Korkealämpötilalaitos

Vaaralliseksi luokiteltu jäte lämmöksi
turvallisesti ja ilmastoystävällisesti

Mitä tehdään vaaralliseksi luokitellulle kierrätyskelvottomalle jätteelle – siis niille kotitalouksista löytyville tavanomaisille jätteille, jotka on toimittava erilliskeräykseen?  Vantaan Energian Korkealämpötilalaitoksessa ne hyötykäytetään turvallisesti energiaksi vantaalaisten kotien lämmittämiseen.

Vantaan Energia on rakentamassa kotitalouksien ja teollisuuden vaarallisiksi luokiteltuja, kierrätykseen kelpaamattomia jätteitä käsittelevän Korkealämpötilalaitoksen Uusiolan alueelle jätevoimalansa viereen. Tyypillisiä vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä kotitalouksisien osalta ovat muun muassa lääkkeet, öljyiset materiaalit, maalit, liuottimet, liimat ja lakat. Lisäksi vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä syntyy esimerkiksi maaliteollisuuden prosesseissa.

Laitoksen toiminnassa on kiinnitetty erityisesti huomiota turvallisuuteen ja puhtauteen. Laitos on suunniteltu täyttämään ympäristölainsäädännön ja turvallisuus- ja kemikaaliviranomaisten tiukat vaatimukset.

Mahdollistaa fossiilisista polttoaineista luopumisen ja parantaa omavaraisuutta

Korkealämpötilalaitos mahdollistaa uuden hyödyntämiskeinon kierrätyskelvottomalle jätejakeelle. Se mahdollistaa vantaalaisten kotien ja kiinteistöjen lämmittämisen energialla, joka pohjautuu raaka-aineeseen, jota ei voi muuten käyttää hyödyksi ja jota tällä hetkellä viedään Suomesta ulkomaille asti käsiteltäväksi. Näin laitos tekee Suomesta omavaraisemman sekä vaaralliseksi luokitellun jätteen käsittelyn osalta että samalla energian raaka-aineen suhteen. Lisäksi se auttaa omalta osaltaan luopumaan fossiilisista polttoaineista korvatessaan maakaasun käyttöä lämmityksessä.

Korkealämpötilalaitoksen suunniteltu valmistumisajankohta on vuonna 2025.

Turvallisuus ja ympäristön huomioiminen on laitoksen toiminnan perusta

Turvallisuus ja ympäristö on huomioitu tarkasti. Korkealämpötilalaitoksessa hyödynnetään jätteenkäsittelyn parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, mikä takaa ympäristön kannalta kestävän ja energiatehokkaan käsittelyprosessin. Jäte poltetaan valvotusti rumpu-uunissa ja jälkipolttokammiossa korkeassa lämpötilassa. Polttotekniikkana käytettävä korkean käsittelylämpötilan varmistava rumpu-uuni on koeteltua tekniikkaa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Savukaasuista poistetaan ihmisille ja ympäristölle haitalliset palamistuotteet. Energiatehokkuus maksimoidaan investoimalla lämmöntalteenottojärjestelmiin, joilla laitoksen hukkalämpövirrat saadaan mahdollisimman pieniksi.

Laitos on suunniteltu täyttämään ympäristölainsäädännön ja turvallisuus- ja kemikaaliviranomaisten tiukat vaatimukset.

Laitokseen suunnitellaan toteutettavaksi myös hiilidioksidin talteenotto ja edelleen hyödyntäminen. Näin myös käsittelystä syntyvät hiilidioksidipäästöt saadaan kestävään kiertoon ja käsittelyprosessi hiilineutraaliksi.