Siirry sisältöön

Vantaan Energia tekee hiilinegatiivisuushankkeillaan miinuspäästöjä

27.1.2023
Kirjoittaja:
Matias Siponen

Sitran tuoreessa työpaperissa todetaan, että ilmastokriisin ratkaiseminen edellyttää päästöjen vähentämisen lisäksi miinuspäästöjä eli kasvihuonekaasujen sitomista takaisin ilmakehästä. Työpaperissa korostetaan, että Suomen on kiristettävä tahtia miinuspäästöjen edistämisessä, jotta niillä saavutetut ratkaisut olisivat laajamittaisessa käytössä ajoissa.

Vantaan Energia edistää omalla työllään Sitran peräänkuuluttamaa tavoitetta miinuspäästöistä. Vantaan Energia asetti hiilinegatiivisuustavoitteen jo vuonna 2021 ja käynnisti tavoitteeseen tähtäävän hankeohjelman. Hiilinegatiivisuuteen tähtäävät hankkeet tulevat ensisijaisesti vähentämään syntyviä hiilidioksidivirtoja nostamalla jätevirtojen kierrätysastetta merkittävästi. Näistä kierrätysprosesseista syntyvät kierrätyskelvottomat jakeet ohjataan energiahyödyntämiseen, ja tämäkin tehdään ympäristön kannalta fiksusti kaappaamalla ja jalostamalla hiilidioksidi uudeksi tuotteeksi. Hankkeet ovat ympäristön kannalta merkityksellisiä sitomalla hiilidioksidia enemmän kuin yhtiön toiminnasta vapautuu, mutta ympäristöarvojen lisäksi hankkeiden voimin turvataan vantaalaisille puhdas, kohtuuhintainen ja toimitusvarma lämmitys myös tulevaisuudessa. Hankepakettiin kuuluvien laitosten tuotannossa syntyvä hukkalämpö jaetaan lämpöverkon välityksellä koteihin ja kiinteistöihin. Tulevaisuuden lämmitys ei voi enää nojautua fossiilisiin polttoaineisiin korkeiden kustannusten ja kielteisten ympäristövaikutusten takia.

Sitran työpaperissa Suomelle esitetään harkittavaksi viittä toimenpidettä miinuspäästöjen saavuttamiseksi. Toimenpiteistä ensimmäinen on miinuspäästöjen tarvitseman ohjauksen edistäminen EU:ssa. Yhteiskunnassa on paljon niin sanottuja vaikeasti vähennettäviä päästöjä, joiden kompensoimiseksi tarvitaan negatiivisia päästöjä. Tällaisia päästöjä syntyy muun muassa aidosti kierrätyskelvottomien jätteiden hyödyntämisestä energiaksi kaatopaikkasijoituksen sijaan. Yhtään ylimääräistä hiilidioksidipäästöä ei pidä tuottaa vain talteenottamista varten. Toimenpiteet hiilidioksidin syntymisen estämiseksi pitää olla ensisijaisia. Miinuspäästöjen ohjaustoimet on kohdistettava nimenomaan päästövirtoihin, joita ei voida muuten välttää (ns. non-avoidable päästö) tai vaihtoehtoisesti huolehtia, että hiilidioksidipäästöt synnyttävä raaka-ainepohja voidaan todeta kestäväksi.

Toisena toimenpiteenä esitetään määrällisen tavoitteen asettamista miinuspäästöille Suomessa. Vantaan Energia kannattaa ajatusta. Tavoiteasetannassa on tarkasti arvioitava, miten jätteen energiahyödyntämisen päästöt huomioidaan, jotta syntyy kannustin ottaa vain aidosti kierrätyskelvotonta jätettä energiahyödyntämiseen ja luoda tarve kierrätysratkaisuille ennen polttoa.

Sitran työpaperi ehdottaa kansallisen strategian määrittelemistä miinuspäästöille. Tämä tarvitaan, jotta voidaan luoda suuntaviivoja kestävälle hiilidioksidin talteenotolle ja hyödyntämiselle. Yritykset tarvitsevat lisää näkyvyyttä tulevaisuuden kehityssuunnasta, jotta toimet päästöjen vähentämiseksi kohdentuvat oikein ja voidaan luottaa pitkäaikaisten investointien taloudelliseen kyvykkyyteen koko niiden elinkaaren ajan.

Neljäntenä toimenpiteenä ehdotetaan riittävän rahoituksen osoittamista miinuspäästöjen ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen. Rahoitus nopeuttaa ratkaisujen toteutumista ja pienentää näiden innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottamiseen liittyviä riskejä. Rahoituksen myöntämisessä on keskeistä, että ne kohdennetaan nimenomaan sekä ilmasto-, kierrätys- että luonnon monimuotoisuustavoitteiden kannalta oikein ja tunnistetaan miinuspäästötoimenpiteiden vaikutussuhteet eri kestävyysteemojen kesken.

Viides toimenpide ehdottaa käyttöönotettavaksi taloudellisia kannustimia, joilla investoinnit miinuspäästöihin saadaan liikkeelle. Suomessa on tarjolla runsaasti edullista ja puhdasta sähköä, joka tarjoaa erinomaiset edellytykset vedyntuotantoon ja edelleen hiilidioksidin jalostamiseen vihreän vedyn avulla. Tämä tilaisuus Suomen on järkevää hyödyntää. Kannustimet nopeuttavat ratkaisujen käyttöönottoa ja oikein kohdennettuna niillä voidaan edistää myös kierrätys- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden edistymistä.

Miinuspäästöjä tarvitaan tulevaisuudessa ja askeleet niiden tekemiseksi on kartoitettava, jotta merkityllä reitillä voidaan kulkea luottavaisin mielin. Vantaan Energian tie kohti miinuspäästöjä on jo vakaasti viitoitettu ja matka on aloitettu.

liiketoiminnan kehityspäällikkö