Hoppa till innehåll

Vanda Energi Ab:s marknadsförings- och kommunikationsregister

Genom denna dataskyddsbeskrivning ges information i enlighet med dataskyddslagstiftningen till den registrerade, det vill säga Vanda Energi Ab:s kunder och potentiella kunder, samt till tillsynsmyndigheten om hur och varför Vanda Energi Ab behandlar de registrerades personuppgifter för marknadsförings- och kommunikationsändamål.

1  Personuppgiftsansvarig

Vanda Energi Ab
FO-nummer: 0124461-3
Postadress: PB 95, 01301 Vanda
Webbplats: www.vantaanenergia.fi

2  Personer som ansvarar för registerärenden samt kontaktuppgifter

Ansvarig för registret
Vanda Energi Ab
Postadress: PB 95, 01301 Vanda
Besöksadress: Peltolavägen 27, 01300 Vanda

tietosuoja@vantaanenergia.fi  

Dataskyddsansvarig
Heidi Itkonen
Postadress: PB 95, 01301 Vanda
Besöksadress: Peltolavägen 27, 01300 Vanda

tietosuojavastaava@vantaanenergia.fi  

Förfrågningar om dataskydd
https://tietopalvelu.vantaanenergia.fi/tietosuojavastaavalomake

3  Registrets namn

Vanda Energi Ab:s marknadsförings- och  kommunikationsregister (Marknadsförings- och kommunikationsregistret)

Registrerade i marknadsförings- och kommunikationsregistret är Vanda Energi Ab:s kunder och potentiella kunder, de som har beställt kommunikation och de som har deltagit i tävlingar

En potentiell kundrelation uppkommer när en person uttryckt sitt intresse för Vanda Energi Ab:s tjänster och gett sitt samtycke till direktmarknadsföring och kommunikation till exempel på Vanda Energi Ab:s webbplats, vid utlottningar, mässor och evenemang eller på ett försäljningsställe.

4  Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i Marknadsförings- och kommunikationsregistret är att erbjuda, sälja och marknadsföra tjänster och produkter som hänför sig till Vanda Energi Ab:s affärsverksamhet samt säkerställa, upprätthålla och utveckla kvaliteten på befintliga och framtida tjänster och produkter.

För ovan nämnda ändamål kan personuppgifter behandlas för att analysera användningen av Vanda Energi Ab:s tjänster och produkter samt erbjuda, sälja och utveckla dessa, identifiera registrerade, för statistik, marknadskommunikation samt för att marknadsföra omsorgsfullt utvalda samarbetspartners produkter och tjänster och för opinions- och marknadsundersökningar samt kommunikation.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig i första hand på Vanda Energi Ab:s grundade och berättigade intresse att kommunicera om och marknadsföra sina tjänster för att främja sin affärsverksamhet och säkerställa, upprätthålla och utveckla sina tjänster.

5  Registrets informationsinnehåll

I fråga om Marknadsförings- och kommunikationsregistret kan följande uppgifter som gäller den registrerade personen behandlas:

  • basuppgifter om den registrerade (så som namn, adressuppgifter, företagets FO-nummer, elddriftsställets nummer och/eller någon annan identifikationskod);
  • uppgifter om företagens kontaktpersoner (så som uppgifter om arbetsgivaren och den registrerades professionella ställning);
  • kontaktuppgifter (så som adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress);
  • uppgifter som rör kundrelationen och avtalen (så som korrespondens och övriga kontakter med Vanda Energi Ab, inspelade kundkontakter (så som inspelade telefonsamtal och sparade e-postmeddelanden) samt uppgifter i anslutning till marknadsföring);
  • uppgifter som rör tjänster och produkter (så som uppgifter från den registrerade själv om vad han eller hon är intresserad av, kakor (cookies) och uppgifter i anslutning till användningen av dem);
  • marknadsföringsförbud och -samtycken (så som direktmarknadsföringsförbud, telefonmarknadsföringsförbud, samtycke till digital direktmarknadsföring)
  • eventuella övriga uppgifter som samlats in separat med den registrerades samtycke.

6  Regelmässiga informationskällor

Uppgifter om den registrerade erhålls regelmässigt

  • från den registrerade själv när han eller hon begär offert från Vanda Energi Ab eller ger sitt samtycke till att hans eller hennes uppgifter läggs till i Vanda Energi Ab:s Marknadsförings- och kommunikationsregister;
  • Uppgifter i Marknadsförings- och kommunikationsregistret kan också samlas in, lagras och uppdateras exempelvis från register som förs av Befolkningsregistercentralen och Suomen Asiakastieto Oy.

Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från myndigheter och övriga tredje parter inom ramen för tillämplig lag, för de ändamål som nämns i denna dataskyddsbeskrivning.

Vanda Energi Ab spelar in telefonsamtal från och till kunderna för att säkerställa och utveckla kundtjänstens kvalitet. Likaså sparas telefonsamtal till kunderna från samarbetspartners som agerar på Vanda Energi Ab:s vägnar. Inspelade samtal lagras i ett (1) år.

7  Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU och EES

Personuppgifter kan för ändamål som nämns i denna dataskyddsbeskrivning och inom ramen för vad som tillåts och föreskrivs i vid var tid gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter samt branschorganisationernas anvisningar lämnas ut till exempelvis myndigheter, andra energibolag som är verksamma på elmarknaden, fastighetsägare och disponenter samt till parterna i elleverans- och elförsäljningsavtal.

Personuppgifter kan också lämnas ut till samarbetspartners som omsorgsfullt valts ut av den personuppgiftsansvarige (t.ex. utlokaliserad kundtjänst) för sådana ändamål som stöder de i Marknadsförings- och kommunikationsregistret beskrivna ändamålen med behandlingen av personuppgifter.

Vanda Energi överför inte uppgifter till stater utanför EU och EES.

8  Lagringstid för uppgifterna

För de registrerades del lagras kunduppgifter som baserar sig på samtycke ända tills kunden återkallar samtycket till att ta emot direktmarknadsföring eller förbjuder direktmarknadsföring. För utomstående registers del följs den personuppgiftsansvariges anvisningar.

Uppgifterna raderas i enlighet med den personuppgiftsansvariges raderingsprocesser.

9  Principer för skydd av registret

Personuppgifterna är skyddade genom i branschen allmänt godtagbara och skäliga metoder så som passerkort, utbildningar, brandväggar och lösenord.

Endast specificerade arbetstagare hos den personuppgiftsansvarige eller hos företag som agerar på dennes uppdrag och för dennes räkning har åtkomst till personuppgifter som behandlas i Marknadsförings- och kommunikationsregistret i enlighet med de behörigheter som Vanda Energi Ab beviljat. Vanda Energi Ab beaktar tillämplig lagstiftning och myndighetsföreskrifter samt branschorganisationernas anvisningar för att säkerställa att personuppgifterna behandlas konfidentiellt.

10  Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Den registrerade har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i Marknadsföringsregistret. Rätten till insyn kan förvägras på lagstadgade grunder. Elektronisk begäran om insyn görs på adressen https://tietopalvelu.vantaanenergia.fi/markkinointi

Skriftlig begäran om insyn görs personligen på den personuppgiftsansvariges kontor, där den registrerades identitet kontrolleras.

Vanda Energi Ab tar ut en skälig ersättning för lämnandet av uppgifter, om den registrerade utövar sin rätt till insyn oftare än en gång per år.

Rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att i anslutning till sin personliga speciella situation göra invändningar mot profilering och andra behandlingsåtgärder som gäller den registrerade själv och som den personuppgiftsansvarige inriktar på den registrerades personuppgifter, till den del grunden för behandlingen av uppgifter är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. I samband med kravet ska den registrerade specificera den specifika situation på grund av vilken han eller hon gör invändningar mot behandlingen. Den personuppgiftsansvarige kan på lagstadgade grunder vägra att tillmötesgå en begäran om invändning mot behandling av uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot direktmarknadsföring

Den registrerade kan meddela den personuppgiftsansvarige samtycken och förbud gällande direktmarknadsföring specifikt för enskilda kanaler.

Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne behandlas för direktreklam, distansförsäljning och direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar. Rätten att göra invändningar gäller inte kundkommunikation i samband med tjänster som kunden beställt och inte heller annan kommunikation som sker i samband med tjänsterna för att tillhandahålla tjänsterna i fråga.

Rätt till rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att Vanda Energi Ab rättar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade med avseende på ändamålet med behandlingen av uppgifter.

Den registrerade har också rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av hans eller hennes personuppgifter exempelvis i en sådan situation att den registrerade väntar på den personuppgiftsansvariges svar på begäran om rättelse eller radering av uppgifter.

Den registrerade är själv ansvarig för att de uppgifter han eller hon uppgett är riktiga. Den registrerade bör meddela om det sker förändringar i de uppgifter han eller hon uppgett.

Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela Vanda Energi Ab om detta.

Rätt till dataportabilitet

Till den del den registrerade själv har levererat uppgifter till registret, vilka behandlas för att verkställa ett avtal mellan den registrerade och Vanda Energi Ab eller med stöd av samtycke som den registrerade meddelat, har den registrerade i regel rätt att få ut uppgifterna i maskinläsbar form och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

11  Anförande av besvär hos tillsynsmyndigheten för dataskyddet

Om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter strider mot tillämplig lagstiftning eller att hans eller hennes lagstadgade rättigheter har kränkts, kan han eller hon anföra besvär hos den behöriga dataskyddsmyndigheten. I Finland övervakas lagenligheten i behandlingen av personuppgifter av dataombudsmannen, vars kontaktuppgifter finns på adressen: www.tietosuoja.fi/sv

12  Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera den här dataskyddsbeskrivningen. Uppdaterade dataskyddsbeskrivningar finns på vår webbplats på adressen vantaanenergia.fi/sv/support/dataskyddsbeskrivning.

11.6.2022