Siirry sisältöön

Uudisrakennuksen liittäminen kaukolämpöön

Ennen kaukolämpöliittymän rakentamisen aloittamista täytyy lämpösopimus olla allekirjoitettuna. Lämpösopimuksella sovitaan alustava aika lämmityksen aloittamiselle.

Kaukolämpöjohtoa liitettäessä uudisrakennukseen on noudatettava tässä työselityksessä annettuja ohjeita sekä liitteinä olevia piirustuksia.

Rakennustyöt

Rakennustyöt suorittaa uudisrakentaja. Poikkeuksena betonikanavasta haaroitusta otettaessa kaukolämpökanavan betonin purku- ja valutyön suorittaa Vantaan Energian vuosiurakoitsija.

Töiden vaatima tilantarve

Kaukolämpöjohdon saumaustöiden onnistuminen edellyttää että liitostöiden vaatimat työtilat on kaivettu annettujen ohjeiden mukaisesti tai uudisrakennuksen talojohto on korotettu saumaustyön ajaksi ”aluspuiden päälle”. Tuet on ehdottomasti poistettava heti saumaustarkastuksen jälkeen. Työvarojen kaivun tai johdon nostamisen pukkien päälle ja pukkien poiston ennen täyttötöitä suorittaa uudisrakentaja.

Talojohdon haaroittamiseen jakelujohdosta tarvittavat työvarat riippuvat jakelujohdon rakenteesta. Vantaan Energian lämpöverkon valvoja ilmoittaa mistä rakenteesta kulloinkin on kyse.

Kaukolämpötöissä noudatetaan lämpöverkon ohjeita ja niiden noudattamista seuraa ja suorittaa lämpöverkon valvoja. Rakentajan laiminlyödessä annettuja ohjeita voidaan kaukolämpöjohdon asennustyöt keskeyttää.

Kaukolämpötyön suoritusjärjestys

 1. Kanavan kaivu
 2. Tukikerroksen tekeminen (luonnon sora tai seulottu hiekka 0-16mm tai kivituhka 0-8 mm)
 3. Ilmoitus Vantaan Energian valvojalle, kun kaivutyö valmis ja pohja tasattu piirustukseen merkittyihin korkoihin
 4. Kaukolämpöputkien asentaminen ja hitsaustyöt
 5. Tarvittaessa ohjaustäytöt lämpöosaston valvojan ohjeiden mukaan
 6. Paine- ja tiiveyskoe käyttöpaineella ja käyttöönotto
 7. Saumausvarojen kaivu tai kaukolämpöjohdon nosto lämpöverkon valvojan ohjeiden mukaan
 8. Vaahdotus- ja saumaustyöt
 9. Tarkemittaus (VE)
 10. Kaukolämpöjohdon suojatäyttö (luonnon sora tai hiekka 0-8mm)
 11. Lopputäyttö  

Tarkastukset

Tarkastukset suorittaa/valvoo Vantaan Energian lämpöverkon valvoja.

 1. Kanavan sijainti- ja pohjatarkastus ennen putkitöiden aloittamista. Putkityöt voidaan aloittaa vasta sitten kun kaivanto täyttää annetut määräykset.
 2. Painekoe
 3. Saumaustarkastus

Tarkemittaus

Kaukolämpöjohtojen tarkemittauksen suorittaa Vantaan Energian maastomittausryhmä. Kun johto on tarkemitattu, tarkemitatut mittaustulokset arkistoidaan ja siirretään Vantaan kaupungin johtokarttaan.

Täyttölupa

Lämpöverkon valvoja antaa uudisrakentajalle kaukolämpökaivannon täyttöluvan kun saumaustarkastus ja tarkemittaus on suoritettu ja kaivanto on muuten sellaisessa kunnossa, että vaadittu suojatäyttö on mahdollista tehdä.

Kaukolämpötyön aikataulu

Kaukolämpöjohdon liittäminen kiinteistöön kestää keskimäärin kaksi viikkoa mukaan lukien mittauskeskuksen tai lämmönjakokeskuksen asennuksen.

Urakoitsijan on varauduttava siihen, että kaivanto voidaan peittää vasta kun tarkemittaus on suoritettu.

Kaapeliristeilyt

Kaivutyön yhteydessä joudutaan usein risteilemään kaapeleiden kanssa koska kaapeleiden korkeusasemasta ei ole olemassa tarkkaa tietoa, saattaa johdon rakentaminen pituusleikkauksessa esitettyjen korkojen mukaan aiheuttaa törmäämisen kaapeleihin. Jos kaapeleiden korkeusaseman muuttaminen ei ole mahdollista voidaan pituusleikkauksessa esitetyistä koroista poiketa lämpöverkkojen valvojan luvalla. Kaukolämpöjohdot eivät saa jäädä makaamaan kaapelikourujen varaan.

Muiden johtojen ja kaapeleiden asentaminen kaukolämpökaivantoon

Uudisrakentajan tulee hyvissä ajoin selvittää onko muita johtoja tai kaapeleita tulossa samaan kaivantoon kaukolämpöputkien kanssa jotta kaivanto voidaan tehdä riittävän leveäksi.

Tarvittavat johtojen väliset suojaetäisyydet selviävät poikkileikkauspiirustuksesta.

putkikaivanto-01

Lisätietoa Kaukolämpöverkon rakennuttajilta, puh. 09 82901.