Monenmuotoista energiaa

Monenmuotoista energiaa

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa mahdollisimman nopeasti ja edetä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

Vantaan Energia tekee määrätietoisesti töitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Hiilinegatiivinen 2030
-hankekokonaisuudellaan, jonka myötä yhtiö sitoo toiminnallaan enemmän hiilidioksidia kuin sen toimesta vapautuu ilmakehään.

Lue lisää Hiilinegatiivinen-hankkeista

Jätevoimala

Jätevoimalamme tekee pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan asukkaiden syntypaikkalajitellusta sekajätteestä sähköä ja lämpöä. 

Jätevoimalan käyttöönoton myötä hiilidioksidipäästömme tippuivat kerralla 30 prosenttia. Ilmastoystävällisen lämmöntuotannon lisäksi Jätevoimala edistää kiertotaloutta ja varmistaa osaltaan kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuden.

Lue lisää

Jätevoimalan laajennus

Ensimmäiset jätetulet Vantaan Energian Jätevoimalan laajennuksella ovat syttyneet. Voimalan bunkkerin täyttäminen kotimaisella, kierrätykseen kelpaamattomalla kaupan ja teollisuuden energiajätteellä alkoi toukokuun alkupuolella ja nyt bunkkeriin on saatu varastoitua ja sekoitettua koekäyttöjä varten riittävästi soveltuvaa polttoainetta, jotta ensimmäiset jätetulet voitiin sytyttää. Jätevoimalan laajennuksen kaupallinen käyttö alkaa syksyllä.

Laajennuksen käyttöönoton myötä Vantaan Energia saa lisäkapasiteettia kotimaisen kierrätykseen kelpaamattoman energiajätteen energiahyötykäyttämiselle ja näin ulkomailta tuotu kivihiili voidaan korvata kotimaisella energianlähteellä. Jätevoimalan laajennus mahdollistaa Vantaan Energialle kivihiilestä luopumisen.

Lue lisää

Variston geoterminen lämpölaitos

Rakennamme parhaillaan geotermistä lämpölaitosta Variston lämpökeskuksen tontille. 

Variston lämpölaitos tuottaa noin 1400 MWh lämpöä, mikä vastaa volyymiltään noin 40 perinteistä, 300 metriä syvää maalämpökaivoa. Hanke on Suomessa ensimmäinen näin suuressa mittakaavassa.

Lue lisää 

Martinlaakson biovoimala

Biovoimalassa käytetään polttoaineena kotimaista läheltä tuotua puupolttoainetta, kuten metsäpolttoaineita sekä saha- ja vaneriteollisuuden sivutuotteita. Biokattilaan on liitetty lämmön talteenotolla varustettu savukaasupesuri. Pesuri on kaksivaiheinen, siinä on savukaasujen pesuvaihe sekä lämmön talteenottovaihe, ja sillä voidaan tuottaa kaukolämpöä 20–25 MW:n teholla. Lisäksi päästöjä vähennetään letkusuodattimella ja urean ruiskutuksella.

Tuulisähkö

Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Vuonna 2021 tuotimme yhteensä 148 gigawattituntia tuulisähköä, mikä oli 10 prosenttia sähköntuotannostamme. Olemme osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja EPV Energia Oy:ssä, joilla on useita tuulipuistoja lähinnä länsirannikolla ja Pohjanmaalla.

Vuonna 2021 teimme investointipäätöksen osallistumisesta Suomen Hyötytuuli Oy:n Oosinselän tuulipuistoinvestointiin. Yhtiön teho-osuus puistosta on noin 12 MW ja sen on tarkoitus valmistua tuotantoon vuonna 2024. Suomen Hyötytuuli Oy:n Alajoki-Peuralinnan tuulipuistoinvestointi on rakenteilla ja sen odotetaan valmistuvan vuonna 2024.  Vantaan Energian teho-osuus puistosta on noin 12 MW.

Muista rakenteilla olleista tuulivoimahankkeista Suomen Hyötytuuli Oy:n Polusjärven tuulipuiston tuotanto käynnistyi loppuvuonna 2021 ja EPV Energia Oy:n Teuvan tuulipuiston tuotanto käynnistyi alkuvuonna 2022. Näiden kahden tuulipuiston tuotannon myötä Vantaan Energian tuulivoimatuotanto ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna noin 30 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Vesivoima

Vesivoima on meille merkittävä energianlähde, sillä vuonna 2021 sähköntuotannostamme 38 prosenttia syntyi vesivoimalla. Vesivoima tulee meille muun muassa Etelä- ja Pohjois-Norjassa sijaitsevista vesivoimalaitoksista. Omistamme myös yhdessä neljän muun energiayhtiön kanssa Kolsin Voima Oy:n, jolla on vesivoiman tuotantoa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa.

Ydinvoima

Noin 10 prosenttia sähköntuotannostamme on ydinvoimaa, joka tulee Olkiluodon kahdesta ydinvoimalasta. Ydinsähkön määrä kasvaa Olkiluodon kolmannen yksikön käynnistyttyä otetaan täysmääräiseen tuotantoon.

Aurinkovoima

Olemme osakkaana EPV Energia Oy:ssä, joka kehittämässä useita aurinkovoimahankkeita Pohjanmaalla.

Meillä on käytössä sertifioidut ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja laatujärjestelmä ISO 9001

DNV FI ISO 9001 ISO 14001 col

Vantaan Energian Kaupunkienergia -liiketoiminto ylläpitää toimintajärjestelmää, joka pitää sisällään sertifioidut ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ja laatujärjestelmän ISO 9001. Ulkopuolisen arvioijan myöntämät sertifikaatit takaavat kansainvälisten standardien mukaisen toiminnan, eli organisaatiomme on sitoutunut täyttämään asiakkaiden sekä muiden sidosryhmiensä odotukset sekä viranomaisten vaatimukset järjestelmällisestä sekä vastuullisesti. Standardien mukaisen toiminnan kantavia ajatuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä toiminnan järjestelmällinen suunnittelu ja arviointi. Lisäksi olemme liittyneet Energiatehokkuussopimukseen, jonka puitteissa sitoudumme vastuulliseen energiankäyttöön ja vähennämme omalta osaltamme ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. 

Toimintajärjestelmä kattaa kaikki Kaupunkienergia
-liiketoiminnon vastuulla olevat Vantaalla sijaitsevat sähkön ja kaukolämmön tuotantolaitokset sekä kaukolämpöverkon.

Vantaan Energia myy palveluna käyttö- ja kunnossapitotoimintaa Vantaan Energia Keski-Uusimaalle. Käyttö- ja kunnossapitotoiminnan palvelumyynti toteutetaan normaalina toimintajärjestelmän mukaisena toimintana Järvenpään ja Tuusulan sähkön ja kaukolämmön tuotantolaitoksilla ja kaukolämpöverkossa.

Tavoitteidemme ja arvojemme pääpisteet on kirjattu ylös ympäristö- ja laatulupauksiimme:

Vantaan Energian lämpökeskusten turvallisuustiedote

Lämpökeskusten turvallisuustiedotteessa kuvataan Vantaan Energian lämpökeskusten toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa on esitetty turvallisuustoimenpiteet ja toimintaohjeet mahdollisessa onnettomuustilanteessa vahinkojen välttämiseksi ja minimoimiseksi.

Lue Vantaan Energian lämpökeskusten turvallisuustiedote