Siirry sisältöön

Kiertotalous

Vantaan Energialle kiertotalous merkitsee resurssien ja materiaalien käytön tehokkuutta. Energiayhtiön toiminnassa kiertotalouden merkitys kasvaa jatkuvasti ja on yksi avaintoimenpiteistä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Jätteiden hyödyntäminen, biopolttoaineet ja lämmön kausivarastointi ovat Vantaan Energian keinoja kiertotalouden edistämiseen.

Jätteitä pystytään Suomessa kierrättämään yhä laajamittaisemmin materiaalina ja tämän tehokkuuden kasvua voidaan pitää hienona ja tärkeänä asiana. Sellainen jäte, jota ei pystytä hyödyntämään tällä hetkellä materiaalina, menee polttoon ja tätä kautta sähköksi ja lämmöksi. Vantaan Energia ryhtyi jätevoimalansa laajennukseen juuri tästä syystä, että hyödyntämätön jäte saisi parhaan mahdollisen käyttötarkoituksen. Kiertokulun edellytyksenä on kuitenkin hyvin toimiva lajittelu kotitalouksien, kaupan ja teollisuuden toimijoiden keskuudessa, jotta jako materiaalina kierrätettävien ja poltettavana hyödynnettävien välillä pelaa mahdollisimman hyvin.

Kiertotalouden toimivuudessa kumppanuudet ovat avainasemassa. Kumppaniverkoston kesken innovoidaan uusia ratkaisuja ja hyödynnetään keskinäisesti resursseja. Jätepuolella Vantaan Energialle erittäin tärkeitä kumppaneita ovat muun muassa HSY, Rosk’n Roll ja muut jätehuollon toimijat. Myös datakeskukset, voimalaitosvalmistajat sekä -toimittajat ovat ratkaisevassa roolissa, jotta uusia ratkaisuja voidaan kehittää.

Julkinen sektori on lisäksi vahvasti kirittämässä toimijoita kiertotaloustavoitteisiin. Vantaan Energian pääomistajalla, Vantaan kaupungilla, on omana tavoitteenaan olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja Vantaan Energian irrottautuminen fossiilista polttoaineista tukee vankasti tätä tavoitetta.

Biopolttoaineita, tuulivoimaa ja lämmön varastointia

Biopolttoaineilla on tällä hetkellä kiertotalouteen kytkeytyvä rooli erityisesti lämmöntuotannon osalta. Vuonna 2019 valmistuneen Martinlaakson biovoimalan rooli on keskeinen paikallisessa energiantuotannossa, sillä jatkossa lämpöä tuotetaan erityisesti kiertotalouteen liittyvän jätteiden energiahyötykäytön ja biopolttoaineiden avulla.

Biopolttoaineiden käyttö on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, mutta energiahyötykäyttöä ei välttämättä pystytä valtavasti enää nykyisestä lisäämään. Raaka-ainetta ei yksinkertaisesti ole riittävästi ja hinta biomassalle voi myös nousta tulevaisuudessa. Sähkön osalta Vantaan Energia investoi voimakkaasti tuulivoimaan eli on yrityksenä mukana kahdessa eri tuulivoimayhtiössä.

Lämmön kausivarastointi tulee myös olemaan yksi tulevaisuuden isoja juttuja Vantaan Energialle. Yrityksellä on meneillään Vantaan Kuusikonmäessä iso hanke, jossa lämmön kausivarastoa varten louhitaan kallioperään jättimäinen vesisäiliö. Tähän säiliöön kerätään hukkalämpöä kesäaikaan esimerkiksi aurinkokeräinten avulla, ja vastaavasti puretaan lämpöä kylminä ajankohtina.

Kuusikonmäen varastokapasiteetti on lähes 100 GWh eli määrä vastaa Tuusulan kokoisen kaupungin vuotuista lämmönkäyttöä. Lämmön kiertotaloudessa ja hukkalämmön hyödyntämisessä kausivarastointi on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen hanke. Varasto valmistuu alkuvuonna 2026 ja on keskeinen mahdollistaja viimeisistä fossiilisista polttoaineista luopumisessa.

Tulevaisuuden kiertotalousratkaisuja

Kiertotalouden ympärille pyritään kehittämään ratkaisuja, jotka tekisivät tulevaisuudesta ilmastoa vähemmän kuormittavan. Vantaan Energia haluaa olla näiden ratkaisujen kehittämisessä etujoukossa. Kun yritys saavuttaa fossiilittomuuden vuonna 2026, ei sen jälkeen polttoaineita enää louhita, kaiveta, eikä pumpata maaperästä lainkaan. Uudet teknologiat tekevät tämän mahdolliseksi.

Tulevaisuudessa Vantaan Energialla on tarkoitus entisestään kasvattaa energiahyödyntämistä toiminnassa eli laajentua sellaisiin jätteisiin, joita ei tällä hetkellä kyetä hyödyntämään. Näitä voivat olla esimerkiksi vaaralliseksi luokitellut jätteet, jotka vaativat termistä käsittelyä. Tässä käsittelyssä puolestaan syntyy edelleen hyödynnettävää hukkalämpöä.

Hukkalämpöä syntyy sivutuotteena myös synteettisen kaasun tuotannossa, jota kehitetään yhdessä Wärtsilän kanssa. Sähköä ja vettä hyödyntämällä saadaan vetyä ja kun tähän yhdistetään vielä hiilidioksidi, muodostuu synteettistä kaasua esimerkiksi liikennepolttoaineeksi maakaasua korvaamaan. Hukkalämpö puolestaan ohjautuu lämmön kausivarastoon ja puretaan sieltä tarpeen mukaan.

Uudet ratkaisut vaativat ennakkoluulotonta asennetta ja vahvaa yhteistyötä kiertotaloudesta kiinnostuneiden kumppanien kanssa. Tulevaisuuden kannalta iso kysymys on siinä, miten kerran käytössä olleita materiaaleja ja toiminnan sivutuotteita pystyttäisiin hyödyntämään vielä pidemmälle. Kiertotalouden täysimääräiseen toimimiseen tarvitaan myös yhteiskunnalta tukea, jotta systeemisiä muutoksia saadaan isossa mittakaavassa toteutumaan.

Lue lisää Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -hankkeesta