Hoppa till innehåll

Anonym rapporteringskanal

Vanda Energi Ab har förbundit sig att agera hållbart och ansvarsfullt och vi gör vårt bästa för att främja etiska verksamhetssätt. Vi vill agera öppet, ansvarsfullt och följa etiska principer. Vi övervakar hur de etiska principerna uppfylls i vår dagliga verksamhet.

Vi använder oss av den anonyma Whistleblowing-anmälningskanalen WhistleB. Via anmälningskanalen erbjuder vi koncernens anställda, journalister, kunder och övriga intressentgrupper möjlighet att rapportera eventuella oegentligheter.

Via anmälningskanalen kan du rapportera om du misstänker oss för oegentligheter eller verksamhet som strider mot våra etiska principer. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt.

Anmälningskanalen är uteslutande avsedd för anmälningar om misstänkta oegentligheter. När det gäller meningsskiljaktigheter och problemsituationer vill vi uppmuntra dig att i första hand ta kontakt med den person som är ansvarig för saken i koncernen. Om detta av någon orsak inte är möjligt, kan din chefs närmaste överordnade chef, personaltjänsterna eller medlemmarna i ledningsgruppen fungera som kontaktpersoner i saken.

Vi tar alla misstankar om eventuellt olagligt eller oetiskt agerande på allvar och uppmuntrar att informera oss om detta alltid när det finns grundad anledning. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt i Vanda Energi Ab:s Whistleblowing-team.

Vad kan jag rapportera via kanalen?

 • Intressekonflikter och mutor
 • Brott mot mänskliga rättigheter
 • Brott mot konkurrenslagstiftningen
 • Korruption
 • Bedrägeri
 • Ekonomiska oegentligheter
 • Diskriminering eller trakasserier
 • Miljöbrott

Vilka anmälningar ska inte göras via den här kanalen?

 • Kundrespons, adressändringar
 • Anmälan om störningar
 • Reklamationer
 • Allmänna HR-frågor

Du kan göra anmälan i ditt eget namn eller helt anonymt. Du behöver inte ha bevis som stöd för dina misstankar, men anmälan ska göras i god tro. Att medvetet göra en falsk anmälan är förbjudet och kan leda till rättsliga åtgärder.

Whistleblowing-tjänsten tillhandahålls av en utomstående aktör och plattformen är krypterad och skyddad med lösenord. Metadata sparas inte och IP-adresser kan inte spåras. Därmed är det omöjligt att identifiera en anonym rapportör. En anonym rapportör får ett unikt ärendenummer och ett lösenord efter att ha gjort anmälan. Efter det kan rapportören logga in i tjänsten, läsa whistleblowing-teamets svar och skicka meddelanden till teamet.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är tillgodoseende av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse samt främjande och upprätthållande av god förvaltningssed (t.ex. efterlevnad av lagar och bestämmelser). Läs mer om insamlingen och behandlingen av uppgifter i dataskyddsbeskrivningen

Den person som är föremål för anmälan har inte rätt att läsa uppgifterna. Koncernens dataskyddsombud kan på den berörda personens begäran kontrollera om uppgifterna är lagenliga.

Anmälan kan göras på finska, svenska eller engelska, tyvärr kan anmälningar på andra språk inte behandlas.

Länk till kanalens anmälningsblankett

När du har skickat ditt meddelande får du ett ID och lösenord på skärmen. Spara dem säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen.
Följ upp på ditt meddelande här