Hoppa till innehåll

Styrning och målsättningar för samhällsansvar 2026

Vi förbinder oss att följa lagar samt miljöbestämmelser och förbindelser med anknytning till vår verksamhet. Vi bär vårt ansvar genom att i vårt beslutsfattande beakta ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vi har identifierat de viktigaste konsekvenserna av vår verksamhet för både miljön och samhället. Genom att kontinuerligt förbättra verksamheten förbinder vi oss att minska vår miljöpåverkan och svarar på våra intressenters förväntningar. Våra övergripande mål och delmål justeras årligen för den kommande 5-årsperioden.

Begränsning av klimatförändringen
• Vi avstår från användning av stenkol 2022
• Vi avstår från användning av fossila bränslen i Vanda 2026
• Av den el vi producerar är 95 % klimatneutral 2026
• Vi minskar vår egen energiförbrukning med cirka 50 GWh per år i enlighet med energieffektivitetsavtalet och hjälper våra kunder att följa sin energiförbrukning och spara energi

Tillförlitlig energileverans
• Elleveransen är tillförlitligare än i andra motsvarande tätorter. Vår målsättning är att leveransstörningarna ska vara under 0,2h/kund/år
• Tillförlitligheten i fråga om leverans av värmeenergi ligger på en bra nivå i branschjämförelsen. Vår målsättning är att våra leveransstörningar som beror på fel och skador ska vara under 0,8h/kund/år under uppvärmningssäsongen

Främjande av cirkulär ekonomi
• År 2022 utvidgar vi avfallshanteringsservicen till att omfatta utnyttjande av återvinningsanläggningarnas fraktioner som inte kan återvinnas
• Vår målsättning är att årligen ingå nya avtal, där vi utnyttjar spillvärme från våra kunders kylprocesser med servicekoncept som främjar energisystemets totala effektivitet.
• Målsättningen är ett effektivare utnyttjande av materialströmmarna. Vanda Energis strävan är att minska förbrukningen av tillfört vatten för fjärrvärme samt förbrukningen av processvatten. Målsättningen för tillfört vatten är maximalt 1,5 gånger fjärrvärmenätets volym

Vårt ansvar gentemot intressenter
• Det är säkert att arbeta i bolaget. Vårt säkerhetsmål är noll arbetsolycksfall
• Personalupplevelsen på Vanda Energi ligger på en god nivå. Målsättningen är att personalnöjdheten ska vara minst 4 (skala 1-5) i personalundersökningen 2025
• Vi bär vårt ansvar när det gäller att sysselsätta unga och öka kunskapen om energibranschen (beaktande vid rekrytering, sommarjobb och praktikplatser, samarbete med läroinrättningar). Vi erbjuder cirka 30 sommarjobb
• Bolagets verksamhet är företagsekonomiskt lönsam. Ett bra resultat möjliggör även hållbar verksamhet
• Kunderna är vår viktigaste intressentgrupp. För att ge en allt bättre serviceupplevelse utvecklar vi hela tiden vår förståelse för kundernas behov och förväntningar. I kundnöjdhetsmätningar är vår målsättning att vara på en mycket bra nivå
• Hållbarhetsaspekten beaktas vid anskaffningar. Vi kräver att våra leverantörer följer koncernens etiska principer

Anonym anmälningskanal

Vanda Energi-koncernen har förbundit sig till hållbar verksamhet och vi strävar på alla sätt efter att främja etiska verksamhetssätt. Vi vill verka öppet, ansvarsfullt och med iakttagande av etiska principer. Vi följer upp hur de etiska principerna förverkligas i vår dagliga verksamhet.

Vi har en anonym Whistleblowing-anmälningskanal till vårt förfogande. Via denna kanal erbjuder vi koncernens anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter möjlighet att anmäla eventuella missbruk.

Observera att kanalen inte är avsedd för kundrespons, adressändringar, störningsanmälningar eller reklamationer.