Monenmuotoista energiaa

Monenmuotoista energiaa

Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista jo vuonna 2026

Otamme jälleen harppauksen ilmastotavoitteissamme ja luovumme fossiilisista polttoaineista jo vuonna 2026. Ripeän aikataulun mahdollistavat jätteiden käsittelystä syntyvän energian hyödyntäminen, lämmön kausivarastointi sekä geotermisen maalämmön ja aurinkoenergian käyttö.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee projekti kerrallaan. Turpeen käyttö energiantuotannossa lopetetaan vuonna 2021. Jätevoimalan laajennus mahdollistaa kotitalouksien sekajätteen lisäksi kaupan ja teollisuuden energiajätteen hyödyntämisen yhä laajemmassa mittakaavassa jo vuonna 2022. Jätteiden käsittelypalveluja laajennetaan normaalia energiahyötykäyttöä korkeampaa käsittelylämpötilaa vaativiin jätteisiin vuonna 2024. Lisäksi vuonna 2026 otetaan käyttöön energian kausivarasto ja lopuksi korvataan jäljelle jäänyt maakaasu biokaasulla.

Lue Fossiiliton 2026 -hankkeesta 

Jätevoimala

Ylpeydenaiheemme on Itä-Vantaalla sijaitseva jätevoimala, joka otettiin käyttöön vuonna 2014. Jätevoimala on valtaisa panostus uudenlaiseen energiantuotantoon ja merkittävä ympäristöteko. 

Jätevoimala tuottaa kaukolämpöä ja sähköä kotitalouksien sekajätteestä. Voimalaitos laski energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä sen ansiosta käytämme tällä hetkellä 40 prosenttia vähemmän fossiilisia tuontipolttoaineita.

Lue lisää

Jätevoimalan laajennus

Käynnistimme nykyisen jätevoimalan laajennustyöt maaliskuussa 2020. Jätevoimalan laajennushanke mahdollistaa Vantaan Energian ilmastolupauksen luopua kivihiilestä vuonna 2022. Jatkossa Vantaalla hyödynnetään energiantuotannossa kotitalouksien sekajätteen lisäksi kaupan ja teollisuuden jätettä, joka vielä tällä hetkellä viedään ulkomaille hyötykäyttöön. Jätevoimalan laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022.

Lue lisää 

Variston geoterminen lämpölaitos

Rakennamme parhaillaan geotermistä lämpölaitosta Variston lämpökeskuksen tontille. 

Keskisyvä kahden kilometrin syvyyteen ulottuva geoterminen lämpölaitos koostuu yhdestä maanalaisesta lämpökaivosta sekä maan päällä sijaitsevasta lämpöpumppulaitoksesta.

Variston lämpölaitos tuottaa noin 1400 MWh lämpöä, mikä vastaa volyymiltään noin 40 perinteistä, 300 metriä syvää maalämpökaivoa. Hanke on Suomessa ensimmäinen näin suuressa mittakaavassa.

Lue lisää 

Martinlaakson biovoimala

Biovoimalassa käytetään polttoaineena kotimaista läheltä tuotua puupolttoainetta, kuten metsäpolttoaineita sekä saha- ja vaneriteollisuuden sivutuotteita. Biokattilaan on liitetty lämmön talteenotolla varustettu savukaasupesuri. Pesuri on kaksivaiheinen, siinä on savukaasujen pesuvaihe sekä lämmön talteenottovaihe, ja sillä voidaan tuottaa kaukolämpöä 20–25 MW:n teholla. Lisäksi päästöjä vähennetään letkusuodattimella ja urean ruiskutuksella.

Tuulisähkö

Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Vuonna 2020 tuotimme yhteensä 171 gigawattituntia tuulisähköä, mikä oli 20 prosenttia sähköntuotannostamme. Yhtiömme tuulivoimakapasiteetin määrä on viisinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana ollen tällä hetkellä noin 48 MW. Olemme osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja EPV Energia Oy:ssä, joilla on useita tuulipuistoja lähinnä länsirannikolla.

Vuonna 2020 teimme lopullisen investointipäätöksen osallistumisesta Suomen Hyötytuuli Oy:n Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston investointiin. Yhtiön teho-osuus puistosta on noin 10 MW ja sen on tarkoitus valmistua tuotantoon vuonna 2022. Muista rakenteilla olevista hankkeista Suomen Hyötytuuli Oy:n Polusjärven tuulipuiston on tarkoitus olla tuotannossa kesällä 2021. EPV Energia Oy:n Teuvan Paskoonharjun tuulipuiston on arvioitu valmistuvan 2022. Valmistuttuaan näiden kolmen tuulipuiston tuotannon myötä Vantaan Energian tuulivoimatuotanto kasvaa noin 50 % nykyiseen nähden.

Vesivoima

Vesivoima on meille merkittävä energianlähde, sillä vuonna 2020 sähköntuotannostamme 35 prosenttia syntyi vesivoimalla. Vesivoima tulee meille muun muassa Pohjois-Norjassa sijaitsevasta vesivoimalaitoksesta. Omistamme myös yhdessä neljän muun energiayhtiön kanssa Kolsin Voima Oy:n, jolla vesivoiman tuotantoa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa.

Ydinvoima

Vajaa 20 prosenttia sähköntuotannostamme on ydinvoimaa, joka tulee Olkiluodon kahdesta ydinvoimalasta. Ydinsähkön osuus määrä kasvaa, kun Olkiluodon kolmas yksikkö liitetään sähköverkkoon lokakuussa 2021.Tämän lisäksi olemme Voimaosakeyhtiö SF:n kautta mukana Pyhäjoelle suunnitellun Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksessa.

Meillä on käytössä sertifioidut ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja laatujärjestelmä ISO 9001

DNV FI ISO 9001 ISO 14001 col

Vantaan Energian Kaupunkienergia -liiketoiminto ylläpitää toimintajärjestelmää, joka pitää sisällään sertifioidut ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ja laatujärjestelmän ISO 9001. Ulkopuolisen arvioijan myöntämät sertifikaatit takaavat kansainvälisten standardien mukaisen toiminnan, eli organisaatiomme on sitoutunut täyttämään asiakkaiden sekä muiden sidosryhmiensä odotukset sekä viranomaisten vaatimukset järjestelmällisestä sekä vastuullisesti. Standardien mukaisen toiminnan kantavia ajatuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä toiminnan järjestelmällinen suunnittelu ja arviointi. Lisäksi olemme liittyneet Energiatehokkuussopimukseen, jonka puitteissa sitoudumme vastuulliseen energiankäyttöön ja vähennämme omalta osaltamme ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. 

Toimintajärjestelmä  kattaa kaikki Kaupunkienergia -liiketoiminnon vastuulla olevat Vantaalla sijaitsevat:

  • Sähkön ja kaukolämmön tuotantolaitokset
  • Kaukolämpöverkon, sisältäen Jusslan alueen KL-verkon ja lämpökeskuksen
  • Maakaasuverkon

Tavoitteidemme ja arvojemme pääpisteet on kirjattu ylös ympäristö- ja laatulupauksiimme:

Vantaan Energian lämpökeskusten turvallisuustiedote

Lämpökeskusten turvallisuustiedotteessa kuvataan Vantaan Energian lämpökeskusten toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa on esitetty turvallisuustoimenpiteet ja toimintaohjeet mahdollisessa onnettomuustilanteessa vahinkojen välttämiseksi ja minimoimiseksi.

Lue Vantaan Energian lämpökeskusten turvallisuustiedote