Eettiset ohjeet toimittajille

Vantaan Energian eettiset ohjeet toimittajille tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä. Ne käsittelevät Vantaan Energian yrityskulttuuria, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja sitoutumista lain ja säännösten noudattamiseen. Jokaiselta Vantaan Energian toimittajalta edellytetään eettisten ohjeiden mukaista toimintaa. Jokainen toimittaja on myös velvollinen varmistamaan, että toimittajan alihankkijat eivät riko näitä eettisiä ohjeita. Näiden lisäksi hankintasopimuksissa voidaan sopia muista määräyksistä.

Lait ja määräykset

Toimintamme perustuu Suomen ja EU:n lainsäädäntöjen noudattamiseen. Edellytämme toimittajiemme noudattavan voimassaolevia lakeja ja määräyksiä niissä maissa, joissa se harjoittaa liiketoimintaa.

Korruptio ja lahjonta

Periaatteena on tehdä kaupalliset päätökset kaupallisin perustein. Toimittaja ei saa antaa henkilöstöllemme merkittäviä lahjoja/tarjoiluja, jos se voidaan katsoa lahjukseksi tietyissä olosuhteissa ja se voi aiheuttaa eturistiriitoja.

Ihmisoikeudet

Toimittajien tulee olla sitoutuneet noudattamaan kansainvälisen työjärjestön ILO:n ydinsopimuksissa eriteltyjä periaatteita: järjestäytymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin, yhtäläinen korvaus miehille ja naisille samanarvoisesta työstä, pakkotyön lakkauttaminen, rotuun, sukupuoleen, ihonväriin, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, syntyperään tai yhteiskunnalliseen asemaan perustuvan syrjinnän poistaminen sekä lapsityövoiman käytön lakkauttaminen.

Korvaus tehdystä työstä ja työaika

Toimittajayrityksissä maksettavien palkkojen, mukaan lukien ylityöt ja edut, on oltava vähintään sovellettavien lakien ja määräysten edellyttämällä tasolla. Toimittajien on toiminnassaan noudatettava lakien ja toimialan yleisten standardien mukaista työaikaa.

Terveys ja työturvallisuus

Toimittaja on velvollinen järjestämään turvallisen ja terveellisen työympäristön onnettomuuksien ja vammojen ehkäisemiseksi. Työturvallisuudessa tulee noudattaa vähintään sovellettavan paikallisen lain vaatimuksia.

Ympäristö

Toimittaja noudattaa toimintaansa liittyviä ympäristömääräyksiä ja -standardeja sekä korostaa ympäristön huomioivia käytäntöjä toiminnassaan. Toimittajan tulee olla sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin.

Tuoteturvallisuus

Kaikkien tuotteiden ja palveluiden on täytettävä sopimuksissa määritellyt laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä kaikki lainsäädännön vaatimukset. Toimitettujen tuotteiden ja palveluiden tulee olla turvallisia ihmisille ja ympäristölle, kun niitä käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla