Lämmön kausivarasto

Lämmön kausivarasto

Suunnittelemme lämmön kausivaraston rakentamista Vantaan Kuusikonmäkeen. Lämpövaraston rakentaminen on merkittävässä roolissa siirtymisessä kohti fossiilittomuutta Vantaalla. 

Miljoonan kuution kokoinen varasto tulee olemaan maailman kookkain energiavarasto. Sen kapasiteetti on 90 gigawattituntia, joka vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin vuosittaista lämmönkulutusta.

Lämmön kausivarastoon säilötään 150-asteiseen veteen uusiutuvaa energiaa, jota saadaan muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä. Varastoitu energia korvaa maakaasun käyttöä talvikaudella vähentäen näin lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä 65 000 tonnilla vuodessa. 

Lämmön kausivarasto edistää EU:n useita ilmasto- ja energiatavoitteita: resurssitehokkuuden kasvattamista hukkalämpöä hyödyntämällä, uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattamista ja eri energiajärjestelmien integraatiota.

Lue lisää lämmön kausivarastosta

Hankkeen YVA-menettely käynnistyi talvella 2020 ja YVA-ohjelma oli nähtävillä huhtikuun 2021. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä. Ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on saada YVA-selostus nähtäville lokakuussa 2021. Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta vastaa konsulttityönä AFRY Finland Oy. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Lue lisää hankkeen YVA-menettelystä

Vantaan kaupunki on käynnistänyt hankkeeseen liittyvän asemakaavoituksen. 

Lue lisää hankkeen kaavoituksesta

Hanke on esisuunnitteluvaiheessa. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2022–2026.

Lämmön kausivarasto rakennetaan allianssimallilla. Allianssimalli tarkoittaa Vantaan Energia Oy:n, YIT:n ja AFRY Finland Oy:n muodostamaa ryhmittymää, jossa yritykset yhdessä vastaavat hankesuunnitelman kehittämisestä ja myöhemmin lämmön kausivaraston rakentamisesta, jos rakennuspäätös saadaan. Allianssimallissa YIT vastaa rakentamisesta, AFRY suunnittelusta ja Vantaan Energia on hankkeen tilaaja, mutta kaikki työskentelevät yhdessä yli organisaatiorajojen.

Allianssitoiminnan tavoite on tehdä parasta

Allianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto. Allianssin osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit tavoitteena suorituskyvyn jatkuva parantaminen. Allianssin kulmakivenä on luoda projektiryhmään avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, joka kannustaa innovointiin. 

Allianssihankkeessa tilaajan, rakentajan ja suunnitteluryhmän tavoitteet ovat samat, jolloin kaikilla osapuolilla on vahva intressi saavuttaa tavoitteet ja jopa ylittää ne. Allianssin toimintamalli ja kustannusrakenne kannustaa kaikkia osapuolia tuomaan riskit ja mahdollisuudet esiin matalalla kynnyksellä ja hallitsemaan ne hankkeen etujen mukaisesti, jolloin hankkeen riskejä voidaan pienentää ja mahdollisuuksia hyödyntää paremmin.

Allianssimalli on suunniteltu erityisesti suuriin ja haastaviin rakennushankkeisiin, jotka vaativat projektin osapuolten vahvaa yhteistyötä ja uudenlaisia ratkaisumalleja. Tilaajan, rakentajan ja suunnitteluryhmän tiiviillä yhteistyöllä voidaan minimoida jo projektien alkuvaiheessa mm. ympäristöön ja sidosryhmiin kohdistuvia vaikutuksia, kun asioita pystytään käsittelemään kokonaisvaltaisesti. Projektikohtaisten ja innovatiivisten ratkaisujen edistämisen sekä ammatillisen ja työkulttuurillisen osaamisen kehittäminen mahdollistavat allianssihankkeissa onnistumisen jopa yli odotusten.

 YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus tullaan järjestämään, mutta sen ajankohtaa ei ole vielä tiedossa.

Kaikille avoin online-yleisötilaisuus 31.8.2021

Hankesuunnitelmaa käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin 31.8.2021 klo 17-19 online-tilaisuutena.

Katso 31.8.2021 tilaisuuden tallenne  
Tilaisuuden esitysmateriaalit
Lämmön kausivaraston 31.8.2021 yleisötilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen


***

YVA-ohjelmaa käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus 14.4.2021

Hanketta ja sen YVA-ohjelmaa käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin 14.4.2021 klo 17-19 online-tilaisuutena.

Katso 14.4.2021 tilaisuuden tallenne 
Lämmön kausivarastosta kysymykset ja niiden vastaukset 14.4.2021

Katso lämmön kausivarasto -hanketta selostava esittelyvideo
Vantaan Energian maailman suurin lämmön kausivarasto - YouTube