni, jonka oma tutkimus- ja kehityspanostus on pienehkö. Pääasiallinen tapa osallistua kehityshankkeisiin on kiinnostavien T&K-hankkeiden rahoittaminen ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen projektien käyttöön. Tutkimuksessa luotetaan alan kumppanuusverkostoihin ja hyvään yhteistyöhön johtavien energiatutkimuslaitosten kanssa. Vantaan Energia Oy on osakkaana cleantech- ja biotalousalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Clic Innovation Oy:ssä. Vantaan Energia on […]

Lue lisää

Älykäs sähköverkko ja sähköinen liikenne

Älykkään sähköverkon visioissa asiakas on aktiivinen toimija, joka seuraa ja säätää omaa kulutustaan ja tuottaa jopa itse sähköä. Jo nyt hänelle on tarjolla älyverkkopalveluja. Tuntimittaukseen ja todelliseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen on siirrytty käytännössä koko maassa. Uudet paremmat kulutusraportit auttavat asiakkaita vertaamaan kulutustaan aikaisempaan kulutukseensa sekä muihin vastaaviin kotitalouksiin. Vantaan Energian ja erityisesti sen tytäryhtiön Vantaan […]

Lue lisää

Sidosryhmät

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on luonnollinen osa jokapäivästä työtä. Asiakkaat pitävät yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse, chatilla, sähköpostitse sekä nettisivustojemme kautta. Vantaan Energian edustajat osallistuvat alan järjestöjen toimintaan jakaakseen näkemyksiä energia-alan keskeisistä kysymyksistä. Järjestämme jätevoimalan esittelykierroksia ja asukasiltoja, ja edustajamme ovat kysyttyjä vierailijoita eri kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten tilaisuuksissa. Vuosittaisten asiakastyytyväisyyskyselyjen lisäksi Vantaan Energia toteutti syksyllä 2013 kyselyn sidosryhmilleen vastuullisuudestaan, […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistaja, Vantaan Energia Oy, käyttää päätösvaltaansa. Vuonna 2015 varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.6.2015 yhtiön toimitalossa Tikkurilassa. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Hallitukseen valittiin kolme jäsentä: Vesa Hynninen (pj), Mervi Suorsa ja Maija Siikilä. Hallitus Yhtiökokous valitsee hallituksen, johon kuuluu vähintään kolme ja […]

Lue lisää

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Oy:ssä

Yhtiökokous Vantaan Energia Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistajat, Vantaan kaupunki (omistusosuus yhtiöstä 60 %) ja Helsingin kaupunki (40 %), käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Vuonna 2016 varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa Tikkurilassa 31.3.2016 ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Vuonna 2016 […]

Lue lisää