Siirry sisältöön

Kaukolämmön uudet sopimusehdot voimaan 1.1.2018

Vantaan Energia Oy otti käyttöön uudistetut, Energiateollisuus ry:n suosituksen mukaiset kaukolämmön sopimusehdot. Uudet sopimusehdot tulivat voimaan 1.1.2018. Lisätietoja saat tarvittaessa osoitteesta kauko@vantaanenergia.fi.

Kaukolämmön sopimusehdot 1.1.2018 alkaen

Ehtojen muutoksen pohjalla oli kaukolämmön myyjiltä ja asiakkailta sekä viranomaisilta saatu palaute sopimusehtojen päivittämistarpeesta. Palautteen lisäksi tarkasteltiin lainsäädännön tuomia muutostarpeita.

Sopimusehtojen muutokset asiakkaan kannalta

Asiakkaaseen suoraan vaikuttavia muutoksia ovat mm. sähköisen asioinnin mahdollistaminen, lämmönjako- ja mittaushuoneiden turvallisuudesta huolehtiminen, pääsulkulaitteiden sulkemisesta ilmoittaminen ja mahdollisen vakuuden käyttömahdollisuuden laajentuminen.

Muutoksista tarkemmin alla:

Uusissa ehdoissa mahdollistetaan sähköinen asiointi asiakkaan ja kaukolämpöyritysten välillä. Asiakas voi ilmoittaa laskutus- ja käyttöpaikkaosoitteen lisäksi kolmannen osoitteen lämmönmyyjän lähettämiä ilmoituksia varten. Samalla asiakkaan velvollisuutta pitää yhteystietonsa ajan tasalla korostetaan. 

Lämmönjako- ja mittaushuoneita koskevia vaatimuksia on muutettu tarkoituksenmukaisemmaksi. Asiakkaiden tulee huolehtia huoneiden turvallisuudesta, kun aiemmin voimassa olleissa ehdoissa on edellytetty huoneiden tavanomaisesta siivoamisesta huolehtimista. Sekä asiakkaan itsensä että asiakkaan tiloissa työskentelevien etu on, että tilojen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Asiakkaan on hyvä tarkastaa, että huoneet ovat siistejä, niitä ei käytetä varastoina, valaistus toimii ja eristeet ovat kunnossa. Myös lämmönmyyjä kiinnittää huomiota turvallisuuteen ja auttaa asiakkaita turvallisuuden edistämisessä.

Asiakkaiden on jatkossa ilmoitettava omien pääsulkulaitteidensa sulkemisesta. Asiakkaan pääsulkulaitteiden sulkeminen voi edellyttää lämmönmyyjältä toimenpiteitä omassa toiminnassaan, joten lämmönmyyjän on hyvä sulusta tietää. Asiakas voi myös sulkemisen syystä ja kestosta riippuen saada lämmönmyyjältä apua ja neuvoja. Tätä edesauttaa hyvissä ajoin tehtävät ilmoitukset. Lisäksi ehdoissa on täsmennetty asiakkaan velvollisuutta ilmoittaa tai sopia lämmönmyyjän kanssa omiin laitteisiinsa tehtävistä muutoksista. 

Ehdoissa laajennetaan vakuuden käyttömahdollisuutta. Kaukolämpöyritys voi vaatia vakuutta, mikäli asiakas on luottotietojen perusteella ilmeisesti kyvytön suoriutumaan lämpösopimukseen perustuvista maksuista. Lisäksi asiakkaan vakuutta voidaan käyttää saman asiakkaan muiden käyttöpaikkojen lämpösopimuksiin perustuvien saatavien kuittaamiseen.

Lainsäädännön vaatimuksesta sopimusehtoihin on lisätty kuluttajariitalautakunnan ja kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä menettelyohje käsittelyjärjestyksestä.

Muita muutoksia

Ylipäätään ehdoissa useammassa kohdassa pyritään edistämään asiakkaan ja lämmön myyjän välistä sopimista.

Lämmönmyyjällä on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle tämän luona tehtävistä töistä etukäteen. Etukäteinen ilmoittamisvelvollisuus ei koske kiireellisiä töitä.

Lämmönmyyjän velvollisuutta huolehtia mittauksen tietoturvasta omien laitteidensa ja järjestelmiensä osalta on täsmennetty.

Mittausta, mittaustiedon toimittamista sekä laskutusta koskevia ehtoja on täsmennetty vastaamaan energiatehokkuuslain vaatimuksia.

Keskeyttämistä koskevaa kohtaa on täsmennetty siten, että maksulaiminlyöntien takia lämmöntoimitusta ei voida keskeyttää asuinrakennuksena käytettävästä rakennuksesta talvella. Keskeytyksen edellytyksiä on muutoinkin täsmennetty hieman ja asiakkaan maksuhäiriön takia tehtävän keskeytyksen rajaa korotettu.

Asiakkaan verkkoon liittämisen viivästyksen korvausta on korotettu ja korvauksen laskentaa yksinkertaistettu.

Lisäksi ehdoissa on korjattu kirjoitusvirheitä, nykyaikaistettu ja johdonmukaistettu ehdoissa käytettyä terminologiaa. Ehtoja on myös selkeytetty tai täsmennetty monilta osin. Näillä muutoksilla ei kuitenkaan arvioida olevan suurta vaikutusta ehtojen soveltamiseen.