Vanda Energi Ab:s marknadsförings- och kommunikationsregister

Genom denna dataskyddsbeskrivning ges de registrerade, dvs. Vanda Energi Ab:s kunder och potentiella kunder, samt tillsynsmyndigheten de uppgifter som dataskyddslagstiftningen förutsätter om hur och varför Vanda Energi Ab behandlar de registrerades personuppgifter för marknadsförings- och kommunikationsändamål.

1  Personuppgiftsansvarig


Vanda Energi Ab
FO-nummer: 0124461-3
Postadress: PB 95, 01301 Vanda
Webbplats: www.vantaanenergia.fi

2  Person som ansvarar för registerärenden samt kontaktuppgifter

Person som ansvarar för registret

Vanda Energi Ab
Postadress: PB 95, 01301 Vanda
Besöksadress: Peltolavägen 27, 01300 Vantaa
tietosuoja@vantaanenergia.fi

Dataskyddsansvarig

Heidi Itkonen
Postadress: PB 95, 01301 Vanda
Besöksadress: Peltolavägen 27, 01300 Vanda
tietosuojavastaava@vantaanenergia.fi

Förfrågningar om dataskydd

https://tietopalvelu.vantaanenergia.fi/markkinointi

3  Registrets namn

Vanda Energi Ab:s marknadsförings- och kommunikationsregister (Marknadsförings- och kommunikationsregistret)

Registrerade i marknadsförings- och kommunikationsregistret är Vanda Energi Ab:s kunder och potentiella kunder samt de som beställt kommunikation.

En potentiell kundrelation uppkommer när en person uttryckt sitt intresse för Vanda Energi Ab:s tjänster och gett sitt samtycke till direktmarknadsföring och kommunikation till exempel på Vanda Energi Ab:s webbplats, vid utlottningar, mässor och evenemang eller på ett försäljningsställe.

4  Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i Marknadsförings- och kommunikationsregistret är att erbjuda, sälja och marknadsföra tjänster och produkter som hänför sig till Vanda Energi Ab:s affärsverksamhet samt att säkerställa, upprätthålla och utveckla kvaliteten på befintliga och framtida tjänster och produkter.

För ovannämnda ändamål kan personuppgifter behandlas för att analysera användningen av, erbjuda, sälja och utveckla Vanda Energi Ab:s tjänster och produkter, identifiera registrerade, för statistik, marknadsföringskommunikation samt för att marknadsföra omsorgsfullt utvalda samarbetspartners produkter och tjänster, för opinions- och marknadsundersökningar samt för kommunikation.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig i första hand på Vanda Energi Ab:s motiverade och berättigade intresse att kommunicera om och marknadsföra sina tjänster för att främja sin affärsverksamhet och att säkerställa, upprätthålla och utveckla sina tjänster.

5  Registrets datainnehåll

I samband med Marknadsförings- och kommunikationsregistret kan följande uppgifter som gäller den registrerade personen behandlas:

basuppgifter om den registrerade (såsom namn, adressuppgifter, företagets FO-nummer, förbrukningsplatsnummer och/eller någon annan identifikationskod,

uppgifter om företagens kontaktpersoner (såsom uppgifter om arbetsgivaren och den registrerades professionella ställning),

kontaktuppgifter (såsom adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress),

uppgifter som rör kundrelationen och avtalen (såsom korrespondens och övriga kontakter med Vanda Energi Ab, inspelade kundkontakter (såsom inspelade telefonsamtal och sparade e-postmeddelanden) samt uppgifter i anslutning till marknadsföring),

uppgifter som rör tjänster och produkter (såsom uppgifter från den registrerade själv om vad han eller hon är intresserad av, kakor (cookies) och uppgifter som rör användningen av dem,

marknadsföringsförbud och -samtycken (såsom direktmarknadsföringsförbud, telefonmarknadsföringsförbud, samtycke till digital direktmarknadsföring),

eventuella övriga uppgifter som samlats in separat med den registrerades samtycke.

6  Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter om den registrerade erhålls regelmässigt

från den registrerade själv när han eller hon begär offert från Vanda Energi Ab eller ger sitt samtycke till att hans eller hennes uppgifter läggs till i Vanda Energi Ab:s Marknadsförings- och kommunikationsregister,

uppgifter för Marknadsförings- och kommunikationsregistret kan också samlas in, lagras och uppdateras exempelvis från register som förs av Befolkningsregistercentralen och Suomen Asiakastieto Oy.

Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från myndigheter och övriga tredje parter inom ramen för tillämplig lag, för de ändamål som nämns i denna dataskyddsbeskrivning.

Vanda Energi Ab spelar in kundtjänstsamtal för att säkerställa och utveckla kundtjänstens kvalitet. Också samtal till kunderna som Vanda Energi Ab:s samarbetspartner ringer på Vanda Energi Ab:s vägnar spelas in. Samtalsinspelningarna lagras ett (1) år.

7  Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter kan för ändamål som nämns i denna dataskyddsbeskrivning och inom ramen för vad som tillåts och föreskrivs i gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter samt branschorganisationernas anvisningar lämnas ut till exempelvis myndigheter, andra energibolag som är verksamma på elmarknaden, fastighetsägare och disponenter samt till parter i leverans- och försäljningsavtal.

Personuppgifter kan också lämnas ut till samarbetspartner (t.ex. utlagd kundbetjäning) som omsorgsfullt valts ut av den personuppgiftsansvarige för sådana ändamål som stöder de i Marknadsförings- och kommunikationsregistret beskrivna ändamålen med behandlingen av personuppgifter.

Vanda Energi översänder inte uppgifter till stater utanför EU och EES.

8  Lagringstid för uppgifterna

För registrerades del lagras kunduppgifter som basera sig på samtycke tills den registrerade återkallar samtycket att ta emot direktmarknadsföring eller förbjuder direktmarknadsföring. För utomstående registers del följs den personuppgiftsansvariges anvisningar.

Uppgifterna raderas i enlighet med de raderingsprocesser som den personuppgiftsansvarige följer.

9  Principer för skydd av registret

Personuppgifterna är skyddade genom i branschen allmänt godtagbara och skäliga metoder såsom passerkort, utbildningar, brandväggar och lösenord.

Endast specificerade arbetstagare hos den personuppgiftsansvarige eller hos företag som agerar på dennes uppdrag och för dennes räkning har åtkomst till personuppgifter som behandlas i Marknadsförings- och kommunikationsregistret i enlighet med de behörigheter som Vanda Energi Ab beviljat. Vanda Energi Ab beaktar tillämplig lagstiftning och myndighetsföreskrifter samt branschorganisationernas anvisningar för att säkerställa att personuppgifterna behandlas konfidentiellt.

10  Den registrerades rättigheter

Kontrollrätt

Den registrerade har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i Marknadsföringsregistret. Kontrollrätt kan förvägras på de grunder som anges i lag. Elektronisk begäran om insyn görs på adressen https://tietopalvelu.vantaanenergia.fi/markkinointi

Skriftlig begäran om insyn görs personligen på den personuppgiftsansvariges kontor, där den registrerades identitet kontrolleras.

Vanda Energi Ab tar ut en skälig ersättning för lämnandet av uppgifter, om den registrerade utövar sin rätt till insyn oftare än en gång per år.

Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, rätt att göra invändningar mot profilering och andra behandlingsåtgärder avseende honom eller henne, som den personuppgiftsansvarige riktar mot den registrerades personuppgifter till den del som behandlingen av uppgifter grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. I samband med kravet ska den registrerade specificera den specifika situation som ligger till grund för att han eller hon invänder mot behandlingen. Den personuppgiftsansvarige kan vägra att uppfylla en begäran som hänför sig till invändning på lagstadgade grunder.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Den registrerade kan lämna den personuppgiftsansvarige kanalspecifika samtycken eller förbud som gäller direktmarknadsföring.

Den registrerade har rätt att invända mot att uppgifter om honom eller henne behandlas för direktreklam, distansförsäljning och direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar. Förbudsrätten gäller inte kundkommunikation i samband med tjänster som kunden beställt och inte heller annan kommunikation som sker i samband med tjänsterna för att tillhandahålla tjänsterna i fråga.

Rätt att kräva rättelse och radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen

Den registrerade har rätt att kräva att Vanda Energi Ab rättar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade med avseende på ändamålet med behandlingen av uppgifter.

Den registrerade har också rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av personuppgifter som gäller honom eller henne till exempel i en situation där den registrerade väntar på den personuppgiftsansvariges svar på hans eller hennes begäran om rättelse eller radering av uppgifter.

Den registrerade är själv ansvarig för att de uppgifter han eller hon uppgett är riktiga. Den registrerade bör meddela om det sker förändringar i de uppgifter han eller hon uppgett.

Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela Vanda Energi Ab detta.

Rätt till dataportabilitet

Till den del som den registrerade själv har lämnat uppgifter till registret vilka behandlas för att verkställa ett avtal mellan den registrerade och Vanda Energi Ab eller med stöd av den registrerades samtycke, har den registrerade i regel rätt att själv få ut uppgifterna i maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

11  Anförande av besvär hos tillsynsmyndigheten

Om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter strider mot tillämplig lagstiftning eller att hans eller hennes lagstadgade rättigheter har kränkts, kan han eller hon anföra besvär hos behörig dataskyddsmyndighet. I Finland övervakas lagligheten hos behandlingen av personuppgifter av dataombudsmannen, vars kontaktuppgifter finns på adressen www.tietosuoja.fi.

12  Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna dataskyddsbeskrivning. Uppdaterade dataskyddsbeskrivningar finns på vår webbplats på adressen vantaanenergia.fi/tietosuojaseloste