Yrityssähkön sopimusehdot

Määräaikainen sopimus

Sopimusaika ja hinnoittelu

Tämä sopimus koskee vain sähkönmyyntiä ja sopimus on tarkoitettu yrityksille, joiden vuosittainen sähkönkulutus on enintään 300 000 kWh.

Sähköntoimitus alkaa sovittuna ajankohtana edellyttäen, että kyseisellä käyttöpaikalla ei ole voimassa määräaikaista sopimusta, joka estää toimituksen aloituksen ja, että myyjä on saanut asiakkaalta oikeat käyttöpaikkatiedot vähintään 21 vrk ennen toimituksen aloitusajankohtaa.

Sopimus on määräaikainen ja hinta on kiinteä valitun pituisen sopimusjakson ajan. Sopimuksen voimassaoloaikana asiakas hankkii kaiken tarvitsemansa sähkön Vantaan Energia Oy:ltä sopimuksen mukaiseen käyttöpaikkaan. Sopimus voidaan päättää kesken sopimuskauden vain myyjän erillisellä hyväksynnällä. Sopimuksen ennenaikaisen päättymisen tai purkamisen yhteydessä, myyjällä on oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista (mm. kiinteähintaisessa sopimuksessa asiakkaalle ennalta hankitun sähkön arvon aleneminen).

Määräajan päättymisen jälkeen kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää. Määräajan jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, jonka hintojen tarkistusajankohdat ovat puolivuosittain 1.1 ja 1.7. Hinnat löytyvät Vantaan Energian verkkosivuilta www.vantaanenergia.fi viimeistään kaksi viikkoa ennen niiden voimaantuloa.

Sopimuksen hinnoittelu perustuu asiakkaan antamiin lähtötietoihin. Mikäli tiedot eivät pidä paikkaansa, myyjällä on oikeus tarkistaa hinnoittelua vastaamaan todellisia aiheutuvia kustannuksia. Mikäli sähkönkulutuksen määrä tai sen luonne muuttuu oleellisesti sopimuksentekohetkellä sovitusta, asiakas ja myyjä neuvottelevat tämän vaikutuksesta sopimuksen hintoihin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopuun, myyjällä on oikeus purkaa sopimus.     

Muu hinnantarkistus                     

Myyjällä on oikeus huomioida verojen, julkisten maksujen sekä niihin rinnastettavien maksujen (arvonlisäveron, energiaverojen, ympäristöverojen, kantaverkonhaltijan kulutusmaksujen yms.) korotusten, alennusten, säätämisen tai kumoamisen vaikutus sekä muut lainsäädännön muutoksista tai viranomaisten päätöksistä aiheutuvat myyjän kustannusten muutokset sopimuksen hinnoissa muutosta vastaavasti. Myyjällä on oikeus tehdä muutos sähkön myyntihintoihin heti siitä päivästä lukien, kun muutos tai päätös tuli voimaan.

Sähkön siirto ja laskutus               

Sähköverkkopalvelua (sähkön siirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Vantaan Energia Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen.

Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Sähkövero veloitetaan verkkoyhtiön laskussa. Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa verkkoyhtiö.

Aikasähkössä päiväsähkön hinta on voimassa ma–su 7–22 ja kausisähkössä talvipäiväsähkö 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22. Vantaan Energia Oy voi myös käyttää laskutuksessa paikallisen verkkoyhtiön mukaista aikajakoa.

Mikäli tarjottu tuote ei sovellu verkkoyhtiön käyttämään aikajakoon tai asiakkaalla olevaan mittaukseen, Vantaan Energia Oy:llä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva myyntituote. Mahdollisesta myyntituotteen vaihtumisesta ilmoitetaan asiakkaalle.

Myyjä laskuttaa asiakasta mitatun sähkönkäytön mukaan. Maksuehto on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä. Myöhästyneestä suorituksesta peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Perintätoimenpiteistä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

Sähkön alkuperä

Yrityssähkö on sekasähköä, jonka koostumus vaihtelee sähkön tuotantotilanteen mukaan. Sekasähkö ei ole alkuperämerkittyä uusiutuvaa energiaa. Myyjä varaa oikeuden tehdä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

Luottotiedot      

Myyjällä on oikeus tarkistaa sopimusta tehtäessä ja sopimuskauden aikana asiakkaan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Mikäli asiakkaan riskiluokka on Suomen Asiakastiedon perusteella RL4 tai huonompi tai asiakas laiminlyö tähän tai toiseen sopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan, on myyjällä oikeus milloin tahansa edellyttää riittävän vakuuden tai ennakkomaksun järjestämistä tai olemassa olevan vakuuden tai ennakkomaksun täydentämistä tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä. Mikäli sopimuskauden aikana vaadittua vakuutta ei makseta määräpäivään mennessä, on myyjällä oikeus keskeyttää sähkönmyynti välittömästi ilman erillistä ilmoitusta.      

Muut ehdot        

Myyjällä on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, mikäli asiakas olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai toistuvasti laiminlyö laskujen maksamisen ilmoitettuihin eräpäiviin mennessä eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisen ajan puitteissa kirjallisen ilmoituksen saatuaan.

Myyjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman myyjän kirjallista suostumusta.

Molemmilla sopimuspuolilla on oikeus korvaukseen välittömistä vahingoista, jotka näyttää aiheutuneen toisen sopimuspuolen tuottamuksellisesta tai tahallisesta oleellisesta sopimuksen vastaisesta toiminnasta.

Sopimuspuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten tuotannon keskeytymisestä tai saamatta jääneestä voitosta taikka aiheutuneesta tappiosta.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä  välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti Helsingissä. Sopimukseen perustuvia maksuvelvollisuuksia koskevat riidat voidaan kuitenkin ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa.

Myyntiehdot      

Siltä osin kuin näissä ehdoissa ei ole muuta sovittu, sovelletaan sopimukseen Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sähkönmyyntiehtoja (SME2014). Mikäli näiden ehtojen ja yleisten ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja. Jos em. sähkönmyyntiehdot kumotaan, sovelletaan niitä sopimusehtoja, joita yleisesti sovelletaan myyjän vastaavan kaltaisiin sopimussuhteisiin.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus (ehdot 1.7.2019 alkaen)

Sopimusaika ja hinnoittelu

Tämä sopimus koskee vain sähkönmyyntiä ja sopimus on tarkoitettu yrityksille, joiden vuosittainen sähkönkulutus on enintään 300 000 kWh.

Sähköntoimitus alkaa sovittuna ajankohtana edellyttäen, että kyseisellä käyttöpaikalla ei ole voimassa määräaikaista sopimusta, joka estää toimituksen aloituksen ja, että myyjä on saanut asiakkaalta oikeat käyttöpaikkatiedot vähintään 21 vrk ennen toimituksen aloitusajankohtaa.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää. Sopimuksen voimassaoloaikana asiakas hankkii kaiken tarvitsemansa sähkön Vantaan Energia Oy:ltä sopimuksen mukaiseen käyttöpaikkaan.

Sopimuksen hinta muuttuu säännöllisesti puolivuosittain sähköpörssin hinnan muutosta vastaavasti. Hintajaksot ovat 1.1.–30.6.  ja 1.7.–31.12. Jaksolle 1.1.–30.6. hinta ilmoitetaan 30.11. mennessä ja jaksolle 1.7.–31.12 hinta ilmoitetaan 31.5. mennessä. Hinnat muuttuvat kullekin jaksolle ilman eri ilmoitusta. Hinnat ovat nähtävissä edellä mainitun mukaisesti kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen niiden voimaantuloa osoitteessa www.vantaanenergia.fi.

Hinta määräytyy ennen toimitusjaksoa Nasqad OMX sähköpörssissä noteerattujen kvartaalituotteiden Q1-Q2 sekä Q3-Q4 perusteella.

Hintajakso 1.1.–30.6.

  • Systeemihinta kvartaalituotteille Q1 ja Q2 määräytyy ajanjaksolla 16.11.–15.11. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona ja aluehintaero ajanjaksolla 15.5.–15.11.

Hintajakso 1.7.–31.12.

  • Systeemihinta kvartaalituotteille Q3 ja Q4 määräytyy ajanjaksolla 16.5.–15.5. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona ja aluehintaero ajanjaksolla 16.12.–15.5.

Kunkin kvartaalin hinta saadaan laskemalla yhteen systeemihintainen tuote (SYS) ja aluehintaerotuote (EPAD). Laskutushinta kullekin hintajaksolle saadaan siten, että hintajaksoa vastaava talvikvartaali (Q1 ja Q4) huomioidaan painoarvolla 65 % kesäkvartaali (Q2 ja Q3) painoarvolla 35 %. Näin saatuun pohjahintaan lisätään sovittu myyjän välityspalkkio. Lisäksi laskutetaan kulloinkin voimassa oleva perusmaksu. Välityspalkkiota ja perusmaksua voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. 

Asiakkaan energiahinnan kuuden kuukauden välein tehtävät säännölliset hinnanmuutokset eivät sen sijaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista tarvitsee ilmoittaa asiakkaan ilmoittamaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. (SME2014 8.2; STE2019 13.2)

Sopimuksen hinnoittelu perustuu asiakkaan antamiin lähtötietoihin. Mikäli tiedot eivät pidä paikkaansa, myyjällä on oikeus tarkistaa hinnoittelua vastaamaan todellisia aiheutuvia kustannuksia. Mikäli sähkönkulutuksen määrä tai sen luonne muuttuu oleellisesti sopimuksentekohetkellä sovitusta, asiakas ja myyjä neuvottelevat tämän vaikutuksesta sopimuksen hintoihin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopuun, myyjällä on oikeus purkaa sopimus.

Muu hinnantarkistus                     

Myyjällä on oikeus huomioida verojen, julkisten maksujen sekä niihin rinnastettavien maksujen (arvonlisäveron, energiaverojen, ympäristöverojen, kantaverkonhaltijan kulutusmaksujen yms.) korotusten, alennusten, säätämisen tai kumoamisen vaikutus sekä muut lainsäädännön muutoksista tai viranomaisten päätöksistä aiheutuvat myyjän kustannusten muutokset sopimuksen hinnoissa muutosta vastaavasti. Myyjällä on oikeus tehdä muutos sähkön myyntihintoihin heti siitä päivästä lukien, kun muutos tai päätös tuli voimaan.

Sähkön siirto ja laskutus               

Sähköverkkopalvelua (sähkön siirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Vantaan Energia Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. 

Aikasähkössä päiväsähkön hinta on voimassa ma–su 7–22 ja kausisähkössä talvipäiväsähkö 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22. Vantaan Energia Oy voi myös käyttää laskutuksessa paikallisen verkkoyhtiön mukaista aikajakoa.

Mikäli tarjottu tuote ei sovellu verkkoyhtiön käyttämään aikajakoon tai asiakkaalla olevaan mittaukseen, Vantaan Energia Oy:llä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva myyntituote.

Myyjä laskuttaa asiakasta mitatun sähkönkäytön mukaan. Maksuehto on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä. Myöhästyneestä suorituksesta peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Perintätoimenpiteistä veloitetaan kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.

Sähkön alkuperä

Yrityssähkö sekasähköä, jonka koostumus vaihtelee sähkön tuotantotilanteen mukaan. Sekasähkö ei ole alkuperä merkittyä uusiutuvaa energiaa. Myyjä varaa oikeuden tehdä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

Luottotiedot      

Myyjällä on oikeus tarkistaa sopimusta tehtäessä ja sopimuskauden aikana asiakkaan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Mikäli asiakkaan riskiluokka on Suomen Asiakastiedon perusteella RL4 tai huonompi tai asiakas laiminlyö tähän tai toiseen sopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan, on myyjällä oikeus milloin tahansa edellyttää riittävän vakuuden tai ennakkomaksun järjestämistä tai olemassa olevan vakuuden tai ennakkomaksun täydentämistä tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä. Mikäli sopimuskauden aikana vaadittua vakuutta ei makseta määräpäivään mennessä, on myyjällä oikeus keskeyttää sähkönmyynti välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. 

Muut ehdot        

Myyjällä on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, mikäli asiakas olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai toistuvasti laiminlyö laskujen maksamisen ilmoitettuihin eräpäiviin mennessä eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisen ajan puitteissa kirjallisen ilmoituksen saatuaan.

Myyjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän kirjallista suostumusta.

Molemmilla sopimuspuolilla on oikeus korvaukseen välittömistä vahingoista, jotka näyttää aiheutuneen toisen sopimuspuolen tuottamuksellisesta tai tahallisesta oleellisesta sopimuksen vastaisesta toiminnasta.

Sopimuspuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten tuotannon keskeytymisestä tai saamatta jääneestä voitosta taikka aiheutuneesta tappiosta.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti Helsingissä. Sopimukseen perustuvia maksuvelvollisuuksia koskevat riidat voidaan kuitenkin ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa.

Myyntiehdot      

Siltä osin kuin näissä ehdoissa ei ole muuta sovittu, sovelletaan sopimukseen Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sähkönmyyntiehtoja (SME2014). Mikäli näiden ehtojen ja yleisten ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja. Jos em. sähkönmyyntiehdot kumotaan, sovelletaan niitä sopimusehtoja, joita yleisesti sovelletaan myyjän vastaavan kaltaisiin sopimussuhteisiin.

Vantaan Energia Oy pidättää oikeuden muuttaa Yrityssähkön sopimusehtoja. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään kaksi viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.