Pientuotantosopimuksen ehdot, kuluttajat

1. Pientuottajan ilmoitusvelvollisuus tietojen muutoksista

Tuottaja on velvollinen ilmoittamaan Vantaan Energia Oy:lle (jäljempänä VE) tässä sopimuksessa mainituissa olosuhteissa tapahtuvista muutoksista.

2. Sopimus

Sopimuksen voimassaoloaikana tuottaja myy kaiken käyttöpaikassa tuotetun ja omassa kulutuksessaan käyttämättömän ylijäämäsähkön VE:lle.

Sopimuksen voimaantulopäivämäärä näkyy sopimusvahvistuksella.

Pientuotannon ostosopimus tehdään sopijapuolten välillä toistaiseksi voimassa olevaksi ja se on molemmin puolin irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla. Tuottaja ei voi siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle. Pientuotannon ostosopimukseen ei sovelleta yleisiä sähkönmyyntiehtoja.

3. Hinta

Pientuotannon ostohinta muodostuu tunneittain pörssisähkön tuntihinnasta, josta vähennetään käsittelykuluja 0,30 c/kWh (hinnat eivät sisällä alv:a).

Hinnanmuutoksesta VE:n tulee ilmoittaa vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteet, kuten verojen ja julkisten maksujen korotus, alennus, säätäminen tai kumoaminen otetaan hinnoittelussa huomioon heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta tai muun säädöksen tai määräyksen voimaantulosta lukien. VE ilmoittaa muutoksesta tuottajalle, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa, kuitenkin viimeistään muutoksen jälkeen tehtävässä laskussa.

4. Edellytys sähkönmyynti- ja verkkosopimuksesta

Pientuotannon ostosopimuksen kohteena olevalta käyttöpaikalta edellytetään voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta VE:n kanssa sekä verkkosopimusta paikallisen jakeluverkon haltijan kanssa sähköntoimituksesta kohteeseen.

5. Tekniset edellytykset                    

Pientuottaja vastaa teknisten edellytysten täyttymisestä ennen oston aloittamista ja oston kestäessä.

6. Vastuut

VE ei vastaa verkkopalvelun toimimattomuuden johdosta toteutumatta jääneestä ostosta ja/tai muista välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita verkkopalvelun toimimattomuus asiakkaalle aiheuttaa. VE rajaa kaikki välilliset vahingot korvausvastuunsa ulkopuolelle. VE:n vastuut ovat mainittu tässä sopimuksessa.

7. Laskutus

VE järjestää laskutuksen tuottajan puolesta.

8. Sähkön alkuperä

Sähkön alkuperän varmentaminen alkuperätakuulla on tuottajan vastuulla.

9. Tasevastuu ja taseselvityksen velvoitteet

VE hoitaa tasevastuun ja taseilmoitukset tuottajan puolesta.

10. Ostettavan sähkön määrien mittaus

Pientuotannon ostosopimuksen kohteena olevalla käyttöpaikalla on oltava tuntimittaus.

11. Erimielisyydet         

Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Kuluttajalla on oikeus saattaa tämän pientuotannon ostosopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

12. Voimaantulo

Pientuotannon ostosopimus astuu voimaan kohdassa 2 mainittuna ajankohtana, mikäli tuottaja ei ilmoita muutostarpeista tähän  sopimukseen 14 vuorokauden kuluessa Sopimusvahvistuksen lähetyspäivämäärästä lukien.