Siirry sisältöön

Vantaan Energia Oy:n lämpökeskusten turvallisuustiedote

Lentokentän lämpökeskus
Turbiinitie 8
01530 Vantaa

Koivukylän lämpökeskus
Halmekuja 4
01360 Vantaa

Variston lämpökeskus
Raappavuorentie 38
01600 Vantaa

Maarinkunnaan lämpökeskus
Santaradantie 6 b
01370 Vantaa

Hakunilan lämpökeskus
Käärmekalliontie 3
01200 Vantaa

Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vantaan Energian lämpökeskusten toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa on esitetty turvallisuustoimenpiteet ja toimintaohjeet mahdollisessa onnettomuustilanteessa vahinkojen välttämiseksi ja minimoimiseksi. Tiedote pidetään ajan tasalla Vantaan Energian internet-sivuilla osoitteessa www.vantaanenergia.fi

Lämpökeskuksilla noudatetaan Kemikaaliturvallisuuslain ja -asetusten määräyksiä. Lentokentän, Koivukylän ja Maarinkunnaan lämpökeskuksesta on laadittu toimintaperiaateasiakirja. Toimintaperiaateasiakirjassa selostetaan periaatteet, miten ehkäistään onnettomuuksia. Lisäksi lämpökeskuksista on laadittu tämä tiedote.

Laitosten toimintaperiaateasiakirjat on toimitettu valvovana viranomaisena toimivalle Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Tukes tekee säännöllisesti määräaikaistarkastuksia lämpökeskuksilla. Edellinen Tukesin suorittama tarkastus Lentokentän lämpökeskuksella oli maaliskuussa 2019 ja seuraava tarkastus pidetään vuonna 2024. Koivukylän ja Maarinkunnaan lämpökeskukset on viimeksi tarkastettu toukokuussa 2016 ja seuraavat tarkastukset ovat 2021.

Lämpökeskuksilla on lainsäädännön velvoittamat luvat toiminnalleen.

1.1  Perustiedot lämpökeskuksista

Vantaan Energian lämmöntuotannossa noudetaan toimintajärjestelmää, joka pitää sisällään sertifioidut ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ja laatujärjestelmän ISO 9001. Standardien mukaisen toiminnan kantavia ajatuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä toiminnan järjestelmällinen suunnittelu ja arviointi. Toimintajärjestelmä pitää sisällään myös laitosten turvallisuudesta huolehtimisen.

Lämpökeskusten tehtävänä on tuottaa lämpöä Vantaan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon ja Finavia Oyj:lle. Laitokset toimivat ns. vara- ja huippukuormalaitoksena ja niitä käytetään pääasiassa talviaikaan lämpötilan ollessa pakkasen puolella.

Lämpökeskusten pääpolttoaine on maakaasu, Lentokentän lämpökeskusta lukuun ottamatta, jonka pääpolttoaine on kevyt polttoöljy. Varapolttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä ja poikkeustilanteissa raskasta polttoöljyä. Käynnistyspolttoaineina on nestekaasu tai maakaasu.

Lämpökeskukset ovat normaalisti miehittämättömiä yksiköitä, joita käytetään kaukokäytössä Vantaan jätevoimalan kaukolämpövalvomosta. Kaukolämpövalvomoon välittyvät kaikki hälytykset lämpökeskuksilta. Lämpökeskuksilta välitetään myös kameravalvontakuvaa kaukolämpövalvomoon. Lämpökeskuksia voidaan ajaa myös paikallisesti lämpökeskusten omista valvomoista.

Oheisessa taulukossa on esitetty lämpökeskuksilla säilytettävien polttoaineiden maksimimäärät ja lämpökeskusten polttoainetehot:

Lämpökeskus

Raskas polttoöljy

Kevyt polttoöljy

Maakaasu

Kuumavesikattilat

Lentokenttä

2* 3 000 m3

2*49,5 MW

Koivukylä

3 000 m3 (varastoitava maksimimäärä 2 200 m3)

5 000 m3 väistösäiliö öljyn väliaikaisvarastointiin säiliötarkastusten aikana.

20 m3 (varastoitava maksimimäärä 6 m3)

maakaasua putkistoissa

2*40 MW

Varisto

199 m3

maakaasua putkistoissa

2*50 MW

Maarinkunnas

1 500 m3

maakaasua putkistoissa

5*43 MW

Hakunila

maakaasua putkistoissa

2*44 MW

1.2  Lämpökeskuksilla käytettävien polttoaineiden vaaraominaisuudet

Vaarallisia kemikaaleja käyttävän tai varastoivan laitoksen velvollisuus laatia toimintaperiaateasiakirja perustuu aineiden määriin ja ominaisuuksiin. Koivukylän ja Lentokentän lämpökeskuksilla on yli 2500 t öljysäiliöt, minkä vuoksi laitoksille on laadittava ja ylläpidettävä toimintaperiaateasiakirja.

Kaikki öljysäiliöt sijaitsevat vuotoaltaissa ja öljyn purkupaikat on allastettu. Öljy tuodaan lämpökeskuksille säiliöautoilla.

Polttoöljyjen pääasiallinen suuronnettomuusvaara on säiliöiden mahdollinen tulipalo, esimerkiksi säiliöiden täytön ja purun yhteydessä. Myös erityisesti kevyen polttoöljyn vuototilanne voi aiheuttaa ympäristövahinkoja.

Polttoöljyt ovat myrkyllisiä vesieliöille ja aiheuttavat vuototapauksista maaperän ja pohjaveden saastumisvaaran. Polttoöljyjen höyryt voivat aiheuttaa suurina pitoisuuksina silmien ja hengitysteiden ärsytystä, pahoinvointia, väsymystä ja päänsärkyä. On kuitenkin epätodennäköistä, että laitoksen ulkopuolelle muodostuisi niin suuria määriä polttoöljyhöyryjä, että ne voisivat hengitettyinä aiheuttaa terveysvaikutuksia.

Maakaasuputket tulevat lämpökeskuksille maanalaisina putkina. Maakaasu on ilmaa kevyempi kaasu, minkä vuoksi se voi suurina määrinä syrjäyttää hapen hengityksessä. Maakaasu ei ole vaaraksi ympäristölle. Maakaasu on erittäin helposti syttyvä kaasu.

1.3  Varautuminen vaaratilanteisiin

Lämpökeskukset on rakennettu kaikkien palo- ja pelastus-, kemikaali-, ympäristö- sekä painelaitemääräysten mukaisesti. Lämpökeskukset on varustettu varmennetulla prosessin ohjaus ja varojärjestelmällä.

Lämpökeskuksilla on käytössä automaattiset paloilmaisinjärjestelmät, kaasuhälytysjärjestelmät ja sammutusjärjestelmät. Lisäksi käytössä on kaikissa kriittisissä kohteissa hälyttävät öljyvuodon ilmaisimet. 

Vantaan Energialla on käytössä kattavat työlupakäytännöt, joilla varmistetaan sekä ulkopuolisten että omien työntekijöiden turvalliset työsuoritukset. Omaa henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti ympäristö- ja turvallisuusasioissa.

Vantaan Energialla on käytössä säännölliset riskinarvioinnit ja vaaranarvioinnit. Lisäksi on laadittu räjähdyssuojausasiakirjat maakaasulaitoksille. Käytönvalvojat tekevät säännöllisiä tarkastuksia laitoksilla viranomaistarkastusten lisäksi.

Lämpökeskuksille on tehty sisäiset pelastussuunnitelmat, joissa on otettu huomioon yhteistoiminta pelastusviranomaisten kanssa.

1.4  Toiminta onnettomuustilanteissa

Lämpökeskusten sisäisissä pelastussuunnitelmissa on ohjeet toiminnasta onnettomuus- ja uhkatilanteissa. Laitosten oma henkilökunta hoitaa onnettomuuden alkutilanteen vaatimat pelastus- ja rajoitustoimet sekä hälyttää pelastuslaitoksen. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle, ryhdytään toimimaan heidän kanssaan yhteistyössä.

Laitosalueen ulkopuolelle vaikuttavan onnettomuuden vaaran voivat aiheuttaa kattilan tulipesäräjähdys tai tulipalo laitoksella. Mahdollisen onnettomuuden seuraukset kohdistuvat lähinnä laitosalueeseen, mutta savunmuodostus voi aiheuttaa vaaraa laitosalueen ulkopuolella.

Lämpökeskusten ulkopuolelle vaaraa ihmisille ja ympäristölle aiheuttavissa tilanteissa liikkumista lähialueella voidaan joutua rajoittamaan. Jos onnettomuus voi aiheuttaa vaaraa laitosalueen ulkopuolella, pelastusviranomaiset eristävät vaara-alueen ja antavat tarvittavan ohjeistuksen lähialueen asukkaille.

Lähialueen väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteessa ovat saatavilla Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen internet-sivuilta: https://www.ku-pelastus.fi/

1.5  Yhteystiedot

Lisätietoja antaa:
Käyttöpäällikkö
Josi Laulajainen
p.+358 50 599 8491
s-posti: josi.laulajainen@vantaanenergia.fi