Siirry sisältöön

Jätevoimalan laajennuksesta tulisi yksi merkittävimmistä ilmastopanostuksistamme!

jatevoimala13

Olemme suunnittelemassa jätevoimalan laajennusta, sillä yrityssektorijätteisiin keskittyvälle jätevoimalalle on alueellamme selkeä tarve. Pääkaupunkiseudulla syntyvää, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan- ja teollisuuden jätettä viedään tällä hetkellä Viroon ja Ruotsiin, ja samaan aikaan Suomessa käytetään kivihiiltä ja maakaasua energiantuotannon tarpeisiin.

Jätevoimalan laajennus vähentäisi näiden fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta ja olisi siten sekä kansantaloudellisesti, että ympäristöllisesti merkittävä investointi. Lisääntyvän kiertotalousjätteen energiahyötykäytön myötä kivihiilen käyttötarpeemme vähenisi jopa puoleen nykyisestä. Tämä tukisi tavoitettamme luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Toinen tärkeä peruste voimalan laajentamiseen on turvata Vantaan seudun asukkaille edullinen ja kilpailukykyinen kaukolämpö myös tulevaisuudessa.

Hankkeen ympäristövaikutuksiin keskittyvä ympäristövaikutustenarviointiselostus (YVA) valmistui juuri ja arviointiselostus on jätetty viranomaiselle 26.4. Arviointiselostuksessa tutkittiin minkälaisia vaikutuksia uudella voimalalla olisi alueen asukkaille ja ympäristölle. Arvioitavia vaikutuksia olivat muun muassa laajennuksen aiheuttamia melu-, pöly- ja ilmanpäästöhaitat sekä maaperään kohdistuvaa kuormitus. Selostuksessa on huomioitu sekä rakennustöiden, että käytönaikaiset vaikutukset.

Arviointiselostuksen mukaan laajennushankkeella arvioidaan muun muassa olevan myönteisiä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä ilmastoon, sillä hyödyntämällä kierrätykseen kelpaamatonta materiaalia energiantuotantoon voidaan vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää sekä fossiilisten energianlähteiden käyttöä. Poltossa muodostuvien tuhkien hyötykäytöllä voidaan lisäksi korvata neitseellisten materiaalien käyttöä maarakentamisessa, mikäli niiden laatu sen sallii.

YVA- prosessia valvoo ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), joka antaa perustellun päätelmän arviointiselostuksemme perusteella arviolta elokuussa 2019. Ympäristölupahakemus jätevoimalan laajennukselle jätetään toukokuun lopussa. Tällä hetkellä olemme esisuunnitteluvaiheessa, jossa hahmottelemme uutta laitosta sekä selvitämme jätteiden määrää, saatavuutta tulevaisuudessa sekä kilpailutamme päälaitetoimittajat.

Järjestimme hankkeesta ensimmäisen asukasillan 28.11., johon osallistui noin 60 lähialueen asukasta. Keskustelu kävi vilkkaana. Erityisesti laajennuksen tuntuminen ja näkyminen tavallisessa arjessa askarrutti ihmisiä, sillä kysymyksiä heräsi muun muassa melun, pölyn sekä liikennemäärien lisääntymisestä alueella.

Järjestämme toisen asukasillan Länsimäenkoululla 20.5. klo 18-20. Tässä tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan hankkeen ympäristövaikutusarvioinnista yhdessä lähiasukkaiden kanssa. Tervetuloa mukaan!

Käytännössä jätevoimalan laajennus tarkoittaisi kolmannen polttolinjan rakentamista nykyisen voimalamme tontille, Kehä III:n ja Porvoonväylän risteykseen. Sen myötä koko jätevoimalan kaukolämpöteho kasvaisi noin 50 prosenttia. Uuden voimalan kapasiteetti olisi noin 180 000 tonnia poltettavaa jätettä vuodessa.

Tavoiteaikatauluna on ottaa uusi jätevoimala käyttöön vuonna 2022.

Jätevoimalan laajennuksesta tulisi yksi merkittävimmistä ilmastopanostuksistamme. Se turvaisi edullisen vantaalaisten kaukolämmön ja vähentäisi merkittävästi kivihiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden tarvetta.

Vuoden 2018 lopussa uudistetussa strategiassamme tavoitteenamme on olla vuoteen 2025 mennessä kivihiilivapaa kiertotalousenergiayhtiö. Tavoitteenamme on tulla entistäkin merkittävämmäksi osaksi kiertotalouden arvoketjua luomalla kiertotalouden ympärille uutta liiketoimintaa ja strategisia kumppanuuksia. Jätteenpolton rinnalle suunnittelemme tulevaisuudessa muun muassa teollisuuden jätevirtojen kierrätystä sekä yhteiskäyttö- ja jakamispalveluita.

Lisätietoja
tuotantojohtaja

Kalle Patomeri
puh. 050 529 4158