Monenmuotoista energiaa

Monenmuotoista energiaa

Kivihiilen käyttö energiantuotannossa on päättynyt Vantaalla. Seuraavaksi Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista jo vuonna 2026 ja etenee sitten kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

Vantaan Energia etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tapahtuu kahdessa vaiheessa: vuoteen 2026 mennessä luovutaan fossiilisista polttoaineista ja tästä edetään kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. Fossiiliton 2026 -kokonaisuus koostuu hankkeista, jotka ovat kiertotalouden energiantuotantoratkaisut, Suomen suurin Sähköpolttoainelaitos sekä Lämmön kausivarasto, jonne varastoidaan kesäaikaan muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä saatavaa uusiutuvaa energiaa.

Kun fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettu vuoteen 2026 mennessä, jatketaan etenemällä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030 neljän päähankkeen myötä. Vantaan Energian suunnitelmiin kuuluvat hiilidioksiditonta biokaasua valmistavan laitoksen käynnistäminen vuonna 2026, hiilidioksidin talteenotto raaka-aineeksi vuonna 2027, investointi Kierrätysbiohiililaitokseen vuonna 2027 ja hiilidioksidin jalostaminen kokonaan uusiksi tuotteiksi vuonna 2029.

Lue lisää hankkeista

Jätevoimala

Jätevoimalamme tekee pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan asukkaiden syntypaikkalajitellusta sekajätteestä sähköä ja lämpöä. 

Jätevoimalan käyttöönoton myötä hiilidioksidipäästömme tippuivat kerralla 30 prosenttia. Ilmastoystävällisen lämmöntuotannon lisäksi Jätevoimala edistää kiertotaloutta ja varmistaa osaltaan kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuden.

Lue lisää

Jätevoimalan laajennus

Ensimmäiset jätetulet Vantaan Energian Jätevoimalan laajennuksella ovat syttyneet. Voimalan bunkkerin täyttäminen kotimaisella, kierrätykseen kelpaamattomalla kaupan ja teollisuuden energiajätteellä alkoi toukokuun alkupuolella ja nyt bunkkeriin on saatu varastoitua ja sekoitettua koekäyttöjä varten riittävästi soveltuvaa polttoainetta, jotta ensimmäiset jätetulet voitiin sytyttää. Jätevoimalan laajennuksen kaupallinen käyttö alkaa syksyllä.

Laajennuksen käyttöönoton myötä Vantaan Energia saa lisäkapasiteettia kotimaisen kierrätykseen kelpaamattoman energiajätteen energiahyötykäyttämiselle ja näin ulkomailta tuotu kivihiili voidaan korvata kotimaisella energianlähteellä. Jätevoimalan laajennus mahdollistaa Vantaan Energialle kivihiilestä luopumisen.

Lue lisää

Variston geoterminen lämpölaitos

Rakennamme parhaillaan geotermistä lämpölaitosta Variston lämpökeskuksen tontille. 

Variston lämpölaitos tuottaa noin 1400 MWh lämpöä, mikä vastaa volyymiltään noin 40 perinteistä, 300 metriä syvää maalämpökaivoa. Hanke on Suomessa ensimmäinen näin suuressa mittakaavassa.

Lue lisää 

Martinlaakson biovoimala

Biovoimalassa käytetään polttoaineena kotimaista läheltä tuotua puupolttoainetta, kuten metsäpolttoaineita sekä saha- ja vaneriteollisuuden sivutuotteita. Biokattilaan on liitetty lämmön talteenotolla varustettu savukaasupesuri. Pesuri on kaksivaiheinen, siinä on savukaasujen pesuvaihe sekä lämmön talteenottovaihe, ja sillä voidaan tuottaa kaukolämpöä 20–25 MW:n teholla. Lisäksi päästöjä vähennetään letkusuodattimella ja urean ruiskutuksella.

Tuulisähkö

Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Vuonna 2020 tuotimme yhteensä 171 gigawattituntia tuulisähköä, mikä oli 20 prosenttia sähköntuotannostamme. Yhtiömme tuulivoimakapasiteetin määrä on viisinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana ollen tällä hetkellä noin 48 MW. Olemme osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja EPV Energia Oy:ssä, joilla on useita tuulipuistoja lähinnä länsirannikolla.

Vuonna 2020 teimme lopullisen investointipäätöksen osallistumisesta Suomen Hyötytuuli Oy:n Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston investointiin. Yhtiön teho-osuus puistosta on noin 10 MW ja sen on tarkoitus valmistua tuotantoon vuonna 2022. Muista rakenteilla olevista hankkeista Suomen Hyötytuuli Oy:n Polusjärven tuulipuiston on tarkoitus olla tuotannossa kesällä 2021. EPV Energia Oy:n Teuvan Paskoonharjun tuulipuiston on arvioitu valmistuvan 2022. Valmistuttuaan näiden kolmen tuulipuiston tuotannon myötä Vantaan Energian tuulivoimatuotanto kasvaa noin 50 % nykyiseen nähden.

Vesivoima

Vesivoima on meille merkittävä energianlähde, sillä vuonna 2020 sähköntuotannostamme 35 prosenttia syntyi vesivoimalla. Vesivoima tulee meille muun muassa Pohjois-Norjassa sijaitsevasta vesivoimalaitoksesta. Omistamme myös yhdessä neljän muun energiayhtiön kanssa Kolsin Voima Oy:n, jolla vesivoiman tuotantoa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa.

Ydinvoima

Vajaa 20 prosenttia sähköntuotannostamme on ydinvoimaa, joka tulee Olkiluodon kahdesta ydinvoimalasta. Ydinsähkön osuus määrä kasvaa, kun Olkiluodon kolmas yksikkö liitetään sähköverkkoon lokakuussa 2021.Tämän lisäksi olemme Voimaosakeyhtiö SF:n kautta mukana Pyhäjoelle suunnitellun Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksessa.

Meillä on käytössä sertifioidut ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja laatujärjestelmä ISO 9001

DNV FI ISO 9001 ISO 14001 col

Vantaan Energian Kaupunkienergia -liiketoiminto ylläpitää toimintajärjestelmää, joka pitää sisällään sertifioidut ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ja laatujärjestelmän ISO 9001. Ulkopuolisen arvioijan myöntämät sertifikaatit takaavat kansainvälisten standardien mukaisen toiminnan, eli organisaatiomme on sitoutunut täyttämään asiakkaiden sekä muiden sidosryhmiensä odotukset sekä viranomaisten vaatimukset järjestelmällisestä sekä vastuullisesti. Standardien mukaisen toiminnan kantavia ajatuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä toiminnan järjestelmällinen suunnittelu ja arviointi. Lisäksi olemme liittyneet Energiatehokkuussopimukseen, jonka puitteissa sitoudumme vastuulliseen energiankäyttöön ja vähennämme omalta osaltamme ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. 

Toimintajärjestelmä  kattaa kaikki Kaupunkienergia -liiketoiminnon vastuulla olevat Vantaalla sijaitsevat:

  • Sähkön ja kaukolämmön tuotantolaitokset
  • Kaukolämpöverkon, sisältäen Jusslan alueen KL-verkon ja lämpökeskuksen
  • Maakaasuverkon

Tavoitteidemme ja arvojemme pääpisteet on kirjattu ylös ympäristö- ja laatulupauksiimme:

Vantaan Energian lämpökeskusten turvallisuustiedote

Lämpökeskusten turvallisuustiedotteessa kuvataan Vantaan Energian lämpökeskusten toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa on esitetty turvallisuustoimenpiteet ja toimintaohjeet mahdollisessa onnettomuustilanteessa vahinkojen välttämiseksi ja minimoimiseksi.

Lue Vantaan Energian lämpökeskusten turvallisuustiedote