Hoppa till innehåll

Förändringarna i sammandrag Elleveransvillkor ELV 2019

 • Formuleringen av definitionerna samt terminologin har förenhetligats med de övriga villkoren och elmarknadslagen. Dessutom har lagparagraferna uppdaterats och hänvisningarna till enskilda lagparagrafer har ersatts med allmänna hänvisningar till lagstiftningen. Formuleringarna har preciserats och upptäckta skrivfel har rättats.
 1. Tillämpningsområde och definitioner
 • 1.15., 1.18., 1.9. I villkoren har följande definitioner lagts till: försäljningsavtal för en producent, elproducent, systemansvarig, elektrisk utrustning, elanläggning och elproduktionsanläggning.
 1. Ingående av nätavtal samt övriga avtal om användarens elanskaffning eller elproduktion
 • 2.7. Användaren har rätt att byta nätprodukt (tariff), med rimliga begränsningar som grundar sig på nätproduktens natur och som anges i produktprislistan. Utbytesbegränsningen kan gälla högst 12 månader. I fortsättningen kan ingen särskild avgift tas ut för byte av nätprodukt.
 1. Elektrisk utrustning
 • 4.2. Användaren svarar för att hans elanläggningar uppfyller de tekniska krav på anslutning som nätinnehavaren publicerat samt de eventuella systemtekniska krav som den systemansvariga har ställt upp.
 • 4.4. Det har preciserats att anläggningar och utrustning som producerar el inte utan särskilt avtal får kopplas till fastighetens elnät när fastighetens elnät är anslutet till distributionsnätet, innan nätinnehavaren har gett tillstånd till inkoppling.
 • 4.6. Användarens skyldighet att anmäla vissa särskilt nämnda typer av elektrisk utrustning till nätinnehavaren har preciserats. Följande utrustning kräver en förhandsutredning före anslutningen:
  • Generatorer och annan utrustning som matar in spänning, energi eller kortslutningseffekt, bl.a. vind-, sol-, vatten- och bioenergikraftverk
  • Markvärmepumpar
  • Apparater för kompensering av reaktiv effekt
  • Svetsaggregat
  • Kompressorer
  • Större elektroniskt styrd utrustning
  • Större likriktare eller frekvensomformare
  • Servercentraler
  • Motordrift av olika slag, så som pumpstationer

Nätinnehavaren ger på begäran användaren nödvändig information om nätets egenskaper.

 • 4.6.3. Det har preciserats att apparater som startar ofta och kräver stor startström, så som pumpar, kompressorer och motorer, ska utrustas med en sådan begränsning av strömmen att användningen av dem inte överskrider den i anslutningsavtalet definierade maximiströmmen enligt anslutningsstorleken eller den avtalade maximieffekten. Om dessa värden är olika stora, bestäms elförbrukningens övre gräns av det mindre värdet.
 1. Elmätning och mätapparatur
 • 5.1. Texten enligt vilken användaren ska betala de skäliga mätkostnader som han förorsakat har strukits. Kostnaden för mätning som står som som grund för fakturering av nättjänsten ingår i användarens nättjänstavgift. När det gäller eventuella andra mätningar än sådana som står som grund för fakturering av nättjänsten ska det särskilt avtalas om ordnandet och kostnaderna.
 • 5.4. Det har lagts till en beskrivning av ansvaret för mätapparatur. Den avtalspart som äger mätapparaturen eller har beställt mätningstjänsten från någon annan än avtalsparten i nätavtalet svarar för fel i mätapparaturen. Ansvaret gäller också utredning och reparation av felen samt lämnande av nödvändig information för att rätta till eventuella faktureringsfel som beror på felen. Uppgifterna ska lämnas till de parter som förutsätts i bestämmelserna om elmarknaden samt till andra berörda parter.
 1. Mätaravläsning och överföring av mätdata
 • 6.1. Grunderna för behandling av mätdata har ändrats så att de överensstämmer med den uppdaterade dataskyddslagstiftningen. Användaren ska tillåta tillträde till mätaren samt avläsning och överföring av mätdata från mätapparaturen och användning av mätdata på det sätt som balansavräkningen och mätningen kräver, så som föreskrivits om saken eller så som är nödvändigt för att uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar samt myndighetsföreskrifter och -direktiv eller skyldigheter i samband med kundrelationer.
 1. Fakturering och betalning
 • 7.1.1. Rätten att avtala om glesare faktureringsrytm än fyra gånger per år har slopats. Kravet överensstämmer med den nuvarande elmarknadslagen.
 1. Fel i nättjänsten
 • 10.3. Det har preciserats att nätinnehavarens tjänst likaså är felaktig, om faktureringen av en konsument är felaktig eller försenad enligt 97 § i elmarknadslagen.
 • 10.5. Möjligheten att i anslutningsavtalet träffa överenskommelse om undantag från kravet på elkvalitet och leveranssätt har slopats.
 1. Avgörande av tvister
 • 17.1. Det har lagts till att innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden bör konsumenten kontakta konsumentrådgivningen (www.konsumentrådgivning.fi).