Siirry sisältöön

Arkisto:

Hyvä hallintotapa

Vantaan Energia Oy ja tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy noudattavat hallinnossaan voimassa olevia lakeja, yhtiöjärjestystä ja hyvän hallinnon periaatteita. Eturistiriitatilanteet käsitellään lain vaatimusten mukaisesti. Eturistiriitatilanteessa hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä kyseisen asian käsittelystä. Vastuu jäävätä on henkilökohtainen. Vantaan Energian yhteiskuntavastuupolitiikassa linjataan keskeiset taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun näkökulmat. Yhteistoiminta Vantaan Energian ja henkilöstön yhteistoiminta […]

Lue lisää

Yritysturvallisuus

Vantaan Energia -konsernin yritysturvallisuuspolitiikka päivitettiin syksyllä 2016. Samalla päivitettiin myös riskienhallintapolitiikka ja talousriskipolitiikka. Yritysturvallisuuspolitiikka määrittää yritysturvallisuuden tarkoituksen ja tavoitteet, osa-alueet, vastuut ja roolit sekä toteutuskeinot. Yritysturvallisuustyön tavoitteena on turvata ihmiset, omaisuus, ympäristö, tieto ja maine onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikoksilta. Lisäksi varmistetaan yrityksen häiriötön toiminta poikkeustilanteissakin sekä toiminnan jatkuvuus. Yritysturvallisuus työllä vaikutetaan myös palveluntuottajiemme toimintaan. Yritysturvallisuuden johtaminen on […]

Lue lisää

Riskien kuvaukset

Riskienhallinta on riskien tunnistamista, arviointia, käsittelyä ja hallintaa. Meillä riskit luokitellaan riskipolitiikan mukaisesti talousriskeihin, strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin ja tapahtumariskeihin. Taloudelliset riskit Riskienhallinnan painopiste on talousriskeissä. Talousriskit ryhmitellään markkinariskeihin (erilaiset hyödykehintariskit hyödykkeinä polttoaineet, sähkö ja päästökauppa), vastapuoliriskeihin ja rahoitusriskeihin. Näitä riskejä johdetaan talousriskipolitiikan mukaisesti. Politiikassa määritetään taloudellisten riskien hallinta, valvonta ja raportointikäytännöt. Talousriskeistä raportoidaan säännöllisesti […]

Lue lisää

Riskienhallinta

Tavoitteet Riskienhallintamme tavoitteena on tukea liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä kielteisten vaikutusten syntymistä. Vantaan Energia Oy:n hallitus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Politiikassa määritellään riskienhallinnan keskeiset periaatteet, vastuut ja prosessit. Organisointi Konsernitason riskienhallinnasta vastaa emoyhtiön toimitusjohtaja. Tytäryhtiön ja eri toimintojen johtajat vastaavat yhtiönsä tai toimintonsa riskienhallinnasta ja sovitusta raportoinnista emoyhtiön toimitusjohtajalle sekä osallistuvat konsernitason keskeisten riskien […]

Lue lisää

Vastuullista hankintaa

Kierrätykseen kelpaamattoman sekajätteen toimittamisesta jätevoimalaamme vastaavat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Länsi-Uudellamaalla toimiva jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll sekä Itä-Uudenmaan jätehuolto. Tuotannossa tarvitsemamme kivihiilen ja maakaasun hankimme vuonna 2016 Venäjältä. Hiilen toimittaja oli SUEK AG. Kaasun ostimme Gasumilta, jolle kaasun toimittaa Gazprom. Edellytämme vastuullista toimintaa paitsi itseltämme myös yhteistyökumppaneiltamme. Vantaan Energia toimii hankinnoissaan lakien ja määräysten mukaisesti. […]

Lue lisää

”Meidän kvartaalimme on 25 vuotta”

Talous- ja hallintojohtaja Maija Siikilä Vantaan Energian taloudenpito on kaikkea muuta kuin muhkeiden pikavoittojen metsästystä. Investointien vaikutuksia lasketaan vuosikymmenien päähän, ja riskienhallinta on koko ajan kuvassa mukana. Tulevaisuus sisältää aina epävarmuustekijöitä, mutta eteenpäin ei mennä ainakaan laput silmillä, talous- ja hallintojohtaja Maija Siikilä vakuuttaa. Kuinka hyvissä kantimissa yhtiön talous oli vuonna 2016? Tuloskehitys oli suotuisa, ylitimme budjetoidun […]

Lue lisää

Vastuullista talousjohtamista

Vantaan Energia -konsernissa taloudellinen vastuu merkitsee kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Vastaamme omistajiemme tuotto-odotuksiin, ja edistämme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan hyväksi. Konsernin taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin, joita ovat muun muassa avoin viestintä, hyvä hallintotapa ja toimiva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ottaen huomioon sosiaalinen ja ympäristövastuu. Taloudellista vastuuta johdetaan konsernin yleisen johtamiskäytännön mukaisesti. Se […]

Lue lisää

Eettiset periaatteet

Vantaan Energian eettiset ohjeet tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä. Ne käsittelevät yrityskulttuuriamme, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja sitoutumista lain ja säännösten noudattamiseen. Jokaiselta työntekijältämme edellytetään eettisten ohjeiden mukaista toimintaa. Liiketoiminnassamme täytämme kaikki lainsäädännön, liiketoimintaperiaatteiden ja kulloinkin sovellettavien ohjeiden vaatimukset. Ympäristö Ympäristötyömme perustuu lainsäädännön ja ympäristön vaatimuksiin. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja niiden mukaiseen yhteiskuntavastuuseen. […]

Lue lisää

Merkittävät päätökset 2016

Vantaan Energia Strategialinjausten mukaisesti pyrimme kasvattamaan osuuttamme uusiutuvan ja päästökaupan ulkopuolisen sähkön tuotannossa ja hankinnassa. Vuonna 2016 teimme alustavia selvityksiä biovoimahankkeesta, jossa Martinlaakson voimalaitoksen käytöstä poistunut maakaasu- ja öljykattila muutettaisiin puupolttoaineita käyttäväksi biovoimalaksi. Hanke olisi Vantaan Energian tuotannon kehitysohjelman mukainen ja tukisi osaltaan yhtiön linjausta luopua kivihiilen käytöstä 2020-luvulla. Hankimme uuden asiakaspalvelujärjestelmän Empower IM Oy:ltä. […]

Lue lisää

Liiketoimintojen kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet

Kaukolämpö Vantaan Energia Oy siirtyi kaukolämmössä 1.1.2016 alkaen kuukausihinnoitteluun ja laski tammi- ja helmikuun energiahintoja niin, että asiakkaiden keskimääräinen vuosikustannus aleni 2,1 %. Viime vuosina (2014-2016) tehtyjen hinnanalennusten jälkeen vantaalainen kaukolämpö on Suomen edullisimpien joukossa ja kesäajan lämpö on Suomen edullisinta. Kaukolämpöasiakkaiden asiakaskohtaisessa häiriöajassa tavoite oli 0,8 h/as. Vuonna 2016 asiakaskohtainen häiriöaika oli 0,97 h/as (1,1 […]

Lue lisää

Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2020

Sitoudumme noudattamaan lakeja ja toimintaamme liittyviä ympäristömääräyksiä ja sitoumuksia. Kannamme vastuumme ottamalla huomioon päätöksenteossamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.  Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin. Vuonna 2014 päivitimme vision ja strategian vuoteen 2020. Jatkumona strategiatyölle samana syksynä päivitettiin  myös vastuullisuuslupaukset ulottumaan vuoteen […]

Lue lisää

”Martinlaakson biokattila on seuraava kehitysaskel”

Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen Vantaan Energian toimitusjohtaja Pertti Laukkasella on paljon aihetta tyytyväisyyteen. Tuloskäyrät näyttävät ylöspäin, päästökäyrät alaspäin. Millainen maku vuodesta 2016 jäi, ja miltä vuosi 2017 näyttää? Viime vuosi meni erittäin hyvin, paremmin kuin edellisvuosi. Liikevaihto pysyi suunnilleen samana, mutta liiketulos kasvoi selvästi. Ainoa musta pilvi on edelleen matalalla hintatasolla pysyvä sähkön hinta pohjoismaisessa pörssissä, […]

Lue lisää

Vantaan Energia lyhyesti

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme ja myymme sähköä sekä kaukolämpöä. Myymme sähköä kotitalouksille ja yritysasiakkaille valtakunnallisesti. Kaukolämpöliiketoiminnassa päämarkkina-alueena on Vantaa. Teollisuudelle tarjoamme lisäksi maakaasua.  Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstämme 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vuosi 2016 oli yhtiömme 106. toimintavuosi. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy, tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy (omistusosuus […]

Lue lisää

Vastuullista hankintaa

Kierrätykseen kelpaamattoman sekajätteen toimittamisesta jätevoimalaamme vastaavat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Länsi-Uudellamaalla toimiva jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll sekä Itä-Uudenmaan jätehuolto. Tuotannossa tarvitsemamme kivihiilen ja maakaasun hankimme vuonna 2015 Venäjältä. Hiilen toimittajat olivat SUWK ja Kaproben Handels. Kaasun ostimme Gasumilta, jolle kaasun toimittaa Gazprom. Edellytämme vastuullista toimintaa paitsi itseltämme myös yhteistyökumppaneiltamme. Toimimme hankinnoissamme lakien ja määräysten mukaisesti. Kuulumme […]

Lue lisää

Vastuullista talousjohtamista

Vantaan Energia -konsernissa taloudellinen vastuu merkitsee kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Vastaamme omistajiemme tuotto-odotuksiin, ja edistämme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan hyväksi. Konsernin taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin, joita ovat muun muassa avoin viestintä, hyvä hallintotapa ja toimiva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ottaen huomioon sosiaalinen ja ympäristövastuu. Taloudellista vastuuta johdetaan konsernin yleisen johtamiskäytännön mukaisesti. Se […]

Lue lisää

Eettiset periaatteet

Vantaan Energian eettiset ohjeet tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä. Ne käsittelevät yrityskulttuuriamme, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja sitoutumista lain ja säännösten noudattamiseen. Jokaiselta työntekijältämme edellytetään eettisten ohjeiden mukaista toimintaa. Liiketoiminnassamme täytämme kaikki lainsäädännön, liiketoimintaperiaatteiden ja kulloinkin sovellettavien ohjeiden vaatimukset. Ympäristö Ympäristötyömme perustuu lainsäädännön ja ympäristön vaatimuksiin. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja niiden mukaiseen yhteiskuntavastuuseen. […]

Lue lisää

Merkittävät päätökset 2015

Vantaan Energia Kaupalliseen käyttöön syyskuussa 2014 vihityn jätevoimalan 300 miljoonan euron pitkäaikainen rahoitusjärjestely päätettiin alkuvuodesta 2015. Leasingrahoituksen osuus oli 170 miljoonaa euroa ja muiden pitkäaikaisten lainasopimusten osuus 130 miljoonaa euroa. Myös lainajärjestelyihin liittyvien korkosuojausten periaatteista päätettiin yhtiön hallituksessa keväällä.   Strategialinjaustensa mukaisesti pyrimme kasvattamaan osuuttaamme uusiutuvan ja päästökaupan ulkopuolisen sähkön tuotannossa ja hankinnassa. Vuonna 2015 […]

Lue lisää

Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2020

Sitoudumme noudattamaan lakeja ja toimintaamme liittyviä ympäristömääräyksiä ja sitoumuksia. Kannamme vastuumme ottamalla huomioon päätöksenteossamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.  Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin. Vuonna 2014 päivitimme vision ja strategian vuoteen 2020. Jatkumona strategiatyölle samana syksynä päivitettiin  myös vastuullisuuslupaukset ulottumaan vuoteen […]

Lue lisää

Liiketoimintojen kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet

Kaukolämpö Jätevoimalan edullinen tuotanto mahdollisti kaukolämmön hintojen alentamisen, vaikka energiaverojen korotukset 1.1.2015 alkaen nostivat kaukolämmön kustannuksia keskimäärin 2,4 %. Laskimme kaukolämmön kevätajan (1.3.–31.5.) energiamaksua 7 % sekä kesäajan (1.6.–31.8.) energiamaksua 10 %. Myöhemmin laskimme vielä syysajan (1.9.–30.11.) energianhintaa 7 %. Vuosina 2014 ja 2015 tehtyjen hinnanalennusten jälkeen vantaalainen kaukolämpö on Suomen edullisimpien joukossa ja kesäajan lämpö […]

Lue lisää

Vantaan Energia lyhyesti

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme ja myymme sähköä sekä kaukolämpöä. Myymme sähköä kotitalouksille ja yritysasiakkaille valtakunnallisesti. Kaukolämpöliiketoiminnassa päämarkkina-alueena on Vantaa. Teollisuudelle tarjoamme lisäksi maakaasua.  Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstämme 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vuosi 2015 oli yhtiömme 105. toimintavuosi. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy, tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy (omistusosuus […]

Lue lisää

”Luovumme kivihiilen käytöstä 2020-luvulla”

Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen, mitkä olivat yhteiskuntavastuun kannalta keskeisimpiä saavutuksia Vantaan Energiassa vuonna 2015?  – Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus säilyi erittäin korkealla tasolla. Taloudellinen kannattavuuskin oli hyvä, ei yhtä hyvä kuin edellisenä vuonna, mutta kuitenkin niin hyvä, että omistajat saavat osinkonsa ja henkilöstö palkkansa. — Jätevoimalalla oli ensimmäinen täysi toimintavuosi. Verrattuna aikaan ennen jätevoimalaa, energiantuotannon […]

Lue lisää