Monenmuotoista energiaa

Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista jo vuonna 2026

Otamme jälleen harppauksen ilmastotavoitteissamme ja luovumme fossiilisista polttoaineista jo vuonna 2026. Ripeän aikataulun mahdollistavat jätteiden käsittelystä syntyvän energian hyödyntäminen, lämmön kausivarastointi sekä geotermisen maalämmön ja aurinkoenergian käyttö.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee projekti kerrallaan. Turpeen käyttö energiantuotannossa lopetetaan vuonna 2021. Jätevoimalan laajennus mahdollistaa kotitalouksien sekajätteen lisäksi kaupan ja teollisuuden energiajätteen hyödyntämisen yhä laajemmassa mittakaavassa jo vuonna 2022. Jätteiden käsittelypalveluja laajennetaan normaalia energiahyötykäyttöä korkeampaa käsittelylämpötilaa vaativiin jätteisiin vuonna 2024. Lisäksi vuonna 2026 otetaan käyttöön energian kausivarasto ja lopuksi korvataan jäljelle jäänyt maakaasu biokaasulla.

Lue lisää 

Vantaan Energia lopettaa kivihiilen käytön vuonna 2022

Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin on jätevoimalan laajennus. Suomi on sitoutunut olemaan kivihiilivapaa viimeistään vuoteen 2029 mennessä.

Lue lisää

Jätevoimala

Ylpeydenaiheemme on Itä-Vantaalla sijaitseva jätevoimala, joka otettiin käyttöön vuonna 2014. Jätevoimala on valtaisa panostus uudenlaiseen energiantuotantoon ja merkittävä ympäristöteko. 

Jätevoimala tuottaa kaukolämpöä ja sähköä kotitalouksien sekajätteestä. Voimalaitos laski energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä sen ansiosta käytämme tällä hetkellä 40 prosenttia vähemmän fossiilisia tuontipolttoaineita.

Lue lisää

Jätevoimalan laajennus

Käynnistimme nykyisen jätevoimalan laajennustyöt maaliskuussa 2020. Jätevoimalan laajennushanke mahdollistaa Vantaan Energian ilmastolupauksen luopua kivihiilestä vuonna 2022. Jatkossa Vantaalla hyödynnetään energiantuotannossa kotitalouksien sekajätteen lisäksi kaupan ja teollisuuden jätettä, joka vielä tällä hetkellä viedään ulkomaille hyötykäyttöön. Jätevoimalan laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022.

Lue lisää 

Variston geoterminen lämpölaitos

Rakennamme parhaillaan geotermistä lämpölaitosta Variston lämpökeskuksen tontille. 

Keskisyvä kahden kilometrin syvyyteen ulottuva geoterminen lämpölaitos koostuu yhdestä maanalaisesta lämpökaivosta sekä maan päällä sijaitsevasta lämpöpumppulaitoksesta.

Variston lämpölaitos tuottaa noin 1400 MWh lämpöä, mikä vastaa volyymiltään noin 40 perinteistä, 300 metriä syvää maalämpökaivoa. Hanke on Suomessa ensimmäinen näin suuressa mittakaavassa.

Lämpölaitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 lopussa. 

Lue lisää 

Voimalamme Martinlaaksossa

Martinlaakson voimalaitoksessa palaa biomassa, kivihiili ja maakaasu. Muutimme vuonna 2019 Martinlaakson vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. 

Biovoimalassa käytetään polttoaineena  kestävää biomassaa eli puuhaketta, kuten metsätähde- ja rankahaketta, kierrätyspuuta, sahanpurua sekä vaneriteollisuuden hukkapaloja. Biokattilaan on liitetty lämmön talteenotolla varustettu savukaasupesuri. Pesuri on kaksivaiheinen, siinä on savukaasujen pesuvaihe sekä lämmön talteenottovaihe, ja sillä voidaan tuottaa kaukolämpöä 20–25 MW:n teholla. Lisäksi päästöjä vähennetään letkusuodattimella ja urean ruiskutuksella.

Tuulisähkö

Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Vuonna 2019 tuotimme yhteensä 144 gigawattituntia tuulisähköä, mikä oli 10 prosenttia sähköntuotannostamme. Yhtiömme tuulivoimakapasiteetin määrä on viisinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana ollen tällä hetkellä noin 48 MW. Olemme osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja EPV Energia Oy:ssä, joilla on useita tuulipuistoja lähinnä länsirannikolla.

Teimme useita tuulivoimantuotantomme kasvattamiseen tähtääviä päätöksiä vuonna 2019. Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana päätimme osallistua Alajoen ja Karhukankaan tuulivoimapuistojen laajennuksiin sekä Polusjärven tuulivoimainvestointiin, jonka on tarkoitus olla tuotannossa kesällä 2021. EPV Energia Oy:n osakkaana päätimme osallistua Teuvan Paskoonharjun tuulivoimainvestointiin, jossa tuulivoimapuiston on arvioitu valmistuvan 2022.

Teuvan tuulivoimapuistoon rakennetaan 21 uutta 5,6 MW:n tuulivoimalaa. Valmistuessaan puistossa on kaikkiaan 23 tuulivoimalaa, joiden vuotuinen sähköntuotanto on noin 400 000 megawattituntia sähköä. Määrä vastaa noin 25 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista energiantarvetta.

Vesivoima

Vesivoima on meille merkittävä energianlähde, sillä vuonna 2019 sähköntuotannostamme 44 prosenttia syntyi vesivoimalla. Vesivoima tulee meille muun muassa Pohjois-Norjassa sijaitsevasta vesivoimalaitoksesta. Omistamme myös yhdessä neljän muun energiayhtiön kanssa Kolsin Voima Oy:n, jolla vesivoiman tuotantoa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa.

Ydinvoima

Reilu 10 prosenttia sähköntuotannostamme on ydinvoimaa, joka tulee Olkiluodon kahdesta ydinvoimalasta. Tämän lisäksi olemme Voimaosakeyhtiö SF:n kautta mukana Pyhäjoelle suunnitellun Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksessa.

Meillä on käytössä sertifioidut ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja laatujärjestelmä ISO 9001

Vantaan Energian Tuotanto ja lämmönjakelu -toiminto ylläpitää toimintajärjestelmää, joka pitää sisällään sertifioidut ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ja laatujärjestelmän ISO 9001. Ulkopuolisen arvioijan myöntämät sertifikaatit takaavat kansainvälisten standardien mukaisen toiminnan, eli organisaatiomme on sitoutunut täyttämään asiakkaiden sekä muiden sidosryhmiensä odotukset sekä viranomaisten vaatimukset järjestelmällisestä sekä vastuullisesti. Standardien mukaisen toiminnan kantavia ajatuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä toiminnan järjestelmällinen suunnittelu ja arviointi. Lisäksi olemme liittyneet Energiatehokkuussopimukseen, jonka puitteissa sitoudumme vastuulliseen energiankäyttöön ja vähennämme omalta osaltamme ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Energiatehokkuussopimuksen velvoittamina toimimme myös energiatehokkuusjärjestelmä ETJ:n vaatimusten mukaisesti.

Toimintajärjestelmä ja ETJ kattavat kaikki Tuotanto ja lämmönjakelu -toiminnon vastuulla olevat Vantaalla sijaitsevat:

  • Sähkön ja kaukolämmön tuotantolaitokset
  • Kaukolämpöverkon, sisältäen Jusslan alueen KL-verkon ja lämpökeskuksen
  • Maakaasuverkon

Tavoitteidemme ja arvojemme pääpisteet on kirjattu ylös ympäristö- ja laatulupauksiimme:

Vantaan Energian lämpökeskusten turvallisuustiedote

Lämpökeskusten turvallisuustiedotteessa kuvataan Vantaan Energian lämpökeskusten toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa on esitetty turvallisuustoimenpiteet ja toimintaohjeet mahdollisessa onnettomuustilanteessa vahinkojen välttämiseksi ja minimoimiseksi.

Lue Vantaan Energian lämpökeskusten turvallisuustiedote