Siirry sisältöön

Vuoden 2022 kriisi kiihdytti energiantuotannon vihreää siirtymää maailmanlaajuisesti

Myös Vantaan Energia pyrkii vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin yhä nopeammalla tahdilla ja muuntamaan tuotantoaan hiilinegatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä.

Vantaan Energia tekee energiamurroksessa määrätietoisesti töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhtiö on tunnistanut useista pienistä indikaattoreista muutostarpeita, joiden pohjalta on lähdetty ideoimaan ja kehittämään vihreämpää energiantuotantoa.

– Kaikki ideat eivät konkretisoidu toteutukseen asti, joten on tärkeää tarkastella asioita mahdollisimman laajasti sekä antaa tilaa ja resursseja kehittämiseen. Rohkeus tehdä uudenlaisia strategioita on vienyt meitä eteenpäin alan uudistajana, toteaa liiketoiminnan kehityspäällikkö Matias Siponen.

Vantaan Energialla on meneillään kymmenkunta vihreään siirtymään tähtäävää hanketta, jotka muodostavat massiivisen investointikokonaisuuden. Osalle hankkeista saatu julkinen tuki mahdollistaa laadukkaan ja pitkäkestoisen tuotekehitysprosessin. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investointituen Sähköpolttoainelaitoksen kehittämiseen yhdessä kumppaneiden kanssa, ja Business Finland on myöntänyt tukea hiilidioksidin jatkojalostushankkeelle.

Energiatalouden uudet ekosysteemit

Hyvät yhteistyökumppanit ovat avainasemassa rakennettaessa uusia arvoketjuja vihreän energian tuottamiseksi ja käyttämiseksi. Perinteiset toimialojen väliset raja-aidat rikkoutuvat, kun yritykset joutuvat yhdessä ratkaisemaan, kuinka arvoketjut rakennetaan ja palvelut kaupallistetaan.

– Yhdessä kumppaneidemme kanssa luomme kokonaan uuden energiatalouden ekosysteemin olemassa olevien rakenteiden puuttuessa. Potentiaalisten asiakkaiden lisäksi mukaan on kytkettävä teknologiayritykset, jotka tarjoavat tekniset ratkaisut. Kolmikantayhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia, Siponen perustelee.

Vantaan Energialla lähestytään energiantuotannon vihreää siirtymää laajasta näkökulmasta – murros vaatii erilaisia ratkaisuja, joita ei voi suunnitella siilomaisesti. Mikään yksittäinen ratkaisu ei riitä, vaan tarvitaan laajaa repertuaaria, jotta ympäristönäkökulmat tulevat huomioiduiksi monipuolisesti sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen että hiilidioksidipäästöjen kannalta.

Määrätietoisesti kohti fossiilitonta energiantuotantoa

Vantaan Energia on johdonmukaisesti edennyt hiilidioksidipäästöjen vähentämisen polulla. Vuoden 2022 aikana otettiin käyttöön Jätevoimalan laajennus, jossa hyödynnetään kierrätyskelvottomia jätteitä energiantuotannossa. Tämä kehitysaskel mahdollistaa kivihiilestä luopumisen.

– Kivihiilestä luopumisen rinnalla olemme vieneet eteenpäin hankkeita, jotka tähtäävät viimeisistä fossiilisista polttoaineista, kuten maakaasusta luopumiseen. Hankkeista ensimmäinen eteni toteutukseen marraskuussa tehdyn Korkealämpötilalaitoksen investointipäätöksen myötä. Laitos hyödyntää energiaksi kierrätyskelvottomia jätteitä, jotka on luokiteltu haitta-ainepitoisuuksiensa vuoksi vaarallisiksi, Siponen kuvailee.

Vaikuttavuuden ja strategian kannalta toinen merkittävä hanke on Lämmön kausivarasto, joka leikkaa maakaasun käyttöä tulevaisuudessa. Lämpövaraston suunnittelu ja kaavoitus ovat edenneet vuoden mittaan aikataulun mukaan. Suunnittelu saadaan valmiiksi kesän 2023 korvalla, jolloin rakentaminen voi alkaa. Kolmas hanke on työ- ja elinkeinoministeriön tukema Sähköpolttoainelaitos, jonka esisuunnittelu on saatu päätökseen. Yleissuunnitteluvaiheen jälkeen tehdään investointipäätös kesän 2023 aikana.

– Kun raaka-aineemme pohjautuvat kotimaisiin, kestäviin materiaalivirtoihin, huoltovarmuutemme paranee, emmekä enää ole niin riippuvaisia tuontipolttoaineista. Näin pystymme tarjoamaan ympäristöystävällisempää ja vakaammin hinnoiteltua lämpöä vantaalaisille, Siponen kiteyttää.

Tähtäimenä hiilinegatiivisuus vuonna 2030

Vantaan Energian hiilinegatiivisuuteen tähtäävät kärkihankkeet etenevät hyvin ja ovat teknisessä esisuunnittelussa. Yhdessä Remeon ja Bernerin kanssa toteutetaan Aktiivihiililaitoshanke, jossa rakennuspuujätteitä hiilletään aktiivihiileksi puun polttamisentarpeen vähentämiseksi.

Toinen hanke koskee yhdyskuntajätteiden lajittelua kierrätystuotteiksi sekä orgaanisen sekajätteen mädätystä biokaasulaitoksessa. Hankkeen tavoitteena on kierrättää kierrätyskelpoiset jakeet mahdollisimman tarkasti, minkä ansiosta Jätevoimalaan ohjataan jatkossa aidosti kierrätyskelvottomia jakeita.

Kolmas hiilinegatiivisuuteen tähtäävä hanke on hiilidioksidin talteenotto ja jalostaminen. Hankkeen avulla tehdään myös kierrätyskelvottoman jätteen energiahyödyntämisestä kestävää, kun tästäkin syntyvä hiilidioksidi kaapataan talteen ja jalostetaan uudeksi tuotteeksi. Konseptia tarkennetaan parhaillaan ja syksyllä 2023 siirrytään esisuunnitteluun.