Hoppa till innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Vanda Energi-koncernens intressentgruppsregister

Genom denna dataskyddsbeskrivning ges information i enlighet med dataskyddslagstiftningen till den registrerade samt till tillsynsmyndigheten.

1  Personuppgiftsansvarig

Vanda Energi Ab
FO-nummer: 0124461-3
Postadress: PB 95, 01301 Vanda
Telefon: 09 829 01
Webbtjänst: www.vantaanenergia.fi

2  Personer som ansvarar för registerärenden samt kontaktuppgifter

Ansvarig för registret
Thomas Souranto
Postadress: PB 95, 01301 Vanda
Besöksadress: Peltolavägen 27, 01300 Vanda

Dataskyddsansvarig
Heidi Itkonen
Postadress: PB 95, 01301 Vanda
Besöksadress: Peltolavägen 27, 01300 Vanda

Förfrågningar om dataskydd
https://tietopalvelu.vantaanenergia.fi/sidosryhmarekisterilomake

3  Registrets namn

Vanda Energi-koncernens intressentgruppsregister.

Registrerade i registret är Vanda Energi-koncernens leverantörer, leverantörernas arbetstagare, personer som uträttat ärenden i Vanda Energis lokaler, beslutsfattare, media, myndigheter, samarbetspartner och påverkare. Den registrerade kan vara en privatperson, en företagare eller en sammanslutning.

4  Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i Intressentgruppsregistret är att sköta samarbetsrelationer och -uppgifter som hänför sig till Vanda Energi-koncernens affärsverksamhet.

Vid behandlingen av personuppgifter följer Vanda Energi tillämplig lagstiftning, så som elmarknadslagen och dataskyddslagen samt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter kan behandlas för att fullgöra skyldigheter i anslutning till tillämpliga lagar samt myndighetsföreskrifter och -anvisningar.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är avtal, samtycke, lagstadgat krav eller den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Berättigade intressen är att verkställa skyldigheter och rättigheter som ankommer på parterna i ett avtalsförhållande, underhåll, att sköta samarbetsrelationer och -uppgifter som hänför sig till affärsverksamheten, övervaka produktionsprocessens funktion samt säkerställa företags- och personsäkerheten.

5  Registrets informationsinnehåll

I samband med Intressentgruppsregistret kan följande uppgifter som gäller en registrerad person behandlas:

  • basuppgifter om den registrerade (så som namn, användarnamn och/eller någon annan identifikationskod, lösenord);
  • uppgifter om utomstående arbetstagare (födelsetid, personbeteckning, skattenummer, arbetsgivarens namn och FO-nummer, arbetsplatskod, passerrättigheter, grunderna för rätten att utföra arbete, uppgifter om arbetsplatsorientering och utbildning, start- och slutdatum för arbetet);
  • uppgifter om företagens kontaktpersoner (så som uppgifter om arbetsgivaren och den registrerades professionella ställning);
  • kontaktuppgifter (så som adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress);
  • eventuella övriga uppgifter som samlats in separat med den registrerades samtycke.

6  Regelmässiga informationskällor

Uppgifter om den registrerade erhålls regelmässigt

  • från den registrerade själv eller den registrerades arbetsgivare. Uppgifterna matas in manuellt;
  • från övervakningskameror

7  Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter inom ramen för gällande lag.

8  Lagringstid för uppgifterna

Uppgifterna lagras bara så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som specificeras i denna Dataskyddsbeskrivning. Därefter raderas uppgifterna, om vi inte är skyldiga att bevara dem enligt lag eller enligt rättigheter och skyldigheter som grundar sig på avtal mellan parterna.

Uppgifterna raderas i enlighet med den personuppgiftsansvariges raderingsprocesser.

9  Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES

När personuppgifter överförs utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning, till exempel standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

10  Principer för skydd av registret

Personuppgifterna är skyddade genom i branschen allmänt godtagbara och skäliga metoder så som passerkort, utbildningar, brandväggar och lösenord.

Uppgifterna i registret samlas i databaser som är skyddade med lösenord, brandväggar och andra tekniska metoder. Åtkomsträtt till uppgifterna har endast Vanda Energi-koncernens administratör och dennas ersättare samt personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. Vanda Energi förutsätter att personalen och bolagets samarbetspartners förbinder sig att hemlighålla uppgifterna. De använder sig av användarnamn och lösenord.

11  Rätt till insyn, rättelse och förbud

Den registrerade har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i Intressentgruppsregistret. Elektronisk begäran om insyn görs på adressen  https://tietopalvelu.vantaanenergia.fi/sidosryhmarekisterilomake. Skriftlig begäran om insyn görs personligen på den personuppgiftsansvariges kontor, där den registrerades identitet kontrolleras. Vanda Energi tar ut en skälig ersättning för lämnandet av uppgifter, om den registrerade utövar sin rätt till insyn oftare än en gång per år.

Den registrerade har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne behandlas och lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning och direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar. Förbudsrätten gäller inte kundkommunikation i samband med tjänster som kunden beställt och inte heller annan kommunikation som sker i samband med tjänsterna för att tillhandahålla dessa tjänster. 

Den registrerade har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att kräva att Vanda Energi-koncernen rättar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade med avseende på ändamålet med behandlingen av uppgifter.

Den registrerade har också rätt att kräva begränsning av behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen samt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig.

Den registrerade är själv ansvarig för att de uppgifter han eller hon uppgett är riktiga. Den registrerade bör meddela om det sker förändringar i de uppgifter han eller hon uppgett. 

12  Anförande av besvär hos tillsynsmyndigheten

Om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter strider mot tillämplig lagstiftning eller att hans eller hennes lagstadgade rättigheter har kränkts, kan han eller hon anföra besvär hos dataskyddsmyndigheten, vars kontaktuppgifter finns på följande adress: www.tietosuoja.fi/sv

12.4.2022