Spot-sähkön sopimusehdot yritysasiakkaille

Sopimusaika ja hinnoittelu

Sähköntoimitus alkaa sovittuna ajankohtana edellyttäen, että kyseisellä käyttöpaikalla ei ole voimassa määräaikaista sopimusta, joka estää toimituksen aloituksen ja, että myyjä on saanut asiakkaalta oikeat käyttöpaikkatiedot vähintään 21 vrk ennen toimituksen aloitusajankohtaa.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää. Sopimuksen voimassaoloaikana asiakas hankkii kaiken tarvitsemansa sähkön Vantaan Energia Oy:ltä sopimuksen mukaiseen käyttöpaikkaan.

Laskutuksessa käytettävä energian keskihinta muodostuu Nord Pool Spotin Suomen hinta-alueen kunkin tunnin hinnan ja tätä vastaavan kulutuksen volyymipainotettuna keskiarvona. Lisäksi laskutetaan arvonlisävero ja kulloinkin voimassa oleva sopimuksen mukainen marginaali (c/kWh) sekä perusmaksu (e/kk). Spot-sähkön hinnan vaihtelut eivät ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista tarvitsee ilmoittaa asiakkaan ilmoittamaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. (SME2014 8.2; STE2014 13.2)

Sopimuksen hinnoittelu perustuu asiakkaan antamiin lähtötietoihin. Mikäli tiedot eivät pidä paikkaansa, myyjällä on oikeus tarkistaa hinnoittelua vastaamaan todellisia aiheutuvia kustannuksia. Mikäli sähkönkulutuksen määrä tai sen luonne muuttuu oleellisesti sopimuksentekohetkellä sovitusta, asiakas ja myyjä neuvottelevat tämän vaikutuksesta sopimuksen hintoihin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopuun, myyjällä on oikeus purkaa sopimus.

Vantaan Energia Oy:llä ei ole velvollisuutta solmia uutta Spot-sähkö-sopimusta samalle asiakkaalle tai samaan käyttöpaikkaan, jos edellisen sopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.

Hinnantarkistus

Myyjällä on oikeus huomioida verojen, julkisten maksujen sekä niihin rinnastettavien maksujen (arvonlisäveron, energiaverojen, ympäristöverojen, kantaverkonhaltijan kulutusmaksujen yms.) korotusten, alennusten, säätämisen tai kumoamisen vaikutus sekä muut lainsäädännön muutoksista tai viranomaisten päätöksistä aiheutuvat myyjän kustannusten muutokset sopimuksen hinnoissa muutosta vastaavasti. Myyjällä on oikeus tehdä muutos sähkön myyntihintoihin heti siitä päivästä lukien, kun muutos tai päätös tuli voimaan.

Myyjällä on oikeus tarkistaa sopimuksen marginaalia ja perusmaksua ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään kahta viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

Sähkön siirto ja laskutus

Sähköverkkopalvelua (sähkön siirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Vantaan Energia Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Sähkövero veloitetaan verkkoyhtiön laskussa. Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa verkkoyhtiö.

Spot-sähkö-sopimuksen laskutus perustuu tuntikohtaiseen kulutustietoon. Sopimus on saatavilla käyttöpaikkoihin, joissa sähkönkäyttö mitataan ja rekisteröidään tunneittain. Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla.

Myyjä laskuttaa asiakasta mitatun sähkönkäytön mukaan. Maksuehto on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä. Myöhästyneestä suorituksesta peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Perintätoimenpiteistä veloitetaan kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.

Sähkön alkuperä

Spot-sähkö tuotetaan eri energialähteiden yhdistelmällä. Spot-sähkö ei ole alkuperämerkittyä uusiutuvaa energiaa. Vantaan Energia Oy varaa oikeuden tehdä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen viimeistään kahta viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.  

Luottotiedot

Myyjällä on oikeus tarkistaa sopimusta tehtäessä ja sopimuskauden aikana asiakkaan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Mikäli asiakkaan riskiluokka on Suomen Asiakastiedon perusteella RL4 tai huonompi tai asiakas laiminlyö tähän tai toiseen sopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan, on myyjällä oikeus, milloin tahansa edellyttää riittävän vakuuden tai ennakkomaksun järjestämistä tai olemassa olevan vakuuden tai ennakkomaksun täydentämistä tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä. Mikäli sopimuskauden aikana vaadittua vakuutta ei makseta määräpäivään mennessä, on myyjällä oikeus keskeyttää sähkönmyynti välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. 

Muut ehdot

Myyjällä on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, mikäli asiakas olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai toistuvasti laiminlyö laskujen maksamisen ilmoitettuihin eräpäiviin mennessä eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisen ajan puitteissa kirjallisen ilmoituksen saatuaan.

Myyjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman myyjän kirjallista suostumusta.

Molemmilla sopimuspuolilla on oikeus korvaukseen välittömistä vahingoista, jotka näyttää aiheutuneen toisen sopimuspuolen tuottamuksellisesta tai tahallisesta oleellisesta sopimuksen vastaisesta toiminnasta. Sopimuspuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten tuotannon keskeytymisestä tai saamatta jääneestä voitosta taikka aiheutuneesta tappiosta.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti Helsingissä. Sopimukseen perustuvia maksuvelvollisuuksia koskevat riidat voidaan kuitenkin ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa.

Myyntiehdot

Siltä osin kuin näissä ehdoissa ei ole muuta sovittu, sovelletaan sopimukseen Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sähkönmyyntiehtoja (SME2014). Mikäli näiden ehtojen ja yleisten ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja. Jos em. sähkönmyyntiehdot kumotaan, sovelletaan niitä sopimusehtoja, joita yleisesti sovelletaan myyjän vastaavan kaltaisiin sopimussuhteisiin.